23. ja 24. veebruaril on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu (s.h inter­ne­ti­punkt) ning Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­kogu sule­tud.

23. ja 24. veebruaril Tapa linnaraamatukogu ja internetipunkt suletud.

Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100

Näitus "Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100"Näitus "Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100"1. veebruarist 15. märt­sini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Üksainus maa on maa­il­mas. Eesti Vabariik 100”.

Raamatunäitus Eesti Vabariigi 100. sün­ni­päe­vaks.
Nii hea, et on kodu, on isa­maa ja ema­keel. Ja uhkeks teeb, et meil on oma aja lugu, mida mäle­tada ja tule­vaste põl­vede jaoks tal­le­tada.

Olgu mu päralt või terve ilm,
jää­da­valt minu on üks­ai­nus maa !
Siin on koos minu maa ja ilm -
ilmatu palju on jagada.
(Viiu Härm)

Väikese rahva suur kirjanik. Anton Hansen Tammsaare 140

Näitus "Väikese rahva suur kirjanik. Anton Hansen Tammsaare 140" Näitus "Väikese rahva suur kirjanik. Anton Hansen Tammsaare 140"23. jaa­nua­rist 27. veebruarini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Väikese rahva suur kir­ja­nik. Anton Hansen Tammsaare 140”.

30. jaa­nua­ril 2018 tähis­ta­takse Eesti ühe olu­li­sema kir­ja­niku Anton Hansen Tammsaare 140. sün­ni­aas­ta­päeva. Näitusel on väl­jas valik kir­ja­niku loo­min­gust.

Kohtumine Justin Petrone’ga

5. veebruaril kell 18.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus II kor­ru­sel koh­tu­mine Justin Petrone’ga.
Kohtumine Justin Petrone'ga

Ammuuuseum

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"12. jaa­nua­rist 27. veebruarini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu mõle­mal kor­ru­sel Piret Mildebergi näi­tus „Ammuuuseum”.

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"Kunstnik tut­vus­tab oma näi­tust järg­mi­selt :

Olen sün­di­nud  imeilu­sal loo­duse tär­ka­mise ajal ja tähe­mär­gilt Sõnn.

Lisaks ürg­sele elu­jõule ja tea­ta­vale kon­ser­va­tiiv­su­sele oma­vad Sõnnid ka kal­du­vust asju ja emot­sioone koguda (Wikipedia). Ja kogu­mist mina armas­tan!!! Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gusse tõin osa­kese oma LEHMAKOGUST – mu leh­ma­teema hõl­mab Eesti tar­vaid, India see­busid, Hispaania härgi, Tiibeti jakke – kõiki vei­seid, keda ajast aega aus­ta­tud.
Loe edasi »

Nukitsa konkurss

Nukitsa konkurssNukitsa konkurssTaas on käi­mas Nukitsa kon­kurss, et sel­gi­tada välja laste kahe vii­mase aasta lem­mik­kir­ja­nik ja illust­raa­tor.
Võistlevad 2016. ja 2017. aas­tal ilmu­nud algu­pä­rase las­te­kir­jan­duse esma­trü­kid. Hääletada võivad kuni 16-aastased luge­jad, andes ühe hääle kir­ja­ni­ku­tööle (tekst) ja teise hääle kunst­ni­ku­tööle (illust­rat­sioo­nid). Hääletamist kor­ral­da­vad koha­li­kud lapsi tee­nin­da­vad raa­ma­tu­ko­gud ja hää­le­tada saab 20. veebruarini. Oma hääle saab anda ka elek­too­ni­li­selt – http://www.elk.ee/?page_id=584.

Nuktisa konkurss

Viivisevabadus 2017-18Pühade puhul on Tapa valla raa­ma­tu­ko­gu­des vii­vi­se­va­ba­dus (10. jaa­nua­rini 2018).

25.–26.12.2017 ja 01.01.2018 on raa­ma­tu­ko­gud (ja inter­ne­ti­punkt) sule­tud.
23.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu (ja inter­ne­ti­punkt) ava­tud 10–12.
30.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu (ja inter­ne­ti­punkt) sule­tud.

Ülejäänud päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel kel­la­ae­ga­del.

 

Soovime Teile kõike hääd !

Väljapanek "Soovime Teile kõike hääd!". Vanad jõulukaardid (möödunud sajandi esimesest poolest) Harri Allandi erakogust. Väljapanek "Soovime Teile kõike hääd!". Vanad jõulukaardid (möödunud sajandi esimesest poolest) Harri Allandi erakogust.14.12.2017 kuni 13.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Soovime Teile kõike hääd!”. Vanad jõu­lu­kaar­did (möö­du­nud sajandi esi­me­sest poo­lest) Harri Allandi era­ko­gust.

Tänasel inter­ne­ti­ajas­tul on sõp­ra­dele ja sugu­las­tele lihtne jõu­lu­kaarte saata. Klõps ! Ja ongi kena soo­viga pil­dike teele saa­de­tud. Meie prae­gune post­kaar­tide väl­ja­pa­nek annab aimu endis­aeg­sest kaardi saat­mise ja saa­mise rõõ­must. Postkaardid päri­ne­vad Harri Allandi era­ko­gust.

Eestimaa kaunid pühakojad

Raamatunäitus "Eestimaa kaunid pühakojad"12.12.2017 kuni 30.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus
„Eestimaa kau­nid püha­ko­jad”.

Meie väi­ke­sel Eestimaal on usku­ma­tult palju eri­ne­vaid sak­raal­hoo­neid. Kirikuarhitektuuris aval­dub meie eel­käi­jate ehi­tus­ko­ge­mus, estee­ti­li­sed ning krist­li­kud aru­saamad.

Eesti Rahvusraamatukogu küsitlus

Eesti Rahvusraamatukogu soo­vib teada saada, mil­li­sed on raa­ma­tu­ko­gude luge­jate ootu­sed e-väljaannete lae­nu­ta­mise osas. Ankeedi esi­mene osa sisal­dab küsi­musi e-raamatute luge­mise kohta üldi­selt, teine osa uurib suh­tu­mist e-raamatute lae­nu­ta­misse.

Ernst & Young Baltic AS poolt koos­ta­tud küsit­luse asub aad­res­sil https://goo.gl/HgPFfY. Küsimustik on ano­nüümne ja sellele vas­ta­mine võtab orien­tee­ru­valt aega 5–10 min. Küsitlus on ava­tud kuni 27. det­semb­rini.

Igaühe panus pro­jekti on olu­line, sel­leks et läbi­vii­da­vas uurin­gus olek­sid esin­da­tud raa­ma­tu­ko­gude külas­ta­jate arva­mu­sed üle kogu Eesti.

« Vanemad uudised