Lehtse raamatukogu

Head lapsed, tema sõbrad ja sugulased

Raamatuväljapanek "Head lapsed, tema sõbrad ja sugulased"15. maist 14. juu­li­ni Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Head lap­sed, tema sõb­rad ja sugu­la­sed”.

Väljapanek Leelo Tungla las­te­raa­ma­tu­test.
Armastatud luu­le­ta­ja ja kir­ja­nik tähis­tab 22. juu­nil oma 70. sün­ni­päe­va.
Soovime ka omalt poolt PALJU ÕNNE!

Kui teil on küsi­mu­si, siis aita­me lei­da vas­tu­seid! Õppida pole kuna­gi hil­ja!
Õige aeg on õppida!

Aino Perviku kirjasõnamaailm

17. april­list 12. mai­ni Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Aino Perviku kir­ja­sõ­na­maa­ilm”.

Väljapanek tut­vus­tab 22. april­lil 85. sün­ni­päe­va tähis­ta­va Aino Perviku las­te­raa­ma­tu­id.

Juhani Püttsepa jutud

2. märt­sist 7. april­li­ni Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Juhani Püttsepa jutud”.

Väljapanek tut­vus­tab 3. april­lil mei­le kül­la tule­va las­te­kir­ja­ni­ku ja loo­duse­mehe Juhani Püttsepa raa­ma­tu­id.

Kohtumine Juhani Püttsepaga

Kohtumine J. Püttsepaga3. april­lil kell 11.10 Lehtse koo­lis koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­ni­ku ja loo­duse­mehe Juhani Püttsepaga.

Tähelepanu Lehtse raamatukogu külastajad!

Lehtse raamatukogu ajutiselt vanas majas tagasiSeoses Lehtse kes­ku­se­hoo­ne ehi­ta­mi­se­ga asub raa­ma­tu­ko­gu ala­tes 19. oktoob­rist aju­ti­selt vanas asu­ko­has Rägavere tee 11.

Raamatukogu on ava­tud E-R 10–18;
L, P ja iga kuu vii­ma­sel töö­päe­val sule­tud.

Kuna töö­ta­me väga kit­sas­tes olu­des, siis sel­lest tule­ne­valt on ka meie raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­punk­tis paku­ta­vad tee­nu­sed tava­pä­ra­sest taga­si­hoid­li­ku­mad. Raamatukogus saab lae­nu­ta­da eelkõi­ge uue­mat kir­jan­dust. Mõelnud ole­me ka õpi­las­te­le, et oleks kät­te­saa­dav just nei­le vaja­lik koolilu­ge­mi­ne. Endiselt saab lugeda/laenutada aja­leh­ti ja aja­kir­ju. Suurem osa raa­ma­tu­fon­dist on olu­de sun­nil kuni raa­ma­tu­ko­gu kes­ku­ses­se taga­si­ko­li­mise­ni paki­tult hoiul. Vajadusel saab puu­du­va raa­ma­tu tel­li­da val­la teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest. Internetipunktiarvuti puu­du­mise tõt­tu saab teos­ta­da vaid olu­li­si e-toiminguid — pan­ga­te­hin­gud jt e-teenused. Endiselt on või­ma­lik teha koo­piaid, prin­ti­da ja ska­nee­ri­da.
Vabandage või­ma­li­ke eba­mu­ga­vus­te pärast!

Pühade aeguTapa Interneti- ja Infopunkt ava­tud 23. det­semb­ril 10–15,
24. ja 31. det­semb­ril sule­tud.

Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gud 23. det­semb­ril ava­tud 10–15,
26. ja 30. det­semb­ril sule­tud.

Muudel päe­va­del raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel aega­del.

Jõulud peagi käes on …

6. det­semb­rist 2016 kuni 6. jaa­nua­ri­ni 2017 Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Jõulud pea­gi käes on …”.

Anname väi­ke­se jõu­lu­tee­ma­li­se väl­ja­pa­ne­ku­ga ideid meis­ter­da­miseks, luu­le­tu­se õppi­miseks või liht­salt luge­miseks tun­tuid jut­te jõu­lu­dest.

Kingi võimalus!

Kingi võimalus!5.–15. det­semb­ri­ni on kõi­gil täis­kas­va­nu­tel või­ma­lus saa­da rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­des infot eri­ne­va­te õppi­mis­või­ma­lus­te koh­ta.

Raamatukogudes tut­vus­ta­tak­se huvi­lis­te­le info leid­mist arvu­tis või nuti­sead­mes ja antak­se tea­vet sel­le koh­ta, mida täis­kas­va­nud õppi­ja võiks ja peaks tead­ma. See on hea või­ma­lus kõi­gil huvi­lis­tel saa­da indi­vi­duaal­set kon­sul­tat­sioo­ni ja lei­da ning kin­ki­da endale või oma lähe­da­se­le koo­li­tus, kur­sus või konk­reet­ne asja­lik soo­vi­tus kat­ke­nud õpin­gu­te jät­ka­miseks.

http://www.andras.ee

Lahtiste uste päev Tapa Linnaraamatukogus

"Lahtiste uste päev" Tapa linnaraamatukogus8. novemb­ril 08.00−20.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus „Lahtiste uste päev”.

Tapa Linnaraamatukogu avab 95. sün­ni­päe­va puhul uksed tei­si­päe­val, 8. novemb­ril kell 8 hom­mi­kul. Uksed jää­vad lah­ti kel­la 20-ni. Seega oota­me kõi­ki oma häid luge­ja­id ja sõp­ru kül­la kahek­san­dal kuu­päe­val kahek­sast kahek­sa­ni!

Ja kui kel­lel­gi on kodus kauaks kät­te unu­ne­nud raa­mat, siis sel­le võib ka jul­gelt ära tuua, kuna vii­vist me sel päe­val ei küsi.

« Vanemad uudised