Tapa Linnaraamatukogu 95

Teineteisel külas

Lapitöönäitus „Teineteisel külas“ Lapitöönäitus „Teineteisel külas“13. augus­tist 17. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus kogu raa­ma­tu­ko­gu­maja hõl­mav lapi­töö­näi­tus „Teineteisel külas“.

Lapitöönäitusel astu­vad oma töö­dega üles Akaan Tilkkuakat ja Forssa tyyki.nyt (Soome) rüh­made lapi­töö­meist­rid.
Oma töid esit­le­vad 21 auto­rit vabalt vali­tud tee­mal. Väike valik lapi­töid on ka 2013. aas­tast Akaa mee­linna auks koos­ta­tud näi­tu­selt „Meemöll“. Näitus on mahu­kas, ter­velt kaks kor­rust täis lapi­kunsti — põne­vad ideed, eri­ne­vad vor­mid, väge­vad vär­vid ja meis­ter­lik teos­tus. Kõikjal on tunda lapi­töö­meist­rite otsi­vat vaimu ja entu­siasmi. Väljas on hul­ga­li­selt vaipu, eri­ne­vaid lapi­teh­ni­kas teos­ta­tud kotte, rii­dest raa­ma­tuid, tuu­ni­tud raa­ma­tuid ja veel paar vesti.

Kaheksa lugu kaheksajala kohta

Raamatunäitus "Kaheksa lugu kaheksajala kohta"13. juu­list 24. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kaheksa lugu kahek­sa­jala kohta”.

Raamatunäitus "Kaheksa lugu kaheksajala kohta"Meie raa­ma­tu­näi­tu­sel on kaheksa huvi­ta­vat lugu kahek­sa­jala kohta. Seega iga jala kohta midagi põne­vat. Võib-olla ka roh­kem, aga kaheksa on kin­del. Raamatud sel­lest mere­põhja asu­kast on ka välja pan­dud.
Henno Käo on kir­ju­ta­nud las­te­raa­matu „Kaheksajalgade pla­neet“, mis kõne­leb ise­ära­li­kust maa­il­mast ja kahek­sa­jalg Belmondo tege­mis­test. Selle raa­matu tege­lane Seejateine sõi virnade viisi vors­ti­või­leibu. Ka raa­matu auto­rile Henno Käole mait­se­sid või­leivad väga. Neid oli hea õhtuti süüa.
Mida aga kahek­sa­ja­lad mere­põh­jast toid­uks leia­vad, seda saab näi­tu­selt uurida.
Muud ikka ka.

Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud

Raamatunäitus "Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud" 4. augus­tist 17. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Tapaga seo­tud kir­ju­ta­jad ehk väike üle­vaade kir­ja­ni­kest ja loo­min­gu­lis­test kaas­ini­mes­test, kes ühel või tei­sel moel on Tapaga seo­tud”.

Raamatunäitus "Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud"Igas Eestimaa nur­gas aus­ta­takse ja armas­ta­takse oma­kandi loo­meini­mesi ja pee­takse kii­valt arves­tust, kes ikka kelle oma on. Eestimaa aga on nii väike, et üks kir­ja­nik jõuab elu jook­sul mit­mes pai­gas päris „omaks” saada. Veiko Belials on Tapal sün­di­nud ja koo­lis käi­nud, Ilmar Talve on siinkan­dis ela­nud väga vara­ja­sest lap­seeast kuni güm­naa­siumi lõpuni, Ellen Niit elas Tapal viis aas­tat, kuid sai siit kaasa mõju­tusi kogu eda­si­seks eluks …

Konna või krooli?

Raamatunäitus "Konna või krooli?"13. juu­list 24. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Konna või krooli?”.

Raamatunäitus "Konna või krooli?"Suverõõmude hulka kuu­lub kind­lasti uju­mine. Polegi täh­tis, kas ujuda krooli või konna, iga­üks valib omale sobiva uju­mis­teh­nika. Näiteks Krõll ujub hoo­pis krõlli. Härra Kuival on see­vastu veehirm ja ta ei taha ujuma minna.
Kutsume teid koos Laura, Petra, Lotte, Mamma Muu ja teiste raa­ma­tu­te­ge­las­tega ujuma.
Välja on pan­dud ka raa­ma­tud, mis aita­vad ujuma õppida.

Suvekuudel (juuni, juuli ja august) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu ja Lehtse raa­ma­tu­kogu lau­päe­viti sule­tud.
Tapa interneti- ja info­punkt
on ka suve­kuu­del lau­päe­viti ava­tud (10.00−15.00).

Loe edasi »

Kairi Krooni loodusfotod

Kairi Krooni loodusfotodKairi Krooni loodusfotod1.-10. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu laste- ja noor­te­osa­kon­nas foto­näi­tus „Kairi Krooni loo­dus­fo­tod”.

Kes veel ei tea, siis lisaks luu­le­tuste ja lau­lu­sõ­nade kir­ju­ta­misele on Kairi ka kirg­lik foto­hu­vi­line. Ei ole miski vaev igale rän­na­kule või ka pisi­male jalu­tus­käi­gule, mar­jul­käi­gust rää­ki­mata, foto­apa­raat kaasa võtta. Teisiti liht­salt ei saa! Kõik toi­mub ju siin ja praegu!
Näitusel on väike valik sel­lest, mida Kairi läbi kaa­me­ra­silma on avas­ta­nud.

Autogrammitund

Raamatuväljapanek "Autogrammitund"1.-28. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Autogrammitund”.

Raamatuväljapanek "Autogrammitund"Häid raa­ma­tuid on tore lugeda. Hea asja võib aga pare­maks teha see, kui on või­ma­lik raa­matu autoriga ka päriselt koh­tuda. Need on väga vil­ja­kad kok­ku­saa­mised, sest ühte­del tekib soov roh­kem lugeda ja teis­tel on põh­just uusi lugusid kir­ju­tada.

Hingemaastik

Ethel Hakkaja maalinäitus "Hingemaastik"

Ethel Hakkaja

30. juu­nist 28. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas Ethel Hakkaja maa­li­näi­tus „Hingemaastik”.

Ethel Hakkaja maalinäitus "Hingemaastik"Näitusel „Rabamaa — hin­ge­maas­tik” on väl­jas liht­sad õli­maa­lid, kus vär­vi­too­ni­dega on edasi antud eri­ne­vad hin­ge­sei­sun­did. Raba on kui meie emot­sioo­nide kogum, igal tun­del on oma värv. Raba vär­vid on ime­li­sed. Rabas on kõik vär­vid val­gest mus­tani. Ideaalmaastik on jäl­legi täiesti valge ja sile nagu klaas või jää, aga seal on käia väga raske. Rabas on kõi­kuv pin­nas jalge all — elu­aeg tuleb lavee­rida, et püsti püsida. Mõni leiab liht­sa­malt kõva maa, paneb märke tähele. Aga vahel tuleb liht­salt maha istuda ja mõelda, kui­das edasi …
Ethel Hakkaja on Põltsamaa kuns­ti­kes­kuse ja –gale­rii rajaja ning sealse kuns­ti­elu eden­daja.

Mees, kes teadis vastuseid

Raamatunäitus "Mees, kes teadis vastuseid"13. juu­nist 28. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Mees, kes tea­dis vas­tu­seid”.

Näitus on pühen­da­tud ter­ven­daja, eso­tee­ri­liste raa­ma­tute autori, tõl­kija ja filo­soofi Gunnar Aarma 100. sün­ni­aas­ta­päe­vale.

« Vanemad uudised