Eesti sajand teatrilavadel

Raamatunäitus "Eesti sajand teatrilavadel" Raamatunäitus "Eesti sajand teatrilavadel"20. märt­sist 28. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Eesti sajand teat­ri­la­va­del”.

Eesti Etendusasutuste Liidu eest­võt­tel asusid teat­rid vaba­riigi sajan­daks sün­ni­päe­vaks kin­gi­tust looma juba 2014. aas­tal, mil otsustati ühes­koos pub­liku ette tuua Eesti Vabariigi sajan­di­pik­kune lugu. « Sajandi lugu » lavas­tab 22 teat­rit.

Oma leib on kõige magusam

Raamatuväljapanek "Oma leib on kõige magusam"Raamatuväljapanek "Oma leib on kõige magusam"21. märt­sist 28. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Oma leib on kõige magu­sam”.

Eestiaegsed ret­sep­tid on ela­nud usku­ma­tult visalt, kan­du­des põl­vest põlve hoo­li­mata rii­gi­kor­rast või toor­aine nap­pu­sest. Näitusel on koka­raa­ma­tud, mil­les on nõu­an­deid ja ret­septe meie esiema­delt.

Katame laua

Näitus "Katame laua"1. märt­sist 21 april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Katame laua”.

Vaatamiseks on hul­ga­li­selt nõusid, ala­tes puust liudadest-kaussidest kuni pee­nema port­se­lani ja klaas­nõu­deni välja. Asjad rää­givad, kui­das eest­la­sest sai lin­na­ini­mene, kui­das ta jõu­dis pare­male elu­jär­jele.

Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100

Näitus "Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100"Näitus "Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100"1. veebruarist 15. märt­sini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Üksainus maa on maa­il­mas. Eesti Vabariik 100”.

Raamatunäitus Eesti Vabariigi 100. sün­ni­päe­vaks.
Nii hea, et on kodu, on isa­maa ja ema­keel. Ja uhkeks teeb, et meil on oma aja lugu, mida mäle­tada ja tule­vaste põl­vede jaoks tal­le­tada.

Olgu mu päralt või terve ilm,
jää­da­valt minu on üks­ai­nus maa !
Siin on koos minu maa ja ilm -
ilmatu palju on jagada.
(Viiu Härm)

Väikese rahva suur kirjanik. Anton Hansen Tammsaare 140

Näitus "Väikese rahva suur kirjanik. Anton Hansen Tammsaare 140" Näitus "Väikese rahva suur kirjanik. Anton Hansen Tammsaare 140"23. jaa­nua­rist 27. veebruarini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Väikese rahva suur kir­ja­nik. Anton Hansen Tammsaare 140”.

30. jaa­nua­ril 2018 tähis­ta­takse Eesti ühe olu­li­sema kir­ja­niku Anton Hansen Tammsaare 140. sün­ni­aas­ta­päeva. Näitusel on väl­jas valik kir­ja­niku loo­min­gust.

Ammuuuseum

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"12. jaa­nua­rist 27. veebruarini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu mõle­mal kor­ru­sel Piret Mildebergi näi­tus „Ammuuuseum”.

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"Kunstnik tut­vus­tab oma näi­tust järg­mi­selt :

Olen sün­di­nud  imeilu­sal loo­duse tär­ka­mise ajal ja tähe­mär­gilt Sõnn.

Lisaks ürg­sele elu­jõule ja tea­ta­vale kon­ser­va­tiiv­su­sele oma­vad Sõnnid ka kal­du­vust asju ja emot­sioone koguda (Wikipedia). Ja kogu­mist mina armas­tan!!! Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gusse tõin osa­kese oma LEHMAKOGUST – mu leh­ma­teema hõl­mab Eesti tar­vaid, India see­busid, Hispaania härgi, Tiibeti jakke – kõiki vei­seid, keda ajast aega aus­ta­tud.
Loe edasi »

« Vanemad uudised