Suvekuudel (juuni, juuli ja august) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu ja Lehtse raa­ma­tu­kogu lau­päe­viti sule­tud.
Tapa interneti- ja info­punkt
on ka suve­kuu­del lau­päe­viti ava­tud (10.00−15.00).

Loe edasi »

Tapa Linnaraamatukogu 95

Minu Läänemeri

Näitus "Minu Läänemeri"2.-30. maini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Minu Läänemeri”.

Näitus "Minu Läänemeri"Läänemere ümb­ru­ses elab 85 mil­jo­nit ini­mest. Ent ini­mene pole ainuke, kes mere ääres elab ja tegut­seb. Siinsetes vetes ela­vad hül­ged, uju­vad suu­red kala­par­ved ning tal­vi­tub palju linde. Mere tasa­kaal ja ter­vis sõl­tub meist, ini­mes­test. On ju Läänemeri meie ühine meri.
2016. aasta on Merekultuuriaasta.

Lillepidu Hollandis

Väljapanek "Lillepidu Hollandis"2.-30. maini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Lillepidu Hollandis”.

Hollandi vär­vi­ki­rev lil­le­hoo­aeg kul­mi­nee­rub igal keva­del Bloemencorso — lil­le­pa­raa­diga, mida pee­takse seal juba 1946. aas­tast ala­tes. Grandioosne lil­lede paraad Flower Parade 2016 toi­mus tänavu 23. april­lil ja kan­dis nime „Lilled ja mood”.

Tallinna legendid

Tallinna legendid Tallinna legendid26. april­list 30. maini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas Sally Stuudio kuns­ti­kooli 7–9-aastaste õpi­laste näi­tus „Tallinna legen­did”.

Kas Sa tead, kelle muu­mia kum­mi­tab Niguliste kiri­kus ja miks kut­suti üht linna kae­vu­dest kas­si­kae­vuks? Kelle haua­kün­gas on Toompea? Kes ehi­tas Oleviste kiriku? Kuidas Tallinn omale nime sai?

Neile ja pal­ju­dele teis­tele põne­va­tele küsi­mus­tele aita­vad nuti­kad vas­tused leida Sally Stuudio õpi­lased, kes uuri­sid Tallinna legende nii raa­ma­tu­test kui käi­sid kum­mi­tus­tega vana­lin­nas koh­tu­mas. Joonistades jul­gelt üles nii kum­mi­tu­sed, kon­nad, põr­gu­vürs­tid kui ka kiri­kud, täna­vad ja müü­ri­tor­nid. Kuna osa asju jäi legen­di­des natuke sala­pä­ra­seks ja eba­sel­geks, sai iga noor autor oma fan­taa­sial len­nata lasta tege­las­ku­jude ja kesk­konna loo­misel. Et näi­tust oleks veelgi huvi­ta­vam vaa­data, kir­ju­ta­sid õpi­lased piltide juurde vih­jeid legen­di­dest.

Must-valged tööd on teos­ta­tud sega­teh­ni­kas, kasu­ta­tud on tindi- ja vär­vi­pliiat­seid. Õpilasi juhen­das Anniki Kari.

Sally Stuudio (asu­ta­tud 1991) on ava­li­kes huvi­des tegut­sev mit­te­tu­lun­dus­ühing, mille mis­sioon on aidata kaasa tähe­le­pa­ne­li­kuma ja hoo­li­vama ühis­konna loo­misele panus­ta­des kuns­ti­ha­ri­duse või­mele muuta maa­ilma. Soovime, et noor­tel oleks või­ma­lus end avas­tada ja kas­vada tur­va­li­ses, ins­pi­ree­ri­vas kesk­kon­nas õnne­likeks, aktiiv­se­teks ning empaa­ti­lis­teks isik­sus­teks. Kunstikoolis õpi­takse joo­nis­ta­mist, maa­li­mist, vär­vi­õpe­tust ka kom­po­sit­siooni tasa­kaa­lus installatsiooni-, tegevus- ja foto­kunsti ning teiste kaas­aeg­se­mate kuns­ti­näh­tus­tega. Vaata lähe­malt www.sallystuudio.ee.

Valgete õite õõtsuv meri

Raamatunäitus "Valgete õite õõtsuv meri"26. april­list 30. maini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Valgete õite õõt­suv meri”.

Võsaülaste tea­dus­lik nime­tus on Anemone nemorosa, mis tähendab met­sa­lille ja kõlab väga luu­le­li­selt. Raamatunäitusele ongi nopi­tud mõned üla­se­ju­tud ja –luu­le­tu­sed ning natuke ka üla­se­tar­kust.
Raamatunäituselt on sobiv edasi lii­kuda raa­ma­tu­piltide näi­tu­sele. Meil on mai­kuus väl­jas kunst­nik Viive Noore illust­rat­sioo­nid Tiia Toometi raa­ma­tule „Mailill ja Ülane“.

Kilukarbivaade

Raamatunäitus "Kilukarbivaade" Raamatunäitus "Kilukarbivaade"26. april­list 30. maini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kilukarbivaade”.

Vaid vähe­sed lin­nad saa­vad uhkel­dada nii isi­ku­pä­rase siluetiga, nagu seda on meie pea­linn vaa­tega merelt. Rahvas nime­tab Tallinnale ava­ne­vat vaa­det kilu­kar­bi­vaa­teks.
Selle tun­tu­sele on kaasa aida­nud tal­linna kilud oma karbi­e­ti­ke­tiga ja see on kuju­ne­nud üheks mit­te­amet­likuks pea­linna süm­bo­liks. Tallinna lahelt on Tallinna silueti ilu hästi nau­di­tav.
Kui fotograa­fi­dele on ühe väga hea kilu­kar­bisi­luetiga pildi taba­mine para­jalt mõnus maius­pala, siis meie raa­ma­tu­näi­tus on paras­jagu soo­lane ja vürt­si­kas. Piilusime raa­ma­tu­tesse ja kon­ser­vi­karpi, et kilust roh­kem teada saada.

Kohtumine ajakirjanik Margit Kilumetsaga

Kohtumine ajakirjanik Margit Kilumetsaga - plakat

Aprill on südamekuu

Raamatuväljapanek "Aprill on südamekuu"4.-29. april­lini Tapa Linnaraamatukogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Aprill on süda­me­kuu”.

Aprillis tähis­ta­takse ter­vise arengu ins­tituudi eest­ve­da­misel Eestis esi­mest korda süda­me­kuud. Terve aprill on kae­tud eri­ne­vate üri­tus­tega, mille ees­märk on juhtida ini­meste tähe­le­panu süda­me­ter­vi­sele ja ter­vi­se­prob­leemide enne­ta­misele lii­ku­mise abil. Südamekuu on välja kas­va­nud süda­me­nä­dala tra­dit­sioo­nist, mida on pee­tud juba 23 korda.

Arbujate aabits

Näitus "Arbujate aabits" Näitus "Arbujate aabits"1. märt­sist 23. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Arbujate aabits”.

Arbujate aabits – tsi­taa­did, raa­ma­tud, pühen­dused, fotod.
Arbujad: Betti Alver, Bernard Kangro, Uku Masing, Kersti Merilaas, Mart Raud, August Sang, Heiti Talvik, Paul Viiding ja luu­le­an­to­loo­gia koos­taja Ants Oras.
Näituse koos­taja Vallo Kepp (1950) on küm­ne­konna kir­jan­dus­liku isi­ku­loo­lise doku­men­taal­filmi autor. On koos­ta­nud neli temaa­ti­list luu­le­an­to­loo­giat. Kirjutanud stse­naa­riume ETV-le, ees- ja järel­sõnu raa­ma­tu­tele ja luu­lest kokku pan­nud „Keskööprogramme“ Eesti Raadios.
Näituse kujun­daja Kertu Sillaste on kir­ju­ta­nud las­te­raa­ma­tuid ja illust­ree­ri­nud ning kujunda­nud pal­jude teiste auto­rite teo­seid.

14. märt­sil kell 12.50 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu I kor­ruse luge­mis­saa­lis „Arbujate aeg” — kõne­leb Vallo Kepp.

« Vanemad uudised