Henno Käo ajamasin

Raamatunäitus "Henno käo ajamasin"10. jaa­nua­rist 11. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Henno Käo aja­ma­sin”.

Henno Käo sün­dis 10. jaa­nua­ril 1942 ja aeg jäi tema jaoks seis­ma 2. juu­lil 2004. Ajamasin aga töö­tab eda­si ja annab mei­le või­ma­lu­se luge­da tema roh­ke­ar­vu­list las­te­loo­min­gut ning nae­ra­ta­da tema muhe­daid raa­ma­tu­pil­te vaa­da­tes. Mõõdame raa­ma­tu­näi­tu­sel aega Henno Käo jut­tu­de ja luu­le­tus­te jär­gi. Kiikame kesk­ae­ga ja mee­nu­ta­me, et oli üks Oliüks. Või pea­ta­me aja soo­tuks nagu Kaheksajalgade pla­nee­dil aeg seisis. Või võta­me aja maha, loe­me Henno Käo kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­id ja vaa­ta­me tema tore­daid raa­ma­tu­il­lust­rat­sioone. Tähelepanelik vaa­ta­ja leiab raa­ma­tu­näi­tu­se lähe­dalt meie raa­ma­tu­ko­gu­le kin­gi­tud ori­gi­naa­lil­lust­rat­sioo­nid

Ühe uskumatult elurõõmsa seltskonna liige Jaanus Vaiksoo

Raamatunäitus "Ühe uskumatult elurõõmsa seltskonna liige Jaanus Vaiksoo"10. jaa­nua­rist 11. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Ühe usku­ma­tult elu­rõõm­sa selts­kon­na lii­ge Jaanus Vaiksoo”.

Kirjanik Jaanus Vaiksoo on öel­nud, et las­te­kir­ja­ni­kud on üks usku­ma­tult elu­rõõ­mus selts­kond. Ta ise on sel­le vah­va kam­ba täie­õi­gus­lik lii­ge.
Laste- ja noor­te­kul­tuu­ri­aas­tal innus­ta­me lap­si ja noo­ri kul­tuu­rist osa saa­ma ning ka ise ela­mu­si loo­ma. Selle raa­ma­tu­näi­tu­se­ga juha­ta­me noo­ri luge­ja­id Jaanus Vaiksoo las­te­loo­min­gust osa saa­ma. Elamus on garan­tee­ri­tud. Sellelt pin­nalt on hea eda­si ise ela­mu­si luua. Seda enam et pal­jud Jaanus Vaiksoo lood kõne­le­vad samu­ti hak­ka­ja­test las­test ja need me näi­tu­se­le väl­ja pani­me­gi.
Lisaks kir­ja­ni­ku asja­tund­li­kud mõt­ted las­te luge­mise ja las­te­kir­jan­duse kohta.

Tule näitusele

Näitus "Tule näitusele" Näitus "Tule näitusele"3.-30. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Tule näi­tu­se­le”.

Läbi aas­ta­te on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus kor­ral­da­tud kuns­ti­näi­tusi. Tõelise hoo sai n-ö gale­rii­te­ge­vus sis­se uues reno­vee­ri­tud raa­ma­tu­ko­gu­ma­jas. Sobivat sei­na­pinda jagus ja nii need kuns­ti­näi­tu­sed hak­ka­sid meid „üles leid­ma”. Eriti tore oli see, et iga kunst­nik, kes meil oma töö­de­ga käis, andis soo­vi­tu­se järg­mise kunst­ni­ku kohta. Tänu lah­ke­te­le soo­vi­ta­ja­te­le jät­kus meil huvi­ta­vaid näi­tusi. Eriline tänu kuu­lub aga kunst­nik Viive Noorele, kes on mei­le vahen­da­nud arvu­kalt kodu- ja välis­mai­seid kuns­ti­näi­tusi. Meie näi­tu­se­kü­las­ta­jad on väga tänu­li­kud!

Sünnipäevasoov

Raamatuväljapanek "Sünnipäevasoov"Raamatuväljapanek "Sünnipäevasoov"11. jaa­nua­rist 11. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Sünnipäevasoov”.

Eelmisel aas­tal tähis­ta­si­me oma raa­ma­tu­ko­gu 95. sün­ni­päe­va. Sel puhul käi­sid meil külas Tapa Gümnaasiumi 2. ja 3. klas­si­de õpi­lased. Sünnipäevadest on kõnel­dud häs­ti pal­ju­des las­te­raa­ma­tu­tes. Lapsed kir­ju­ta­sid raa­ma­tu­te sün­ni­päe­va­las­te­le tore­daid soo­ve. Need meie näi­tu­sel koos raa­ma­tu­te­ga väl­jas ongi. Palju õnne kõi­ki­de­le las­te­raa­ma­tu­te sün­ni­päe­va­las­te­le!

Väike kunstikogu

Väljapanek "Väike kunstikogu"3.-30. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Väike kuns­ti­ko­gu”.

Eksponeerime klaas­ka­pis oma õnnit­lus­kaar­ti­de kogu. Kunstnike saa­de­tud kaar­did ei ole liht­salt kaar­did, vaid täies­ti ise­seis­vad kuns­ti­teo­sed.

Pühade aeguTapa Interneti- ja Infopunkt ava­tud 23. det­semb­ril 10–15,
24. ja 31. det­semb­ril sule­tud.

Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gud 23. det­semb­ril ava­tud 10–15,
26. ja 30. det­semb­ril sule­tud.

Muudel päe­va­del raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel aega­del.

Sametine pildijänes

Raamatunäitus "Sametine pildijänes"25. novem­ber 2016 kuni 7. jaa­nuar 2017 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Sametine pil­di­jä­nes”.

On raa­ma­tu­pil­te, mida tahaks ka kat­su­da, nii same­ti­sed tun­du­vad nad. Ja sel­leks ei pea ole­ma sugu­gi mit­te ainult Sametjänes Margery Williamsi sama­ni­me­li­sest raa­ma­tu­st. Kui illust­rat­sioo­nid on tei­nud kunst­nik Catherine Zarip, siis kiir­ga­vad need soo­just ja neid tahaks puu­du­ta­da.
Näitusel on väl­jas raa­ma­tud ja aja­kir­jad Catherine Zaripi pilti­de­ga. Nendelt võib lei­da jäne­seid ja kas­se, ele­vante ja mam­mu­teid.
Sametjänes viib meid kau­nis­se jõu­lu­ae­ga, mil ta on ühe­le poi­si­le lem­mik­kin­gi­tus. Poiss aga unus­tab õhtuks oma lem­mi­ku soo­tuks. Seda aja­tut lugu jäne­se tõe­li­seks saa­miseks, just see on jäne­se suur soov, on kind­las­ti tore­dam luge­da tänu Catherine Zaripi illust­rat­sioo­ni­de­le. Jänese täpi­list same­tist kasu­kat tahaks kohe kat­su­da.

Mats Traadi kirjanduslikus ruumalas

Näitus "Mats Traadi kirjanduslikus ruumalas" Näitus "Mats Traadi kirjanduslikus ruumalas"14. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Mats Traadi kir­jan­dus­li­kus ruum­a­las”.

Mats Traat on prosaist ja luu­le­ta­ja, kes on jät­nud ees­ti kir­jan­dus­se süga­va jäl­je. Ta on aval­da­nud romaa­ne, novelli- ja luu­le­ko­gusid ja näi­den­deid ning päl­vi­nud oma loo­min­gu eest ka mit­me­su­gu­seid kir­jan­dus­au­hin­du.
Ilma Mats Traadi teos­te­ta oleks 20. sajan­di tei­se poo­le ees­ti kir­jan­dust ras­ke ette kuju­ta­da.

Jõuluvana, ära karda lapsi

Raamatunäitus "Jõuluvana, ära karda lapsi" Raamatunäitus "Jõuluvana, ära karda lapsi"25. novem­ber 2016 kuni 7. jaa­nuar 2017 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Jõuluvana, ära kar­da lap­si”.

Tähelepanelik vaat­le­ja on aas­ta­te jook­sul koh­tu­nud väga eri­ne­va­te jõu­lu­va­na­de­ga. On pik­ki ja lühi­kesi jõu­lu­me­hi. On kõh­nu ja kogu­kaid. On jutu­kaid ja neid­ki, kes ei saa sõna­gi suust. On jul­geid jõu­lu­taa­te, aga on ka sel­li­sed, kes lap­si kar­da­vad.
Meie jul­gus­ta­me arg­lik­ke jõu­lu­va­na­sid Anne Linnamägi raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­de­ga. Kunstnik on nimelt tei­nud pil­did Leelo Tungla raa­ma­tu­le „Jõuluvana, ära kar­da lap­si“. Selle ja teis­te­gi kunst­ni­ku illust­ree­ri­tud raa­ma­tu­te pilti­del on vah­vad ja tore­dad lap­sed. Loomad on ka sõb­ra­li­kud, juhuks kui jõu­lu­taa­did neid peaksid kart­ma.
Näitusel on väl­jas Anne Linnamägi joo­nis­ta­tud pilti­de­ga raa­ma­tud ja aja­kir­jad. Kunstniku peh­me ja lee­be pilti­de kolo­riit lisab jõu­luoo­tu­se aega soo­just ja arm­sust.

Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad

Raamatunäitus "Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad"Raamatunäitus "Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad" 25. novemb­rist 2016 kuni 7. jaa­nua­ri­ni 2017 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kuidas hunt ja tei­sed tal­vel kala püüa­vad”.

Raamatunäitus "Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad"Kuidas hunt tal­vel jääau­gust kala püü­dis, on tea­da lugu. Ikka saba­ga reba­se lah­ke õpe­tu­se koha­selt. Kalameestel on aga tali­püü­giks omad nipid. Talvine kala­püük pakub nei­le ela­must ja toob toi­du­laua­le lisa.

Näitusele väl­ja pan­dud raa­ma­tu­te põh­jal võib iga­üks vali­da, kas tal­vel püü­da kalu hun­di või kala­mees­te kom­bel. Püütud kala­saa­gi­ga võib pidu­li­kult mere­kul­tuu­ri­aas­ta lõp­pu tähis­ta­da.

« Vanemad uudised