info

3. juu­list – 1. augus­tini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud.

Soovi kor­ral saab lae­nu­tusi piken­dada Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu vahen­dusel :

tele­fon 323 2081
e-post

Loeme sajani”

"Loeme sajani"4. april­lil 2017 alus­ta­sime luule­le­vi­ta­mis­pro­jek­tiga „Loeme sajani“.

Eestis on palju häid luu­le­ta­jaid, kes on kir­ju­ta­nud väga häid luu­le­tusi. Kahju oleks sel­line anne ja varan­dus lasta kaotsi minna. Luuleraamatud lausa oota­vad riiu­list välja pää­se­mist ja vär­si­read ette lugemist-kuulamist.

Luuletused on tõe­line luge­mise maius­pala. Kui õige tähis­taks Eesti Vabariigi täht­sat sün­ni­päeva las­te­luule luge­mise ja levi­ta­mi­sega ! (Tõesti, mil­leks gri­pi­pi­si­kuid levi­tada, kui on ole­mas palju äge­dam pisik – luu­le­pi­sik). Hea tuju või südam­lik hetk on garan­tee­ri­tud nii luge­jal kui kuu­la­jal. Loeme kamba peale 100 luu­le­tust. Kingime Eesti 100. sün­ni­päe­vaks 100 vah­vat luu­le­hetke.

"Loeme sajani" - luulesõber Luule Sõber"Loeme sajani"Luulelevitamisprojektis võivad osa­leda 1.–4. klas­side õpi­lased. Selleks tuleb raa­ma­tu­ko­gust otsida üks vahva luu­le­raa­mat. Luuleraamatuid aita­vad leida raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad või luu­le­riiuli juu­res istuv Luule Sõber. Lapsed saa­vad luu­le­tusi ette lugeda kodus oma perele, sugu­las­tele, naab­ri­tele, sõp­ra­dele, aga võib-olla hoo­pis oma lem­mik­loo­ma­dele. Luuletusi võib lugeda külla min­nes ter­vi­tu­seks või külast lah­ku­des tänu­tä­heks. Võimalusi teisi luu­le­tus­tega ülla­tada on palju.

Esimesed väi­ke­sed luge­jad on juba läi­nud luu­let levi­tama. Loeme sajani !

 

6.–10. märt­sini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud.

Pikendussoov on või­ma­lik edas­tada Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gule aad­res­sil

või tele­fo­nil 323 2081.

Tähelepanu Lehtse raamatukogu külastajad !

Lehtse raamatukogu ajutiselt vanas majas tagasiSeoses Lehtse kes­ku­se­hoone ehi­ta­mi­sega asub raa­ma­tu­kogu ala­tes 19. oktoob­rist aju­ti­selt vanas asu­ko­has Rägavere tee 11.

Raamatukogu on ava­tud E-R 10–18 ;
L, P ja iga kuu vii­ma­sel töö­päe­val sule­tud.

Kuna töö­tame väga kit­sas­tes olu­des, siis sel­lest tule­ne­valt on ka meie raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­punk­tis paku­ta­vad tee­nu­sed tava­pä­ra­sest taga­si­hoid­li­ku­mad. Raamatukogus saab lae­nu­tada eelkõige uue­mat kir­jan­dust. Mõelnud oleme ka õpi­las­tele, et oleks kät­te­saa­dav just neile vaja­lik koolilu­ge­mine. Endiselt saab lugeda/laenutada aja­lehti ja aja­kirju. Suurem osa raa­ma­tu­fon­dist on olude sun­nil kuni raa­ma­tu­kogu kes­ku­sesse taga­si­ko­li­miseni paki­tult hoiul. Vajadusel saab puu­duva raa­matu tel­lida valla teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest. Internetipunktiarvuti puu­du­mise tõttu saab teos­tada vaid olu­lisi e-toiminguid – pan­ga­te­hin­gud jt e-teenused. Endiselt on või­ma­lik teha koo­piaid, prin­tida ja ska­nee­rida.
Vabandage või­ma­like eba­mu­ga­vuste pärast !

Pühade aeguTapa Interneti- ja Infopunkt ava­tud 23. det­semb­ril 10–15,
24. ja 31. det­semb­ril sule­tud.

Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gud 23. det­semb­ril ava­tud 10–15,
26. ja 30. det­semb­ril sule­tud.

Muudel päe­va­del raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel aega­del.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 – Ere Käärmaa

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere Käärmaa 28. oktoob­ril Ulvis toi­mu­nud Lääne-Virumaa raa­ma­tu­ko­gu­hoidja päe­val kuu­lu­tati välja ja anti üle maa­konna aasta raa­ma­tu­ko­gu­hoidja 2016 auhind, mille päl­vis Ere Käärmaa. Auhinna andis üle Eesti Vabariigi kul­tuu­ri­mi­nis­ter Indrek Saar.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere KäärmaaEre Käärmaale tõi tun­nus­tuse tema mit­me­külgne ja aktiivne tege­vus raa­ma­tu­kogu üri­tuste ja näi­tuste kor­ral­da­misel ning läbi­vii­misel. Ere leiab aega ja jõudu oma põhi­töö kõr­valt Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus tege­leda ka valla eri­ne­vate koostöö- ja kul­tuu­ri­pro­jek­ti­dega.

Lääne-Virumaa aasta raa­ma­tu­ko­gu­hoidja ja raa­ma­tu­kogu kon­kurssi kor­ral­da­vad Lääne-Viru Maavalitsus ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ala­tes 2011. aas­tast. Konkursile esi­ta­tud isik(ud) pidi(d) olema aasta jook­sul mõju­ta­nud elu raa­ma­tu­ko­gun­duse vald­kon­nas, paist­nud jooks­val aas­tal silma inno­vaa­ti­lise ja tule­mus­liku aren­dus­liku või prak­ti­lise tege­vuse eest kut­se­töös.

Oluline teadaanne

dsc_2466_Seoses lammutus- ja ehi­tus­töö­dega saab ala­tes 21. sep­temb­rist raa­ma­tu­ko­gusse sise­neda ars­ti­punkti ukse kaudu. Raamatukogu on edas­pidi ava­tud ikka tava­pä­ra­selt E-R 10–18 ja L 10–15.
Vabandame eba­meel­di­vuste pärast !

Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee

Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee24. sep­temb­ril kella 10–11 Tapa kesk­väl­ja­kul Tallinna Keskraamatukogu raa­ma­tu­ko­gu­buss Katarina Jee.

Peatuse ajal saab tut­vuda raa­ma­tu­ko­gu­bussi ja bus­sis ole­vate raa­ma­tu­tega ning raa­ma­tu­ko­gu­bussi töö­ta­jate töö­tin­gi­mus­tega. Võimalik on küsida Tallinna Keskraamatukogu tee­nuste kohta (näi­teks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jate poolt paku­ta­vad koo­li­tu­sed, e-raamatute lae­na­mine ja e-raamatukogu ELLU) ning õppida kasu­tama e-kataloogi ESTER. Lapsed saa­vad raa­ma­tu­ko­gu­bus­sis joo­nis­tada ja pilte vär­vida, tut­vuda lahe­date koo­mik­si­raa­ma­tu­tega, nupu­tada mõis­ta­tusi ja lahen­dada rist­sõnu.

Raamatukogubussi sõidu ees­märk on tut­vus­tada ühte või­ma­likku lahen­dust, kui­das viia raa­ma­tu­ko­gu­tee­nus lähe­male hajaasus­tu­sega piir­kon­da­des ela­va­tele ini­mes­tele. Tallinna Keskraamatukogu on raa­ma­tu­ko­gu­bussi abil tal­lin­las­tele raa­ma­tu­ko­gu­tee­nust pak­ku­nud juba 2008. aas­tast ala­tes.

Raamatukogubussiga on ooda­tud koh­tuma kõik huvi­li­sed. Meie omalt poolt jagame infot sel­lel aas­tal lin­na­raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­vate üri­tuste, näi­tuste, koh­tu­miste ja muu kohta.

23. novemb­rist 27. novemb­rini on Saksi Raamatukogu SULETUD.

Raamatuid tagas­tada ning lae­nu­täht­aegu piken­dada saab Tapa Linnaraamatukogus (Kooli 6, Tapa) koha­peal, tele­fo­nil 323 2081 või mei­litsi

Luulerong jõudis õnnelikult lõpp-peatusesse

Midritulemused 2015Koolivaheaja esi­mene esmas­päev. Väljumine kell 10.30 Tapa Gümnaasiumist. Rong hili­neb. Piilupart on tuk­kuma jää­nud.

Õnneks on vipe­rus­teta kohale jõud­nud luu­le­lu­ge­jad, juhen­da­jad ja hul­ga­nisti pöidlahoidjaid-lapsevanemaid üle Eesti. Tulemuseks päi­ke­se­line vaheaja­päev las­te­luule seltsis üle­rii­gi­li­sel etlus­kon­kur­sil „Ellen Niiduga Midrimaal“.

Seitsmeliikmeline žürii, mille esi­me­heks Tallinna Ülikooli kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht ja luu­le­taja Sulev Oll, vaa­gis põh­ja­li­kult kuuldut-nähtut. Tulemused kajas­tu­vad pro­to­kol­lis. Pilte näeb meie kodu­lehe gale­riist (otse­link)

Luulerong jõu­dis depoosse tänu hak­ka­ja­tele esi­ne­ja­tele, suu­re­pä­ras­tele juhen­da­ja­tele, vah­va­tele vane­ma­tele, kal­li­tele kaa­sa­löö­ja­tele ja super-sponsoritele !

Kohtume taas kahe aasta pärast – koo­li­va­heaja esi­me­sel esmas­päe­val aas­tal 2017.

Midritoimkonna nimel
Mae Mitt

« Vanemad uudised