Lehtse raamatukogu

Šokolaad — kuninglik maius

Raamatunäitus "Šokolaad - kuninglik maius"Raamatunäitus "Šokolaad - kuninglik maius"19. sep­temb­rist 16. oktoob­ri­ni Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Šokolaad — kuning­lik maius”.

Šokolaad sai Euroopale tun­tuks Kolumbuse Ameerika avas­ta­mise rei­si­delt. 17. sajan­di algul levis šoko­laa­di val­mis­ta­mise ja joo­mise kom­me Inglismaale ja ala­tes 19. sajan­di tei­sest poo­lest said šoko­laa­di­ga haka­ta maius­ta­ma ka eestlased.

Kes joonistas pildid?

Evi Tihemets19. sep­temb­rist 16. oktoob­ri­ni Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kes joo­nis­tas pil­did?”.

Tapa val­la­ga seo­tud graa­fik Evi Tihemets tähis­tas 21. augus­til oma 85. sün­ni­päe­va. Ta on illust­ree­ri­nud mit­meid las­te­le kui ka täis­kas­va­nu­te­le kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­id. Kõige tun­tum neist on Hans Christian Anderseni las­te­raa­mat „Lumekuninganna”.

Tere, kool!

Väljapanek "Tere, kool!"29. augus­tist 18. sep­temb­ri­ni Lehtse raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Tere, kool!”.

Raamatuväljapanekuga ter­vi­ta­me 1. sep­temb­ri puhul kõi­ki õpilasi ja õpe­ta­ja­id. Tulge uudis­ta­ma eri­ne­vaid aabit­said ja koo­li tee­ma­li­si jutu­raa­ma­tu­id. Ja mui­du­gi ohu­tust ja tur­va­li­sust koo­li­teel aita­vad meel­de tule­ta­da vas­ta­vad raamatud.

Aasta 2017 tegijad looduses

Raamatunäitus "Aasta 2017 tegijad looduses"10.–25. augus­ti­ni Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Aasta 2017 tegi­jad loo­duses”.

Raamatunäitus tut­vus­tab sel­le aas­ta loo­ma, lin­du, orhi­deed, puud ja seent.

Head lapsed, tema sõbrad ja sugulased

Raamatuväljapanek "Head lapsed, tema sõbrad ja sugulased"15. maist 14. juu­li­ni Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Head lap­sed, tema sõb­rad ja sugu­la­sed”.

Väljapanek Leelo Tungla lasteraamatutest.
Armastatud luu­le­ta­ja ja kir­ja­nik tähis­tab 22. juu­nil oma 70. sünnipäeva.
Soovime ka omalt poolt PALJU ÕNNE!

Kui teil on küsi­mu­si, siis aita­me lei­da vas­tu­seid! Õppida pole kuna­gi hilja!
Õige aeg on õppida!

Aino Perviku kirjasõnamaailm

17. april­list 12. mai­ni Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Aino Perviku kir­ja­sõ­na­maa­ilm”.

Väljapanek tut­vus­tab 22. april­lil 85. sün­ni­päe­va tähis­ta­va Aino Perviku lasteraamatuid.

Juhani Püttsepa jutud

2. märt­sist 7. april­li­ni Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Juhani Püttsepa jutud”.

Väljapanek tut­vus­tab 3. april­lil mei­le kül­la tule­va las­te­kir­ja­ni­ku ja loo­duse­mehe Juhani Püttsepa raamatuid.

Kohtumine Juhani Püttsepaga

Kohtumine J. Püttsepaga3. april­lil kell 11.10 Lehtse koo­lis koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­ni­ku ja loo­duse­mehe Juhani Püttsepaga.

Tähelepanu Lehtse raamatukogu külastajad!

Lehtse raamatukogu ajutiselt vanas majas tagasiSeoses Lehtse kes­ku­se­hoo­ne ehi­ta­mi­se­ga asub raa­ma­tu­ko­gu ala­tes 19. oktoob­rist aju­ti­selt vanas asu­ko­has Rägavere tee 11.

Raamatukogu on ava­tud E-R 10–18;
L, P ja iga kuu vii­ma­sel töö­päe­val sule­tud.

Kuna töö­ta­me väga kit­sas­tes olu­des, siis sel­lest tule­ne­valt on ka meie raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­punk­tis paku­ta­vad tee­nu­sed tava­pä­ra­sest taga­si­hoid­li­ku­mad. Raamatukogus saab lae­nu­ta­da eelkõi­ge uue­mat kir­jan­dust. Mõelnud ole­me ka õpi­las­te­le, et oleks kät­te­saa­dav just nei­le vaja­lik koolilu­ge­mi­ne. Endiselt saab lugeda/laenutada aja­leh­ti ja aja­kir­ju. Suurem osa raa­ma­tu­fon­dist on olu­de sun­nil kuni raa­ma­tu­ko­gu kes­ku­ses­se taga­si­ko­li­mise­ni paki­tult hoiul. Vajadusel saab puu­du­va raa­ma­tu tel­li­da val­la teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest. Internetipunktiarvuti puu­du­mise tõt­tu saab teos­ta­da vaid olu­li­si e-toiminguid — pan­ga­te­hin­gud jt e-teenused. Endiselt on või­ma­lik teha koo­piaid, prin­ti­da ja skaneerida.
Vabandage või­ma­li­ke eba­mu­ga­vus­te pärast!

« Vanemad uudised