teenindusosakond

Südamest südamele

Näitus "Südamest südamele"1.–28. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Südamest süda­me­le”.

Aprillis tähis­ta­tak­se süda­me­kuud. Eestis on südame- ja vere­soon­kon­na­hai­gu­sed suu­ri­mad sur­ma põh­jus­ta­jad. Olulisimaks ris­ki­fak­to­riks on siin eba­ter­vis­lik elu­viis ja vale toi­tu­mi­ne. Tegelikult pii­sab mõne liht­sa põhi­mõt­te jär­gi­mi­sest, et vähen­da­da tar­be­tut koor­must süda­me­le ja väl­ti­da hai­ges­tu­mis­oh­tu.

Millest küll on tehtud väikesed tüdrukud!

Väljapanek "Millest küll on tehtud väikesed tüdrukud!" Väljapanek "Millest küll on tehtud väikesed tüdrukud!"10. april­list 26. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Millest küll on teh­tud väi­ke­sed tüd­ru­kud!”.

Klaasvitriinis võib imet­le­da šoko­laa­di­pa­be­ri­te kol­lekt­sioo­ni. Möödunud sajan­dil oli tüd­ru­ku­te seas väga pop kogu­da šokolaadi- ja kom­mi­pa­be­reid. Need olid ju nii ilu­sad! Sõbrannad said oma­va­hel kogusid võr­rel­da, vaja­du­sel ka vahe­tus­kau­pa teha ja arut­le­da, et mil­li­ne see kõi­ge parem šoko­laad ikka on.

60 aastat väärtkirjandust

Väljapanek "60 aastat väärtkirjandust" Väljapanek "60 aastat väärtkirjandust"1.–28. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „60 aas­tat väärt­kir­jan­dust”.

Kultuuriajakiri Loomingu Raamatukogu tähis­tab sel aas­tal 60 aas­ta möö­du­mist oma esi­me­se numb­ri ilmu­mi­sest. Tänaseks on LR logo­ga raa­ma­tu­id ilmu­nud juba pool­teist tuhat.

Fred Jüssi fotonäitus „Rajamustrid”

Fred Jüssi fotonäitus "Rajamustrid"Fred Jüssi fotonäitus "Rajamustrid"15. märt­sist 7. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Fred Jüssi foto­näi­tus „Rajamustrid”.

Fred Jüssi foto­näi­tus „Rajamustrid“ viib vaa­ta­ja kaa­sa rän­na­ku­le möö­da legen­daar­se loo­duse­me­he elu­tee rada­sid nii pil­dis kui sõnas.

Teeliste rajad ühen­da­vad, lahu­ta­vad, teki­ta­vad mustreid. Lõpuks roh­tu­vad, jät­tes näh­ta­ma­tu jäl­je. Teerajal on oma­dus tee­li­se­le õpe­ta­da mine­vi­kust ole­vi­ku kau­du ula­tu­da ka tule­vik­ku.”
Fred Jüssi.

Tutvu raa­ma­tu­ko­gus ka Fred Jüssi uue raa­ma­tu­ga „Rajamustrid”, mis koondab endas vana­meist­ri rik­ka­lik­ku foto­ko­gu. Nii foto­näi­tus kui raa­mat sisal­da­vad loo­duse mõtes­ta­ja tähen­dus­rik­kaid mär­ka­mi­si ja süga­vaid mõt­teid, ande­ka loo­dus­fo­tograa­fi pil­te läbi kogu tema tegut­se­mis­aja. Lugejat-vaatajat lum­ma­vad meie mets, kodu­maa kau­nis ja puhas loo­dus, südant­soo­jen­da­vad kil­lu­ke­sed argi­elu hubas­test het­ke­dest …

Näituse koos­tas ja raa­ma­tu andis väl­ja kir­jas­tus Pilgrim.

Raamatuesitlus — Martin Kukk „Reeturlik metsavend. Krolli esimene juurdlus“

Raamatuesitlus - Martin Kukk „Reeturlik metsavend. Krolli esimene juurdlus“23. märt­sil kl 18.00 toi­mub Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas (I kor­ru­sel) raa­ma­tu­e­sit­lus.
Martin Kukk „Reeturlik met­sa­vend. Krolli esi­me­ne juurd­lus“.
Kriminaalsed sünd­mu­sed leia­vad aset 1953. aas­tal Tapa rajoo­nis, Amblas.

Raamatu autor Martin Kukk (1976) on sün­di­nud ja kesk­koo­li lõpe­ta­nud Tapal, see­jä­rel asus õppi­ma tol­la­se Riigikaitse Akadeemia sõja­koo­li, kust ta suu­na­ti hari­dus­teed jät­ka­ma Saksamaa Liitvabariiki. Ta lõpe­tas Bundeswehri üli­koo­li, soo­mus­vä­ge­de koo­li, sõja­koo­li ja hil­jem ka Saksa armee kind­ralstaa­bi­kur­su­se.

Major Martin Kukk on tee­ni­nud Eesti Kaitseväe Scoutspataljonis ja Maaväe staa­bis ning osa­le­nud kahel rah­vus­va­he­li­sel sõja­li­sel ope­rat­sioo­nil Afganistani Islamivabariigis. Alates 22. oktoob­rist 2015 on major Martin Kukk Vahipataljoni ülem.

2015. aas­tal ilmus Martin Kukelt Afganistani sõjast kõne­lev raa­mat „Kuus kuud kuu­must: Estcoy 12 Afganistanis“.

Teatrirahva pidupäev

Väljapanek "Teatrirahva pidupäev"Väljapanek "Teatrirahva pidupäev"1.–30. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Teatrirahva pidu­päev”.

27. märt­sil on rah­vus­va­he­li­ne teat­ri­päev.
Seda päe­va tähis­ta­tak­se ala­tes 1961. aas­ta­st Rahvusvahelise Teatriinstituudi õhu­tusel ning sel puhul toi­mu­vad kõi­ge eri­ne­va­mad teat­ri­ga seo­tud üri­tu­sed üle kogu maa­il­ma.

Suureks lauldud luule

Raamatunäitus "Suureks lauldud luule" Raamatunäitus "Suureks lauldud luule"9. veebruarist 30. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Suureks laul­dud luu­le”.

Näitusel on väl­jas pal­ju­de­le eest­las­te­le olu­li­seks ja arm­saks saa­nud luu­le, mis vii­sis­ta­tu­na on tut­ta­vaks saa­nud ka nei­le, kel luu­le­ga tihe­da­mat otse­kok­ku­puu­det ei ole.

Minu kollektsioon — embleemid

Väljapanek "Minu kollektsioon - embleemid" Väljapanek "Minu kollektsioon - embleemid"9. veebruarist 18. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Minu kol­lekt­sioon — emb­lee­mid”.

Embleemide kol­lekt­sio­nee­ri­mi­ne sai algu­se roh­kem kui viis aas­ta­küm­met taga­si, kui üks tub­li spor­di­poiss avas­tas, et iga mat­ka või mõne muu sport­li­ku ette­võt­mise juur­de käib ka vah­va mär­gis — emb­leem. Ja nii see emb­lee­mi­ko­gu algu­se sai­gi. Kes vähe­gi neid emb­lee­me uuri­da ja kaa­sa mõel­da viit­sib, see võib lei­da väga põne­vat infot meie ter­vi­se­spor­di aja­loost.

Tule näitusele

Näitus "Tule näitusele" Näitus "Tule näitusele"3.–30. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Tule näi­tu­se­le”.

Läbi aas­ta­te on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus kor­ral­da­tud kuns­ti­näi­tusi. Tõelise hoo sai n-ö gale­rii­te­ge­vus sis­se uues reno­vee­ri­tud raa­ma­tu­ko­gu­ma­jas. Sobivat sei­na­pinda jagus ja nii need kuns­ti­näi­tu­sed hak­ka­sid meid „üles leid­ma”. Eriti tore oli see, et iga kunst­nik, kes meil oma töö­de­ga käis, andis soo­vi­tu­se järg­mise kunst­ni­ku kohta. Tänu lah­ke­te­le soo­vi­ta­ja­te­le jät­kus meil huvi­ta­vaid näi­tusi. Eriline tänu kuu­lub aga kunst­nik Viive Noorele, kes on mei­le vahen­da­nud arvu­kalt kodu- ja välis­mai­seid kuns­ti­näi­tusi. Meie näi­tu­se­kü­las­ta­jad on väga tänu­li­kud!

Väike kunstikogu

Väljapanek "Väike kunstikogu"3.–30. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Väike kuns­ti­ko­gu”.

Eksponeerime klaas­ka­pis oma õnnit­lus­kaar­ti­de kogu. Kunstnike saa­de­tud kaar­did ei ole liht­salt kaar­did, vaid täies­ti ise­seis­vad kuns­ti­teo­sed.

« Vanemad uudised