info

3. juulist - 1. augustini on Jäneda raamatukogu suletud.

Soovi korral saab laenutusi pikendada Tapa linnaraamatukogu vahendusel:

telefon 323 2081
e-post

Loeme sajani”

"Loeme sajani"4. april­lil 2017 alus­ta­si­me luule­le­vi­ta­mis­pro­jek­ti­ga „Loeme saja­ni“.

Eestis on pal­ju häid luu­le­ta­ja­id, kes on kir­ju­ta­nud väga häid luu­le­tusi. Kahju oleks sel­li­ne anne ja varan­dus las­ta kaot­si min­na. Luuleraamatud lau­sa oota­vad riiu­list väl­ja pää­se­mist ja vär­si­read ette lugemist-kuulamist.

Luuletused on tõe­li­ne luge­mise maius­pa­la. Kui õige tähis­taks Eesti Vabariigi täht­sat sün­ni­päe­va las­te­luu­le luge­mise ja levi­ta­mi­se­ga! (Tõesti, mil­leks gri­pi­pi­si­kuid levi­ta­da, kui on ole­mas pal­ju äge­dam pisik – luu­le­pi­sik). Hea tuju või südam­lik hetk on garan­tee­ri­tud nii luge­jal kui kuu­la­jal. Loeme kam­ba pea­le 100 luu­le­tust. Kingime Eesti 100. sün­ni­päe­vaks 100 vah­vat luulehetke.

"Loeme sajani" - luulesõber Luule Sõber"Loeme sajani"Luulelevitamisprojektis võivad osa­le­da 1.–4. klas­si­de õpi­lased. Selleks tuleb raa­ma­tu­ko­gust otsi­da üks vah­va luu­le­raa­mat. Luuleraamatuid aita­vad lei­da raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad või luu­le­riiu­li juu­res istuv Luule Sõber. Lapsed saa­vad luu­le­tusi ette luge­da kodus oma pere­le, sugu­las­te­le, naab­ri­te­le, sõp­ra­de­le, aga võib-olla hoo­pis oma lem­mik­loo­ma­de­le. Luuletusi võib luge­da kül­la min­nes ter­vi­tu­seks või külast lah­ku­des tänu­tä­heks. Võimalusi tei­si luu­le­tus­te­ga ülla­ta­da on palju.

Esimesed väi­ke­sed luge­jad on juba läi­nud luu­let levi­ta­ma. Loeme sajani!

 

6.-10. märtsini on Jäneda raamatukogu suletud.

Pikendussoov on võimalik edastada Tapa linnaraamatukogule aadressil või telefonil 323 2081.

Tähelepanu Lehtse raamatukogu külastajad!

Lehtse raamatukogu ajutiselt vanas majas tagasiSeoses Lehtse kes­ku­se­hoo­ne ehi­ta­mi­se­ga asub raa­ma­tu­ko­gu ala­tes 19. oktoob­rist aju­ti­selt vanas asu­ko­has Rägavere tee 11.

Raamatukogu on ava­tud E-R 10–18;
L, P ja iga kuu vii­ma­sel töö­päe­val sule­tud.

Kuna töö­ta­me väga kit­sas­tes olu­des, siis sel­lest tule­ne­valt on ka meie raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­punk­tis paku­ta­vad tee­nu­sed tava­pä­ra­sest taga­si­hoid­li­ku­mad. Raamatukogus saab lae­nu­ta­da eelkõi­ge uue­mat kir­jan­dust. Mõelnud ole­me ka õpi­las­te­le, et oleks kät­te­saa­dav just nei­le vaja­lik koolilu­ge­mi­ne. Endiselt saab lugeda/laenutada aja­leh­ti ja aja­kir­ju. Suurem osa raa­ma­tu­fon­dist on olu­de sun­nil kuni raa­ma­tu­ko­gu kes­ku­ses­se taga­si­ko­li­mise­ni paki­tult hoiul. Vajadusel saab puu­du­va raa­ma­tu tel­li­da val­la teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest. Internetipunktiarvuti puu­du­mise tõt­tu saab teos­ta­da vaid olu­li­si e-toiminguid — pan­ga­te­hin­gud jt e-teenused. Endiselt on või­ma­lik teha koo­piaid, prin­ti­da ja skaneerida.
Vabandage või­ma­li­ke eba­mu­ga­vus­te pärast!

Pühade aeguTapa Interneti- ja Infopunkt ava­tud 23. det­semb­ril 10–15,
24. ja 31. det­semb­ril sule­tud.

Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gud 23. det­semb­ril ava­tud 10–15,
26. ja 30. det­semb­ril sule­tud.

Muudel päe­va­del raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel aegadel.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 — Ere Käärmaa

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere Käärmaa 28. oktoob­ril Ulvis toi­mu­nud Lääne-Virumaa raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja päe­val kuu­lu­ta­ti väl­ja ja anti üle maa­kon­na aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja 2016 auhind, mil­le päl­vis Ere Käärmaa. Auhinna andis üle Eesti Vabariigi kul­tuu­ri­mi­nis­ter Indrek Saar.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere KäärmaaEre Käärmaale tõi tun­nus­tuse tema mit­me­külg­ne ja aktiiv­ne tege­vus raa­ma­tu­ko­gu üri­tus­te ja näi­tus­te kor­ral­da­misel ning läbi­vii­misel. Ere leiab aega ja jõu­du oma põhi­töö kõr­valt Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus tege­le­da ka val­la eri­ne­va­te koostöö- ja kultuuriprojektidega.

Lääne-Virumaa aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ja raa­ma­tu­ko­gu kon­kurs­si kor­ral­da­vad Lääne-Viru Maavalitsus ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ala­tes 2011. aas­ta­st. Konkursile esi­ta­tud isik(ud) pidi(d) ole­ma aas­ta jook­sul mõju­ta­nud elu raa­ma­tu­ko­gun­duse vald­kon­nas, paist­nud jooks­val aas­tal sil­ma inno­vaa­ti­li­se ja tule­mus­li­ku aren­dus­li­ku või prak­ti­li­se tege­vu­se eest kutsetöös.

Oluline teadaanne

dsc_2466_Seoses lammutus- ja ehi­tus­töö­de­ga saab ala­tes 21. sep­temb­rist raa­ma­tu­ko­gus­se sise­ne­da ars­ti­punk­ti ukse kau­du. Raamatukogu on edas­pi­di ava­tud ikka tava­pä­ra­selt E-R 10–18 ja L 10–15.
Vabandame eba­meel­di­vus­te pärast!

Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee

Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee24. sep­temb­ril kel­la 10–11 Tapa kesk­väl­ja­kul Tallinna Keskraamatukogu raa­ma­tu­ko­gu­buss Katarina Jee.

Peatuse ajal saab tut­vu­da raa­ma­tu­ko­gu­bus­si ja bus­sis ole­va­te raa­ma­tu­te­ga ning raa­ma­tu­ko­gu­bus­si töö­ta­ja­te töö­tin­gi­mus­te­ga. Võimalik on küsi­da Tallinna Keskraamatukogu tee­nus­te koh­ta (näi­teks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te poolt paku­ta­vad koo­li­tu­sed, e-raamatute lae­na­mi­ne ja e-raamatukogu ELLU) ning õppi­da kasu­ta­ma e-kataloogi ESTER. Lapsed saa­vad raa­ma­tu­ko­gu­bus­sis joo­nis­ta­da ja pil­te vär­vi­da, tut­vu­da lahe­da­te koo­mik­si­raa­ma­tu­te­ga, nupu­ta­da mõis­ta­tusi ja lahen­da­da ristsõnu.

Raamatukogubussi sõi­du ees­märk on tut­vus­ta­da ühte või­ma­lik­ku lahen­dust, kui­das viia raa­ma­tu­ko­gu­tee­nus lähe­ma­le hajaasus­tu­se­ga piir­kon­da­des ela­va­te­le ini­mes­te­le. Tallinna Keskraamatukogu on raa­ma­tu­ko­gu­bus­si abil tal­lin­las­te­le raa­ma­tu­ko­gu­tee­nust pak­ku­nud juba 2008. aas­ta­st alates.

Raamatukogubussiga on ooda­tud koh­tu­ma kõik huvi­li­sed. Meie omalt poolt jaga­me infot sel­lel aas­tal lin­na­raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­va­te üri­tus­te, näi­tus­te, koh­tu­mis­te ja muu kohta.

23. novembrist 27. novembrini on Saksi Raamatukogu SULETUD.

Raamatuid tagastada ning laenutähtaegu pikendada saab Tapa Linnaraamatukogus (Kooli 6, Tapa) kohapeal, telefonil 323 2081 või meilitsi

Luulerong jõudis õnnelikult lõpp-peatusesse

Midritulemused 2015Koolivaheaja esi­me­ne esmas­päev. Väljumine kell 10.30 Tapa Gümnaasiumist. Rong hili­neb. Piilupart on tuk­ku­ma jäänud.

Õnneks on vipe­rus­te­ta koha­le jõud­nud luu­le­lu­ge­jad, juhen­da­jad ja hul­ga­nis­ti pöidlahoidjaid-lapsevanemaid üle Eesti. Tulemuseks päi­ke­se­li­ne vaheaja­päev las­te­luu­le seltsis üle­rii­gi­li­sel etlus­kon­kur­sil „Ellen Niiduga Midrimaal“.

Seitsmeliikmeline žürii, mil­le esi­me­heks Tallinna Ülikooli kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht ja luu­le­ta­ja Sulev Oll, vaa­gis põh­ja­li­kult kuuldut-nähtut. Tulemused kajas­tu­vad pro­to­kol­lis. Pilte näeb meie kodu­lehe gale­riist (otse­link)

Luulerong jõu­dis depoos­se tänu hak­ka­ja­te­le esi­ne­ja­te­le, suu­re­pä­ras­te­le juhen­da­ja­te­le, vah­va­te­le vane­ma­te­le, kal­li­te­le kaa­sa­löö­ja­te­le ja super-sponsoritele!

Kohtume taas kahe aas­ta pärast — koo­li­va­hea­ja esi­me­sel esmas­päe­val aas­tal 2017.

Midritoimkonna nimel
Mae Mitt

« Vanemad uudised