Kingi võimalus!

Kingi võimalus!5.-15. det­semb­ri­ni on kõi­gil täis­kas­va­nu­tel või­ma­lus saa­da rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­des infot eri­ne­va­te õppi­mis­või­ma­lus­te kohta.

Raamatukogudes tut­vus­ta­tak­se huvi­lis­te­le info leid­mist arvu­tis või nuti­sead­mes ja antak­se tea­vet sel­le kohta, mida täis­kas­va­nud õppi­ja võiks ja peaks tead­ma. See on hea või­ma­lus kõi­gil huvi­lis­tel saa­da indi­vi­duaal­set kon­sul­tat­sioo­ni ja lei­da ning kin­ki­da endale või oma lähe­da­se­le koo­li­tus, kur­sus või konk­reet­ne asja­lik soo­vi­tus kat­ke­nud õpin­gu­te jät­ka­miseks.

http://www.andras.ee

Sametine pildijänes

Raamatunäitus "Sametine pildijänes"25. novem­ber 2016 kuni 7. jaa­nuar 2017 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Sametine pil­di­jä­nes”.

On raa­ma­tu­pil­te, mida tahaks ka kat­su­da, nii same­ti­sed tun­du­vad nad. Ja sel­leks ei pea ole­ma sugu­gi mit­te ainult Sametjänes Margery Williamsi sama­ni­me­li­sest raa­ma­tu­st. Kui illust­rat­sioo­nid on tei­nud kunst­nik Catherine Zarip, siis kiir­ga­vad need soo­just ja neid tahaks puu­du­ta­da.
Näitusel on väl­jas raa­ma­tud ja aja­kir­jad Catherine Zaripi pilti­de­ga. Nendelt võib lei­da jäne­seid ja kas­se, ele­vante ja mam­mu­teid.
Sametjänes viib meid kau­nis­se jõu­lu­ae­ga, mil ta on ühe­le poi­si­le lem­mik­kin­gi­tus. Poiss aga unus­tab õhtuks oma lem­mi­ku soo­tuks. Seda aja­tut lugu jäne­se tõe­li­seks saa­miseks, just see on jäne­se suur soov, on kind­las­ti tore­dam luge­da tänu Catherine Zaripi illust­rat­sioo­ni­de­le. Jänese täpi­list same­tist kasu­kat tahaks kohe kat­su­da.

Jõuluvana, ära karda lapsi

Raamatunäitus "Jõuluvana, ära karda lapsi" Raamatunäitus "Jõuluvana, ära karda lapsi"25. novem­ber 2016 kuni 7. jaa­nuar 2017 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Jõuluvana, ära kar­da lap­si”.

Tähelepanelik vaat­le­ja on aas­ta­te jook­sul koh­tu­nud väga eri­ne­va­te jõu­lu­va­na­de­ga. On pik­ki ja lühi­kesi jõu­lu­me­hi. On kõh­nu ja kogu­kaid. On jutu­kaid ja neid­ki, kes ei saa sõna­gi suust. On jul­geid jõu­lu­taa­te, aga on ka sel­li­sed, kes lap­si kar­da­vad.
Meie jul­gus­ta­me arg­lik­ke jõu­lu­va­na­sid Anne Linnamägi raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­de­ga. Kunstnik on nimelt tei­nud pil­did Leelo Tungla raa­ma­tu­le „Jõuluvana, ära kar­da lap­si“. Selle ja teis­te­gi kunst­ni­ku illust­ree­ri­tud raa­ma­tu­te pilti­del on vah­vad ja tore­dad lap­sed. Loomad on ka sõb­ra­li­kud, juhuks kui jõu­lu­taa­did neid peaksid kart­ma.
Näitusel on väl­jas Anne Linnamägi joo­nis­ta­tud pilti­de­ga raa­ma­tud ja aja­kir­jad. Kunstniku peh­me ja lee­be pilti­de kolo­riit lisab jõu­luoo­tu­se aega soo­just ja arm­sust.

Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad

Raamatunäitus "Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad"Raamatunäitus "Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad" 25. novemb­rist 2016 kuni 7. jaa­nua­ri­ni 2017 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kuidas hunt ja tei­sed tal­vel kala püüa­vad”.

Raamatunäitus "Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad"Kuidas hunt tal­vel jääau­gust kala püü­dis, on tea­da lugu. Ikka saba­ga reba­se lah­ke õpe­tu­se koha­selt. Kalameestel on aga tali­püü­giks omad nipid. Talvine kala­püük pakub nei­le ela­must ja toob toi­du­laua­le lisa.

Näitusele väl­ja pan­dud raa­ma­tu­te põh­jal võib iga­üks vali­da, kas tal­vel püü­da kalu hun­di või kala­mees­te kom­bel. Püütud kala­saa­gi­ga võib pidu­li­kult mere­kul­tuu­ri­aas­ta lõp­pu tähis­ta­da.

Mats Traadi kirjanduslikus ruumalas

Näitus "Mats Traadi kirjanduslikus ruumalas" Näitus "Mats Traadi kirjanduslikus ruumalas"14. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Mats Traadi kir­jan­dus­li­kus ruum­a­las”.

Mats Traat on prosaist ja luu­le­ta­ja, kes on jät­nud ees­ti kir­jan­dus­se süga­va jäl­je. Ta on aval­da­nud romaa­ne, novelli- ja luu­le­ko­gusid ja näi­den­deid ning päl­vi­nud oma loo­min­gu eest ka mit­me­su­gu­seid kir­jan­dus­au­hin­du.
Ilma Mats Traadi teos­te­ta oleks 20. sajan­di tei­se poo­le ees­ti kir­jan­dust ras­ke ette kuju­ta­da.

Kirjanikuks saamise teekond. Viivi Luik 70

Kirjanikuks saamise teekond. Viivi Luik 701.-29. novem­bi­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Kirjanikuks saa­mise tee­kond. Viivi Luik 70”.

Viivi Luige loo­ming on meid kõi­ki süga­valt mõju­ta­nud: ta on õpe­ta­nud meid näge­ma asju, mida me pole tähe­le­gi pan­nud ning aitab meil ela­valt mäle­ta­da ja tun­ne­ta­da, mis on meie aja­loos juh­tu­nud.

Tapa Linnaraamatukogu 95

Küünlaleegi vaikusesse silmi suunan ajas …

Piret Laikre ja Kairi Krooni muusikaline luulekava "Küünlaleegi vaikusesse silmi suunan ajas ..."22. novemb­ril kell 18.00 Tapa Linnaraamatukogus Piret Laikre ja Kairi Krooni muu­si­ka­li­ne luu­le­ka­va „Küünlaleegi vai­ku­ses­se sil­mi suu­nan ajas …”.

Aga ikka ooda­tak­se lah­ku­nud arm­said hin­gi
oma juur­de kas­või kor­raks taga­si. Seda eri­ne­val vii­sil.
Ka luu­le vor­mis. Ja nii me Teie ees …
… küün­la­lee­gi vai­ku­ses­se sil­mi suu­na­me ajas,
vas­tu akent kra­bi­se­vad puu­de oksa­raod,
tule­vä­relus sel vaik­sel õhtuajal
las süga­va­le süda­me­s­se kaob.

Lahtiste uste päev Tapa Linnaraamatukogus

"Lahtiste uste päev" Tapa linnaraamatukogus8. novemb­ril 08.00−20.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus „Lahtiste uste päev”.

Tapa Linnaraamatukogu avab 95. sün­ni­päe­va puhul uksed tei­si­päe­val, 8. novemb­ril kell 8 hom­mi­kul. Uksed jää­vad lah­ti kel­la 20-ni. Seega oota­me kõi­ki oma häid luge­ja­id ja sõp­ru kül­la kahek­san­dal kuu­päe­val kahek­sast kahek­sa­ni!

Ja kui kel­lel­gi on kodus kauaks kät­te unu­ne­nud raa­mat, siis sel­le võib ka jul­gelt ära tuua, kuna vii­vist me sel päe­val ei küsi.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 — Ere Käärmaa

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere Käärmaa 28. oktoob­ril Ulvis toi­mu­nud Lääne-Virumaa raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja päe­val kuu­lu­ta­ti väl­ja ja anti üle maa­kon­na aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja 2016 auhind, mil­le päl­vis Ere Käärmaa. Auhinna andis üle Eesti Vabariigi kul­tuu­ri­mi­nis­ter Indrek Saar.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere KäärmaaEre Käärmaale tõi tun­nus­tuse tema mit­me­külg­ne ja aktiiv­ne tege­vus raa­ma­tu­ko­gu üri­tus­te ja näi­tus­te kor­ral­da­misel ning läbi­vii­misel. Ere leiab aega ja jõu­du oma põhi­töö kõr­valt Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus tege­le­da ka val­la eri­ne­va­te koostöö- ja kul­tuu­ri­pro­jek­ti­de­ga.

Lääne-Virumaa aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ja raa­ma­tu­ko­gu kon­kurs­si kor­ral­da­vad Lääne-Viru Maavalitsus ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ala­tes 2011. aas­ta­st. Konkursile esi­ta­tud isik(ud) pidi(d) ole­ma aas­ta jook­sul mõju­ta­nud elu raa­ma­tu­ko­gun­duse vald­kon­nas, paist­nud jooks­val aas­tal sil­ma inno­vaa­ti­li­se ja tule­mus­li­ku aren­dus­li­ku või prak­ti­li­se tege­vu­se eest kut­se­töös.

« Vanemad uudised