Tapa Linnaraamatukogu 95

Meretoodud asjad

Raamatunäitus "Meretoodud asjad" 6. juu­nist 5. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu laste- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Meretoodud asjad”.

Saarerahvas tea­dis ikka, et kui sul midagi vaja on, leiad selle mere äärest. Saare ela­ni­kud kut­susid mere­too­dud asju haakrikuks või pada­jan­niks.
Raamatunäitus "Meretoodud asjad"Panime näi­tu­sele välja raa­ma­tud, mis kõne­le­vadki haakri­kust. Lapsed panid kirja asjad, mida nemad on mere­ran­nast leid­nud. On need kõik siiski mere­too­dud asjad või on mõni hoo­letu ini­mene asjad sinna maha poe­ta­nud? On see vahva leid või mur­et­te­ki­tav mereprügi?
Juhani Püttsepa raa­ma­tus „Lauajupi Madonna“ on juttu pudel­pos­tist. Näitusele on välja püü­tud mõned tore­dad lõi­gud sel­lest raa­ma­tust. Pudelpostist kir­ju­ta­tud raa­ma­tud on ka näi­tu­sel vaa­data.

Loe oma rõõmuks!

Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks" Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks"6. juu­nist 5. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu laste- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Loe oma rõõ­muks!”.

Kellel suvel luge­mis­tu­hin peale tuleb, leiab valiku suve­lu­ge­mist meie raa­ma­tu­kogu las­te­osa­konna mui­nas­ju­tu­toas. Näitusega soo­vime oma luge­ja­tele suvist luge­mis­rõõmu.

Haugi mälu(mäng)

Raamatunäitus "Haugi mälu(mäng)"6. juu­nist 8. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu laste- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Haugi mälu(mäng)”.

Juunikuu kala mere­aasta kala­ka­lend­ris on haug.
Muistend paja­tab sel­lest, et Vanataat tegi kala­dest esi­me­sena val­mis just haugi. Too ole­vat aga olnud ennast nii täis, et nõud­nud nip­sa­kalt ruumi ja vett juurde. Karistuseks sai ta aga elu­pai­gaks mada­lad muda­sed son­nid. Kui haug oleks oma taht­mise saa­nud ja mered enda alla võt­nud, oleks ta ilm­selt aplalt tei­sed kalad hävi­ta­nud.
Haugi mälu on lühi­ke­seks pee­tud. Ilmar Trull tõdeb oma luu­le­tu­ses, et mälu­mängu haug ei lähe. Pole mõtet minna. See ei takista hau­gil teis­tele mälu­mängu tege­mast. Näituselt leiab kala­kü­si­musi, mis oota­vad vas­ta­mist ja haugi lugusid, mis paku­vad luge­mis­rõõmu. Kui just mee­lest ei lähe, uurime, kui­das selle haugi mäluga tege­li­kult on.

Kuldkala

Raamatunäitus "Kuldkala"Raamatunäitus "Kuldkala"6. juu­nist 8. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu laste- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kuldkala”.

Kui soo­vid kohe kui­dagi täi­tuda ei taha, tasub tulla meie las­te­osa­konda kuld­kala raa­ma­tu­näi­tust vaa­tama. Ehk saab kuld­ka­laga unis­tuste täi­tu­mise osas kau­bale, aga üle kolme soovi soo­vida ei maksa. Nii on olnud juba ammu­aeg­se­tes mui­nas­jut­tu­des kom­beks.
Kui kuld­kala soove kuul­des tum­maks jääb, pole ka katki midagi. Juttude, luu­le­tuste ja akvaa­riumi kuld­ka­la­dest saab näi­tu­sel ikka lugeda. Või siis Tapa Gümnaasiumi 3.b klassi laste meis­ter­da­tud kuld­kalu imet­leda.
Raamatukogust võib suve­kuu­del leida tei­sigi kalu, mis on Tapa Gümnaasiumi õpi­laste meis­ter­da­tud.

Kultuurilugu kivis

Kultuurilugu kivis1.-28. juu­nini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kultuurilugu kivis”.

Elle Metsa ja Endel Annuki poolt koos­ta­tud foto­näi­tus „Kultuurilugu kivis” on 14st tun­tud eesti kir­jan­dus­klas­si­kust ja nen­dega seo­tud pai­ka­dest. Väljapaneku jaoks kaar­dis­ta­sid ja pil­dis­ta­sid näi­tuse auto­rid 2013. ja 2014. aas­tal üles kir­ja­ni­kega seo­tud olu­li­se­mad mäles­tus­mär­gid ja kul­tuu­ri­loo­li­sed objek­tid. Autorite ees­mär­giks on doku­men­tee­rida ja jääd­vus­tada see­läbi eesti kirjandus- ja kul­tuu­ri­pä­ran­dit.

Suvekuudel (juuni, juuli ja august) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu ja Lehtse raa­ma­tu­kogu lau­päe­viti sule­tud.
Tapa interneti- ja info­punkt
on ka suve­kuu­del lau­päe­viti ava­tud (10.00−15.00).

Loe edasi »

Minu Läänemeri

Näitus "Minu Läänemeri"2.-30. maini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Minu Läänemeri”.

Näitus "Minu Läänemeri"Läänemere ümb­ru­ses elab 85 mil­jo­nit ini­mest. Ent ini­mene pole ainuke, kes mere ääres elab ja tegut­seb. Siinsetes vetes ela­vad hül­ged, uju­vad suu­red kala­par­ved ning tal­vi­tub palju linde. Mere tasa­kaal ja ter­vis sõl­tub meist, ini­mes­test. On ju Läänemeri meie ühine meri.
2016. aasta on Merekultuuriaasta.

Lillepidu Hollandis

Väljapanek "Lillepidu Hollandis"2.-30. maini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Lillepidu Hollandis”.

Hollandi vär­vi­ki­rev lil­le­hoo­aeg kul­mi­nee­rub igal keva­del Bloemencorso — lil­le­pa­raa­diga, mida pee­takse seal juba 1946. aas­tast ala­tes. Grandioosne lil­lede paraad Flower Parade 2016 toi­mus tänavu 23. april­lil ja kan­dis nime „Lilled ja mood”.

Tallinna legendid

Tallinna legendid Tallinna legendid26. april­list 30. maini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas Sally Stuudio kuns­ti­kooli 7–9-aastaste õpi­laste näi­tus „Tallinna legen­did”.

Kas Sa tead, kelle muu­mia kum­mi­tab Niguliste kiri­kus ja miks kut­suti üht linna kae­vu­dest kas­si­kae­vuks? Kelle haua­kün­gas on Toompea? Kes ehi­tas Oleviste kiriku? Kuidas Tallinn omale nime sai?

Neile ja pal­ju­dele teis­tele põne­va­tele küsi­mus­tele aita­vad nuti­kad vas­tused leida Sally Stuudio õpi­lased, kes uuri­sid Tallinna legende nii raa­ma­tu­test kui käi­sid kum­mi­tus­tega vana­lin­nas koh­tu­mas. Joonistades jul­gelt üles nii kum­mi­tu­sed, kon­nad, põr­gu­vürs­tid kui ka kiri­kud, täna­vad ja müü­ri­tor­nid. Kuna osa asju jäi legen­di­des natuke sala­pä­ra­seks ja eba­sel­geks, sai iga noor autor oma fan­taa­sial len­nata lasta tege­las­ku­jude ja kesk­konna loo­misel. Et näi­tust oleks veelgi huvi­ta­vam vaa­data, kir­ju­ta­sid õpi­lased piltide juurde vih­jeid legen­di­dest.

Must-valged tööd on teos­ta­tud sega­teh­ni­kas, kasu­ta­tud on tindi- ja vär­vi­pliiat­seid. Õpilasi juhen­das Anniki Kari.

Sally Stuudio (asu­ta­tud 1991) on ava­li­kes huvi­des tegut­sev mit­te­tu­lun­dus­ühing, mille mis­sioon on aidata kaasa tähe­le­pa­ne­li­kuma ja hoo­li­vama ühis­konna loo­misele panus­ta­des kuns­ti­ha­ri­duse või­mele muuta maa­ilma. Soovime, et noor­tel oleks või­ma­lus end avas­tada ja kas­vada tur­va­li­ses, ins­pi­ree­ri­vas kesk­kon­nas õnne­likeks, aktiiv­se­teks ning empaa­ti­lis­teks isik­sus­teks. Kunstikoolis õpi­takse joo­nis­ta­mist, maa­li­mist, vär­vi­õpe­tust ka kom­po­sit­siooni tasa­kaa­lus installatsiooni-, tegevus- ja foto­kunsti ning teiste kaas­aeg­se­mate kuns­ti­näh­tus­tega. Vaata lähe­malt www.sallystuudio.ee.

« Vanemad uudised