väljapanekud

Kes joonistas pildid?

Evi Tihemets19. sep­temb­rist 16. oktoob­ri­ni Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kes joo­nis­tas pil­did?”.

Tapa val­la­ga seo­tud graa­fik Evi Tihemets tähis­tas 21. augus­til oma 85. sün­ni­päe­va. Ta on illust­ree­ri­nud mit­meid las­te­le kui ka täis­kas­va­nu­te­le kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­id. Kõige tun­tum neist on Hans Christian Anderseni las­te­raa­mat „Lumekuninganna”.

Tere, kool!

Väljapanek "Tere, kool!"29. augus­tist 18. sep­temb­ri­ni Lehtse raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Tere, kool!”.

Raamatuväljapanekuga ter­vi­ta­me 1. sep­temb­ri puhul kõi­ki õpilasi ja õpe­ta­ja­id. Tulge uudis­ta­ma eri­ne­vaid aabit­said ja koo­li tee­ma­li­si jutu­raa­ma­tu­id. Ja mui­du­gi ohu­tust ja tur­va­li­sust koo­li­teel aita­vad meel­de tule­ta­da vas­ta­vad raamatud.

Mari Saat kirjutab südamega

Raamatuväljapanek "Mari Saat kirjutab südamega"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mari Saat kir­ju­tab süda­me­ga”.

Väljapanek täna­vu seits­me­küm­nen­dat juu­be­lit tähis­ta­va Mari Saadi loomingust.

Kaelus-turteltuvi, aasta lind 2017

Raamatuväljapanek "Kaelus-turteltuvi, aasta lind 2017"15. augus­tist 15. sep­temb­ri­ni Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kaelus-turteltuvi, aas­ta lind 2017”.

Eesti Ornitoloogiaühing valib Eesti aas­ta lin­du ala­tes 1995. aas­ta­st. Aasta lin­nu vali­mise ees­märk on tut­vus­ta­da ava­lik­ku­se­le üht Eestis esi­ne­vat lin­nu­lii­ki või lii­gi­rüh­ma ning kaa­sa­ta loo­dus­hu­vili­si sel­le lii­gi uuri­mise ja kait­se tegevustesse.

Turteltuvide, armas­tuse ja truu­duse süm­bo­liks ole­va­te lin­du­de, auks on Eesti Ornitoloogiaühing kor­ral­da­nud armas­tus­luu­le kon­kur­si. 15. sep­temb­ri­ni on ooda­tud luu­le­tu­sed, mis rää­givad armas­tu­sest või tur­tel­tu­vi­dest kui puh­ta ja oma­ka­su­püüd­ma­tu armas­tuse sümbolist.

Kuula!

Väljapanek „Kuula!“9.–30. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Kuula!“.

Väljapanek tut­vus­tab raa­ma­tu­ko­gus lei­du­vaid audio­raa­ma­tu­id. Päris kaval mõte on lae­nu­ta­da raa­ma­tu­ko­gust kuu­la­miseks üks heli­raa­mat, kas­või vahe­te­va­hel. Silmad puh­ka­vad, kuid kir­jan­dus­ela­mus on garanteeritud.

Mehhiko

Väljapanek "Mehhiko" Väljapanek "Mehhiko"24. juu­list 31. augus­ti­ni Saksi raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Mehhiko”.

Väljapanek Airi Pajumaa foto­dest. Airi Pajumaa elas ja töö­tas mõni aas­ta Mehhikos ja õpe­tas seal põlis­rah­vas­te — maia­de ja astee­ki­de — las­te­le ing­li­se keelt.

Lahedad loomad ja nende loojad

Raamatuväljapanek „Lahedad loomad ja nende loojad“Raamatuväljapanek „Lahedad loomad ja nende loojad“14. juu­nist 11. augus­ti­ni Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Lahedad loo­mad ja nen­de loo­jad“.

Lastekirjanik Leelo Tungal on luge­ja­te süda­me­id võit­nud pal­ju­de tore­da­te raa­ma­tu­te­ga, kus tegut­se­vad lus­ta­kad loo­mad nagu Siil Felix, Puudel Pedro, Mustamäe sus­si­murd­ja; suve- ja sügis­koe­rad, ulgu­vad hun­did, leh­mad ja konnad …
Kunstnik Piret Mildeberg on ilmes­ta­nud väga pal­jusid las­te­raa­ma­tu­te tege­lasi nagu Jaan Rannapi Nublu, Aino Perviku Sookoll, Felix Kotta tub­lid loo­mad, Uno Leiese Metroo-Mutt ja Helvi Jürissoni Mägra-maja mäger.
Mõlemal on täna­vu täh­tis juu­bel pida­da. Soovime pal­ju õnne!

Igal tassil oma lugu

Väljapanek "Igal tassil oma lugu"8. juu­nist 28. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Igal tas­sil oma lugu”.

Väljapanek "Igal tassil oma lugu"Kollektsioneerimine võib algu­se saa­da puht­ju­hus­li­kult. Seekord oli tõu­ke­jõuks tele­saa­de, kus oma­aeg­ne menu­kas tele­aja­kir­ja­nik Moidela Tõnisson rää­kis oma kruuside kogust. Pea igalt oma rei­silt tõi ta suve­nii­riks kaa­sa kruu­si. Mõte tun­dus tore ja jär­gi­mist vää­riv. Kuidagi kuju­nes aga nii, et kruuside ase­mel hak­ka­sid kogu­ne­ma hoo­pis­ki tas­sid. Ja pole need kõik mit­te rei­si­delt too­dud (mõned küll), vaid pigem tähis­ta­vad nad mõn­da eri­list sünd­must, on seo­tud mõne kal­li inimesega.
Igal tas­sil on oma lugu. Nad oota­vad puh­vet­ka­pis kan­nat­li­kult oma het­ke. Ja kui tuli­ne kohv on tas­si vala­tud, esi­me­ne lonks võe­tud, siis mee­nub ka lugu, mis toob nae­ra­tu­se näo­le, vahel ka pisa­ra sil­ma­nurka, kuid igal juhul toob hin­ge soo­just ja kin­ni­tab aru­saa­mist, et meie elus on nii pal­ju ilusat …

Arabella, Emmeliine, Paula, president ja teised

Väljapanek "Arabella, Emmeliine, Paula, president ja teised" Väljapanek "Arabella, Emmeliine, Paula, president ja teised"17. april­list 17. juu­ni­ni Saksi raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Arabella, Emmeliine, Paula, pre­si­dent ja tei­sed”.

Väljapanek tut­vus­tab täna­vu 85-aastaseks saa­va kir­ja­ni­ku Aino Perviku loomingut.

Loe oma rõõmuks!

Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks!"

5. juu­nist 21. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Loe oma rõõ­muks!”.

Väljapanek suve­lu­ge­mise soo­vi­tus­ni­me­kir­ja­de raa­ma­tu­test 2.–6. klas­si­de õpilastele.

Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks!"Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks!" Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks!"

« Vanemad uudised