info

3. juulist - 1. augustini on Jäneda raamatukogu suletud.

Soovi korral saab laenutusi pikendada Tapa linnaraamatukogu vahendusel:

telefon 323 2081
e-post

Loeme sajani”

"Loeme sajani"4. april­lil 2017 alus­ta­si­me luule­le­vi­ta­mis­pro­jek­ti­ga „Loeme saja­ni“.

Eestis on pal­ju häid luu­le­ta­ja­id, kes on kir­ju­ta­nud väga häid luu­le­tusi. Kahju oleks sel­li­ne anne ja varan­dus las­ta kaot­si min­na. Luuleraamatud lau­sa oota­vad riiu­list väl­ja pää­se­mist ja vär­si­read ette lugemist-kuulamist.

Luuletused on tõe­li­ne luge­mise maius­pa­la. Kui õige tähis­taks Eesti Vabariigi täht­sat sün­ni­päe­va las­te­luu­le luge­mise ja levi­ta­mi­se­ga! (Tõesti, mil­leks gri­pi­pi­si­kuid levi­ta­da, kui on ole­mas pal­ju äge­dam pisik – luu­le­pi­sik). Hea tuju või südam­lik hetk on garan­tee­ri­tud nii luge­jal kui kuu­la­jal. Loeme kam­ba pea­le 100 luu­le­tust. Kingime Eesti 100. sün­ni­päe­vaks 100 vah­vat luu­le­het­ke.

"Loeme sajani" - luulesõber Luule Sõber"Loeme sajani"Luulelevitamisprojektis võivad osa­le­da 1.–4. klas­si­de õpi­lased. Selleks tuleb raa­ma­tu­ko­gust otsi­da üks vah­va luu­le­raa­mat. Luuleraamatuid aita­vad lei­da raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad või luu­le­riiu­li juu­res istuv Luule Sõber. Lapsed saa­vad luu­le­tusi ette luge­da kodus oma pere­le, sugu­las­te­le, naab­ri­te­le, sõp­ra­de­le, aga võib-olla hoo­pis oma lem­mik­loo­ma­de­le. Luuletusi võib luge­da kül­la min­nes ter­vi­tu­seks või külast lah­ku­des tänu­tä­heks. Võimalusi tei­si luu­le­tus­te­ga ülla­ta­da on pal­ju.

Esimesed väi­ke­sed luge­jad on juba läi­nud luu­let levi­ta­ma. Loeme saja­ni!

 

6.-10. märtsini on Jäneda raamatukogu suletud.

Pikendussoov on võimalik edastada Tapa linnaraamatukogule aadressil või telefonil 323 2081.

Tähelepanu Lehtse raamatukogu külastajad!

Lehtse raamatukogu ajutiselt vanas majas tagasiSeoses Lehtse kes­ku­se­hoo­ne ehi­ta­mi­se­ga asub raa­ma­tu­ko­gu ala­tes 19. oktoob­rist aju­ti­selt vanas asu­ko­has Rägavere tee 11.

Raamatukogu on ava­tud E-R 10–18;
L, P ja iga kuu vii­ma­sel töö­päe­val sule­tud.

Kuna töö­ta­me väga kit­sas­tes olu­des, siis sel­lest tule­ne­valt on ka meie raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­punk­tis paku­ta­vad tee­nu­sed tava­pä­ra­sest taga­si­hoid­li­ku­mad. Raamatukogus saab lae­nu­ta­da eelkõi­ge uue­mat kir­jan­dust. Mõelnud ole­me ka õpi­las­te­le, et oleks kät­te­saa­dav just nei­le vaja­lik koolilu­ge­mi­ne. Endiselt saab lugeda/laenutada aja­leh­ti ja aja­kir­ju. Suurem osa raa­ma­tu­fon­dist on olu­de sun­nil kuni raa­ma­tu­ko­gu kes­ku­ses­se taga­si­ko­li­mise­ni paki­tult hoiul. Vajadusel saab puu­du­va raa­ma­tu tel­li­da val­la teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest. Internetipunktiarvuti puu­du­mise tõt­tu saab teos­ta­da vaid olu­li­si e-toiminguid — pan­ga­te­hin­gud jt e-teenused. Endiselt on või­ma­lik teha koo­piaid, prin­ti­da ja ska­nee­ri­da.
Vabandage või­ma­li­ke eba­mu­ga­vus­te pärast!

Pühade aeguTapa Interneti- ja Infopunkt ava­tud 23. det­semb­ril 10–15,
24. ja 31. det­semb­ril sule­tud.

Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gud 23. det­semb­ril ava­tud 10–15,
26. ja 30. det­semb­ril sule­tud.

Muudel päe­va­del raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel aega­del.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 — Ere Käärmaa

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere Käärmaa 28. oktoob­ril Ulvis toi­mu­nud Lääne-Virumaa raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja päe­val kuu­lu­ta­ti väl­ja ja anti üle maa­kon­na aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja 2016 auhind, mil­le päl­vis Ere Käärmaa. Auhinna andis üle Eesti Vabariigi kul­tuu­ri­mi­nis­ter Indrek Saar.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere KäärmaaEre Käärmaale tõi tun­nus­tuse tema mit­me­külg­ne ja aktiiv­ne tege­vus raa­ma­tu­ko­gu üri­tus­te ja näi­tus­te kor­ral­da­misel ning läbi­vii­misel. Ere leiab aega ja jõu­du oma põhi­töö kõr­valt Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus tege­le­da ka val­la eri­ne­va­te koostöö- ja kul­tuu­ri­pro­jek­ti­de­ga.

Lääne-Virumaa aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ja raa­ma­tu­ko­gu kon­kurs­si kor­ral­da­vad Lääne-Viru Maavalitsus ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ala­tes 2011. aas­ta­st. Konkursile esi­ta­tud isik(ud) pidi(d) ole­ma aas­ta jook­sul mõju­ta­nud elu raa­ma­tu­ko­gun­duse vald­kon­nas, paist­nud jooks­val aas­tal sil­ma inno­vaa­ti­li­se ja tule­mus­li­ku aren­dus­li­ku või prak­ti­li­se tege­vu­se eest kut­se­töös.

Oluline teadaanne

dsc_2466_Seoses lammutus- ja ehi­tus­töö­de­ga saab ala­tes 21. sep­temb­rist raa­ma­tu­ko­gus­se sise­ne­da ars­ti­punk­ti ukse kau­du. Raamatukogu on edas­pi­di ava­tud ikka tava­pä­ra­selt E-R 10–18 ja L 10–15.
Vabandame eba­meel­di­vus­te pärast!

Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee

Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee24. sep­temb­ril kel­la 10–11 Tapa kesk­väl­ja­kul Tallinna Keskraamatukogu raa­ma­tu­ko­gu­buss Katarina Jee.

Peatuse ajal saab tut­vu­da raa­ma­tu­ko­gu­bus­si ja bus­sis ole­va­te raa­ma­tu­te­ga ning raa­ma­tu­ko­gu­bus­si töö­ta­ja­te töö­tin­gi­mus­te­ga. Võimalik on küsi­da Tallinna Keskraamatukogu tee­nus­te koh­ta (näi­teks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te poolt paku­ta­vad koo­li­tu­sed, e-raamatute lae­na­mi­ne ja e-raamatukogu ELLU) ning õppi­da kasu­ta­ma e-kataloogi ESTER. Lapsed saa­vad raa­ma­tu­ko­gu­bus­sis joo­nis­ta­da ja pil­te vär­vi­da, tut­vu­da lahe­da­te koo­mik­si­raa­ma­tu­te­ga, nupu­ta­da mõis­ta­tusi ja lahen­da­da rist­sõ­nu.

Raamatukogubussi sõi­du ees­märk on tut­vus­ta­da ühte või­ma­lik­ku lahen­dust, kui­das viia raa­ma­tu­ko­gu­tee­nus lähe­ma­le hajaasus­tu­se­ga piir­kon­da­des ela­va­te­le ini­mes­te­le. Tallinna Keskraamatukogu on raa­ma­tu­ko­gu­bus­si abil tal­lin­las­te­le raa­ma­tu­ko­gu­tee­nust pak­ku­nud juba 2008. aas­ta­st ala­tes.

Raamatukogubussiga on ooda­tud koh­tu­ma kõik huvi­li­sed. Meie omalt poolt jaga­me infot sel­lel aas­tal lin­na­raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­va­te üri­tus­te, näi­tus­te, koh­tu­mis­te ja muu koh­ta.

23. novembrist 27. novembrini on Saksi Raamatukogu SULETUD.

Raamatuid tagastada ning laenutähtaegu pikendada saab Tapa Linnaraamatukogus (Kooli 6, Tapa) kohapeal, telefonil 323 2081 või meilitsi

Luulerong jõudis õnnelikult lõpp-peatusesse

Midritulemused 2015Koolivaheaja esi­me­ne esmas­päev. Väljumine kell 10.30 Tapa Gümnaasiumist. Rong hili­neb. Piilupart on tuk­ku­ma jää­nud.

Õnneks on vipe­rus­te­ta koha­le jõud­nud luu­le­lu­ge­jad, juhen­da­jad ja hul­ga­nis­ti pöidlahoidjaid-lapsevanemaid üle Eesti. Tulemuseks päi­ke­se­li­ne vaheaja­päev las­te­luu­le seltsis üle­rii­gi­li­sel etlus­kon­kur­sil „Ellen Niiduga Midrimaal“.

Seitsmeliikmeline žürii, mil­le esi­me­heks Tallinna Ülikooli kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht ja luu­le­ta­ja Sulev Oll, vaa­gis põh­ja­li­kult kuuldut-nähtut. Tulemused kajas­tu­vad pro­to­kol­lis. Pilte näeb meie kodu­lehe gale­riist (otse­link)

Luulerong jõu­dis depoos­se tänu hak­ka­ja­te­le esi­ne­ja­te­le, suu­re­pä­ras­te­le juhen­da­ja­te­le, vah­va­te­le vane­ma­te­le, kal­li­te­le kaa­sa­löö­ja­te­le ja super-sponsoritele!

Kohtume taas kahe aas­ta pärast — koo­li­va­hea­ja esi­me­sel esmas­päe­val aas­tal 2017.

Midritoimkonna nimel
Mae Mitt

« Vanemad uudised