Suvekuudel (juuni, juuli ja august) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu ja Lehtse raa­ma­tu­kogu lau­päe­viti sule­tud.
Tapa interneti- ja info­punkt
on ka suve­kuu­del lau­päe­viti ava­tud (10.00−15.00).

Loe edasi »

Tapa Linnaraamatukogu 95

Konna või krooli?

Raamatunäitus "Konna või krooli?"13. juu­list 5. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Konna või krooli?”.

Raamatunäitus "Konna või krooli?"Suverõõmude hulka kuu­lub kind­lasti uju­mine. Polegi täh­tis, kas ujuda krooli või konna, iga­üks valib omale sobiva uju­mis­teh­nika. Näiteks Krõll ujub hoo­pis krõlli. Härra Kuival on see­vastu veehirm ja ta ei taha ujuma minna.
Kutsume teid koos Laura, Petra, Lotte, Mamma Muu ja teiste raa­ma­tu­te­ge­las­tega ujuma.
Välja on pan­dud ka raa­ma­tud, mis aita­vad ujuma õppida.

Kaheksa lugu kaheksajala kohta

Raamatunäitus "Kaheksa lugu kaheksajala kohta"13. juu­list 5. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kaheksa lugu kahek­sa­jala kohta”.

Raamatunäitus "Kaheksa lugu kaheksajala kohta"Meie raa­ma­tu­näi­tu­sel on kaheksa huvi­ta­vat lugu kahek­sa­jala kohta. Seega iga jala kohta midagi põne­vat. Võib-olla ka roh­kem, aga kaheksa on kin­del. Raamatud sel­lest mere­põhja asu­kast on ka välja pan­dud.
Henno Käo on kir­ju­ta­nud las­te­raa­matu „Kaheksajalgade pla­neet“, mis kõne­leb ise­ära­li­kust maa­il­mast ja kahek­sa­jalg Belmondo tege­mis­test. Selle raa­matu tege­lane Seejateine sõi virnade viisi vors­ti­või­leibu. Ka raa­matu auto­rile Henno Käole mait­se­sid või­leivad väga. Neid oli hea õhtuti süüa.
Mida aga kahek­sa­ja­lad mere­põh­jast toid­uks leia­vad, seda saab näi­tu­selt uurida.
Muud ikka ka.

Autogrammitund

Raamatuväljapanek "Autogrammitund"1.-28. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Autogrammitund”.

Raamatuväljapanek "Autogrammitund"Häid raa­ma­tuid on tore lugeda. Hea asja võib aga pare­maks teha see, kui on või­ma­lik raa­matu autoriga ka päriselt koh­tuda. Need on väga vil­ja­kad kok­ku­saa­mised, sest ühte­del tekib soov roh­kem lugeda ja teis­tel on põh­just uusi lugusid kir­ju­tada.

Hingemaastik

Ethel Hakkaja maalinäitus "Hingemaastik"

Ethel Hakkaja

30. juu­nist 28. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas Ethel Hakkaja maa­li­näi­tus „Hingemaastik”.

Ethel Hakkaja maalinäitus "Hingemaastik"Näitusel „Rabamaa — hin­ge­maas­tik” on väl­jas liht­sad õli­maa­lid, kus vär­vi­too­ni­dega on edasi antud eri­ne­vad hin­ge­sei­sun­did. Raba on kui meie emot­sioo­nide kogum, igal tun­del on oma värv. Raba vär­vid on ime­li­sed. Rabas on kõik vär­vid val­gest mus­tani. Ideaalmaastik on jäl­legi täiesti valge ja sile nagu klaas või jää, aga seal on käia väga raske. Rabas on kõi­kuv pin­nas jalge all — elu­aeg tuleb lavee­rida, et püsti püsida. Mõni leiab liht­sa­malt kõva maa, paneb märke tähele. Aga vahel tuleb liht­salt maha istuda ja mõelda, kui­das edasi …
Ethel Hakkaja on Põltsamaa kuns­ti­kes­kuse ja –gale­rii rajaja ning sealse kuns­ti­elu eden­daja.

Mees, kes teadis vastuseid

Raamatunäitus "Mees, kes teadis vastuseid"13. juu­nist 28. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Mees, kes tea­dis vas­tu­seid”.

Näitus on pühen­da­tud ter­ven­daja, eso­tee­ri­liste raa­ma­tute autori, tõl­kija ja filo­soofi Gunnar Aarma 100. sün­ni­aas­ta­päe­vale.

Meretoodud asjad

Raamatunäitus "Meretoodud asjad" 6. juu­nist 5. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu laste- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Meretoodud asjad”.

Saarerahvas tea­dis ikka, et kui sul midagi vaja on, leiad selle mere äärest. Saare ela­ni­kud kut­susid mere­too­dud asju haakrikuks või pada­jan­niks.
Raamatunäitus "Meretoodud asjad"Panime näi­tu­sele välja raa­ma­tud, mis kõne­le­vadki haakri­kust. Lapsed panid kirja asjad, mida nemad on mere­ran­nast leid­nud. On need kõik siiski mere­too­dud asjad või on mõni hoo­letu ini­mene asjad sinna maha poe­ta­nud? On see vahva leid või mur­et­te­ki­tav mereprügi?
Juhani Püttsepa raa­ma­tus „Lauajupi Madonna“ on juttu pudel­pos­tist. Näitusele on välja püü­tud mõned tore­dad lõi­gud sel­lest raa­ma­tust. Pudelpostist kir­ju­ta­tud raa­ma­tud on ka näi­tu­sel vaa­data.

Loe oma rõõmuks!

Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks" Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks"6. juu­nist 5. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu laste- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Loe oma rõõ­muks!”.

Kellel suvel luge­mis­tu­hin peale tuleb, leiab valiku suve­lu­ge­mist meie raa­ma­tu­kogu las­te­osa­konna mui­nas­ju­tu­toas. Näitusega soo­vime oma luge­ja­tele suvist luge­mis­rõõmu.

Haugi mälu(mäng)

Raamatunäitus "Haugi mälu(mäng)"6. juu­nist 8. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu laste- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Haugi mälu(mäng)”.

Juunikuu kala mere­aasta kala­ka­lend­ris on haug.
Muistend paja­tab sel­lest, et Vanataat tegi kala­dest esi­me­sena val­mis just haugi. Too ole­vat aga olnud ennast nii täis, et nõud­nud nip­sa­kalt ruumi ja vett juurde. Karistuseks sai ta aga elu­pai­gaks mada­lad muda­sed son­nid. Kui haug oleks oma taht­mise saa­nud ja mered enda alla võt­nud, oleks ta ilm­selt aplalt tei­sed kalad hävi­ta­nud.
Haugi mälu on lühi­ke­seks pee­tud. Ilmar Trull tõdeb oma luu­le­tu­ses, et mälu­mängu haug ei lähe. Pole mõtet minna. See ei takista hau­gil teis­tele mälu­mängu tege­mast. Näituselt leiab kala­kü­si­musi, mis oota­vad vas­ta­mist ja haugi lugusid, mis paku­vad luge­mis­rõõmu. Kui just mee­lest ei lähe, uurime, kui­das selle haugi mäluga tege­li­kult on.

« Vanemad uudised