lossi saal

Kohtumine lastekirjanik Juhani Püttsepaga

Kohtumine lastekirjanik Juhani Püttsepaga3. april­lil kell 13.00 Jäneda lossi saa­lis koh­tu­mine las­te­kir­ja­nik Juhani Püttsepaga.

Juhani Püttsepp, las­te­kir­ja­nik ja loo­duse­mees, on kir­ju­ta­nud paar­küm­mend jutu- ja aime­raa­ma­tut mit­mes vanu­ses las­tele, kuid mõn­dagi tema teost võib lii­gi­tada pari­mas mõt­tes kogu­pe­re­raa­ma­tuks. Talle on süda­me­lä­he­das­teks tee­ma­deks loo­dus ja ini­m­ese suh­ted sel­lega. Kohtumisele Jäneda lossi saali on ooda­tud nii väi­ke­sed kui suu­red.

Soome-ugri rahvastest – keelest ja meelest

Plakat üritusele "Soome-ugri rahvastest - keelest ja meelest"16. veebruaril kell 11.00 Jäneda los­sis „Soome-ugri rah­vas­test – kee­lest ja mee­lest”.

Näituse „Veelinnurahvas” juurde kuu­luv koh­tu­mine, kus Fenno-Ugria Asutuse hõi­mu­kes­kuse juha­taja Jaak Prozes rää­gib soome-ugri rah­vas­test. Üritus toi­mub lossi saa­lis.

Kohtumine Ilmar Tomuskiga

Kohtumine Ilmar Tomuskiga Lehtses Kohtumine Ilmar Tomuskiga Jänedal6. mail kell 11.00 Lehtse kooli saa­lis ja kell 13.00 Jäneda lossi saa­lis koh­tu­mine kir­ja­nik Ilmar Tomuskiga.

Lugejatega kohtub kirjanik Andrus Kivirähk

7. april­lil kell 11.00 Lehtse koo­lis ja kell 13.30 Jäneda lossi saa­lis koh­tub luge­ja­tega kir­ja­nik Andrus Kivirähk.

Kohtumine kirjanikuga Andrus Kivirähk