Loetud hetked

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on 10. april­list 5. maini ava­tud näi­tus foto­kon­kursi „Loetud het­ked“ pare­ma­test töö­dest. Lugemiskultuuri, raa­ma­tuid ja ini­m­ese isik­likku koh­tu­mist raa­ma­tuga väär­tus­ta­val foto­kon­kur­sil said osa­leda …

Oma leib on kõige magusam

21. märt­sist 28. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Oma leib on kõige magu­sam”. Eestiaegsed ret­sep­tid on ela­nud usku­ma­tult visalt, kan­du­des põl­vest põlve hoo­li­mata rii­gi­kor­rast või toor­aine …

Aasta 2018 tegijad looduses

12. märt­sist 20. april­lini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Aasta 2018 tegi­jad loo­duses”. Raamatunäitus tut­vus­tab selle aasta looma ilvest, lindu met­sist, seent tule­taela, lib­li­kat pää­su­saba, puud lau­ka­puu ja …

Katame laua

1. märt­sist 21 april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Katame laua”. Vaatamiseks on hul­ga­li­selt nõusid, ala­tes puust liudadest-kaussidest kuni pee­nema port­se­lani ja klaas­nõu­deni välja. Asjad rää­givad, kui­das …

Tegelased elust enesest

20. märt­sist 12. april­lini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Tegelased elust ene­sest”. Kadri Hinrikuse raa­mat „Katariina ja her­ned” oli tänavu Kultuurkapitali las­te­kir­jan­duse auhinna nomi­nen­tide hul­gas. Sama raa­mat päl­vis …

Head laste- ja noorteraamatud 2017

13.–29. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus pop-up näi­tus „Head laste- ja noor­te­raa­ma­tud 2017”. Lastekaitse Liidu eest­ve­da­misel vali­sid las­te­kir­jan­duse eks­per­did 2017. aas­tal ilmu­nud uudis­kir­jan­duse hul­gast välja Hea Lasteraamatu ja …

Raamatuesitlus – „Tommi”

19. märt­sil kell 15.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­e­sit­lus. Anne Grave on Jäneda Kooli õpe­taja, kel­lel ilmus äsja esi­mene raa­mat. „Tommi” jutus­tab seits­me­aas­tasest poi­siklu­tist, kes elab koos emaga …

Luulelõuna Kairi Krooniga

Luulelõuna Kairi Krooniga” – 13. märt­sil kell 13.00 loeme Jäneda raa­ma­tu­ko­gus luu­le­tusi. Oma auto­ri­luu­lega esi­neb Kairi Kroon, kuid ka igal kuu­la­jal on või­ma­lus ette lugeda talle …

Elutöö – loometöö

1.–18. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Elutöö – loo­me­töö”. Näitusel on Jänedal tegut­seva MTÜ Loometöö ja Luule Nurga käsi­töö – rah­va­rõivad man­ne­kee­ni­del ning mahu­kas uuri­mus­töö Ambla kihel­konna …

Sillamäe läbi kaamerasilma

1.–29. märt­sini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Sillamäe läbi kaa­me­ra­silma”. Fotokaameraga käi­sid Sillamäe linna jääd­vus­ta­mas raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­jad Jevgenia Demtšenko, Svetlana Kovalskaja, Tetyana Lapina ja Elviira Sidorova.