lossi saal

Kohtumine lastekirjanik Juhani Püttsepaga

Kohtumine lastekirjanik Juhani Püttsepaga3. april­lil kell 13.00 Jäneda los­si saa­lis koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik Juhani Püttsepaga.

Juhani Püttsepp, las­te­kir­ja­nik ja loo­duse­mees, on kir­ju­ta­nud paar­küm­mend jutu- ja aime­raa­ma­tut mit­mes vanu­ses las­te­le, kuid mõn­da­gi tema teost võib lii­gi­ta­da pari­mas mõt­tes kogu­pe­re­raa­ma­tu­ks. Talle on süda­me­lä­he­das­teks tee­ma­deks loo­dus ja ini­m­ese suh­ted sel­le­ga. Kohtumisele Jäneda los­si saa­li on ooda­tud nii väi­ke­sed kui suured.

Soome-ugri rahvastest — keelest ja meelest

Plakat üritusele "Soome-ugri rahvastest - keelest ja meelest"16. veebruaril kell 11.00 Jäneda los­sis „Soome-ugri rah­vas­test — kee­lest ja mee­lest”.

Näituse „Veelinnurahvas” juur­de kuu­luv koh­tu­mi­ne, kus Fenno-Ugria Asutuse hõi­mu­kes­ku­se juha­ta­ja Jaak Prozes rää­gib soome-ugri rah­vas­test. Üritus toi­mub los­si saalis.

Kohtumine Ilmar Tomuskiga

Kohtumine Ilmar Tomuskiga Lehtses Kohtumine Ilmar Tomuskiga Jänedal6. mail kell 11.00 Lehtse koo­li saa­lis ja kell 13.00 Jäneda los­si saa­lis koh­tu­mi­ne kir­ja­nik Ilmar Tomuskiga.

Lugejatega kohtub kirjanik Andrus Kivirähk

7. april­lil kell 11.00 Lehtse koo­lis ja kell 13.30 Jäneda los­si saa­lis koh­tub luge­ja­te­ga kir­ja­nik Andrus Kivirähk.

Kohtumine kirjanikuga Andrus Kivirähk