lasteosakond

Filmifestival „Kino maale”

Filmifestival "Kino maale" Tapa linnaraamatukogusFilmifestival "Kino maale"9.–29. oktoob­rini 2017 toi­mub kodu­kandi kino­saa­li­des üle eesti fil­mi­fes­ti­val „Kino maale”.

Kino maale” on Eesti maa­piir­kon­da­dele suu­na­tud fil­mi­fes­ti­val, mille prog­ramme näi­ta­vad mit­me­küm­ned kultuuri- ja hari­dus­asu­tused üle Eesti. Tasuta !

Filmifestival "Kino maale" - kavas Tapa linnaraamatukogus9.–21. (v.a 15. ja 18.) oktoob­rini saab vali­kut ani­ma­f­ilme (nime­kirja leiad pil­dilt) vaa­data ka Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas.
„Kinosaal” on ava­tud kella 12–17, lau­päe­val 10–15.

Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus

Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus2. oktoob­rist 15. novemb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu laste- ja noor­te­osa­kon­nas Jõhvi kuns­ti­kooli õpi­laste loo­me­tööde näi­tus.

Laste ja noorte kul­tuu­ri­aasta raa­mes avati Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas Jõhvi kuns­ti­kooli õpi­laste loo­me­tööde näi­tus. Näha saab väga eri­ne­va­tes teh­ni­ka­tes teos­ta­tud töid, sh keraa­mi­kat. Eksponeeritud on ka rida lõpe­ta­jate dip­lo­mi­töid. Käesoleva näi­tuse töid juhen­da­sid õpe­ta­jad Irja Annus, Irina Baleva-Stüf, Heli Kalle, Aira Rautso, Mati Rautso ja Larissa Sõdur.
Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus

Kirjanduslik keraamika

Näitus "Kirjanduslik keraamika"Näitus "Kirjanduslik keraamika"2. oktoob­rist 15. novemb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu laste- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Kirjanduslik keraa­mika”.

Jõhvi Kunstikooli õpi­laste val­mis­ta­tud keraa­mika sobib kir­jan­du­sega suu­re­pä­ra­selt kokku. Keraamilised tege­lased on just­kui raa­ma­tu­test välja astunud.

Elu pole kunagi olnud nii hirmus ilus kui praegu

Raamatunäitus "Elu pole kunagi olnud nii hirmus ilus kui praegu"2.–30. oktoob­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Elu pole kunagi olnud nii hir­mus ilus kui praegu”.

Need sõnad on pärit Kadri Hinrikuse las­te­raa­ma­tust „Taaniel Teine”. Küllap mõt­leb autor ka nii, sest tema raa­ma­tu­lau­se­test ning teles loe­tud sõna­dest õhkub rahu ja soo­just ja enesekindlust.
Kolme Taanieli kõr­val on kir­ja­niku las­te­raa­ma­tu­tes palju teisi vah­vaid tege­lasi : kak­si­kud Uku ja Tuule, Katariina ja Sandra, Sander ja Saara. Miia ja Friida ning Eeva ja Ingi lugu­dest saame teada, kui­das oli elu vanasti. Kadri Hinrikuse raa­ma­tu­tes seik­le­vad Põmmu ja Podsu ning mäs­sa­vad kon­nad. Kõiki neid tege­lasi võid kohata meie raamatunäitusel.

Muhu Inglid

Näitus "Muhu Inglid" Näitus "Muhu Inglid"30. augus­tist 29. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu 2. kor­ru­sel näi­tus „Muhu Inglid”.

Näitus põhi­neb Kadri Tüüri jutu­raa­ma­tul, mille on illust­ree­ri­nud Urmas Viik. Kunstniku pil­di­keel toe­tub muhu rik­ka­li­kule orna­men­ti­kale ja vär­vi­gam­male. Muhu juur­tega Urmas Viigi arva­tes on Muhu pärand­kul­tuur üüra­tult rikas : „Ma taht­sin kasu­tada neid tun­ta­vaid ele­mente, aga neid siduda kaas­aegse olme­kul­tuuri või ka lin­na­kul­tuuri ele­men­ti­dega, sest pärand­kul­tuur minu selge veen­du­muse koha­selt eksis­tee­rib ikkagi kor­ra­li­kult siis, kui see on pide­valt tööt­luses ja eda­siaren­duses, mitte kopeerimises”.
Urmas Viigi „Muhu Inglite“ illust­rat­sioo­nid on võim­sad nii raa­ma­tus kui seinal.

Kunstnik, kes ei karda katsetada

Raamatunäitus "Kunstnik, kes ei karda katsetada"1.–29. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kunstnik, kes ei karda kat­se­tada”.

Kunstnik Urmas Viik on eri­alalt graa­fik. Peene joo­nega pilte ja suuri pas­tel­seid pindu teeb ta arvu­tiga. Pliiatsiga pabe­rile teh­tud visan­dist hak­kab ta arvuti abil looma raa­ma­tu­pilti, mil­les kihid nii lapse kui täis­kas­vanu jaoks.
Kerttu Soansiga koos­tööst alguse saa­nud raa­ma­tute illust­ree­ri­mine on vii­nud ka järg­miste töö­deni. Raamatuid on nüüd­seks illust­ree­ri­tud üle kol­me­kümne. Paljud neist kau­nite Eesti raa­ma­tute žüriile posi­tiiv­selt silma jäänud.
Urmas Viik on kunst­nik, kes ei karda kat­se­tada eba­ta­va­lisi teh­ni­kaid. Näitustel võib vii­ma­sel ajal näha suuri objekte ja installatsioone.
Urmas Viigi „Muhu Inglite“ illust­rat­sioo­nid on võim­sad nii raa­ma­tus kui seinal.

Kes muhu peale puhub ?

Raamatunäitus "Kes muhu peale puhub?" Raamatunäitus "Kes muhu peale puhub?"1.–29. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kes muhu peale puhub?”.

Sügisel on tore möö­du­nud suve mee­nu­tada. Küllap see oli täis lii­ku­mist ja mänge. Ronimis-, turnimis- ja jook­su­har­ju­tused too­vad mõni­kord endaga kaasa krii­mud ja muhud. Loodetavasti on need olnud sel­li­sed, mil­lest on pää­se­nud väi­kese ehma­tu­sega. Või on aida­nud see, et keegi on muhu peale puhunud.
Iga suvel saa­dud muhk rää­gib oma suve­loo. Iga muhust kõne­lev luu­le­tus või jutt oma loo. Need näi­tu­sele välja pani­megi. Sealt võib leida ka Muhu saare või­ma­liku tekkeloo.

Suvekoertega maale

Raamatunäitus "Suvekoertega maale"24. juu­list 28. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Suvekoertega maale”.

Raamatunäitusel läheme suve­koer­tega maale. Lihtsalt suve­ko­dusse mõnu­sasti aega veetma või vana­va­ne­ma­tele külla ja appi, puh­kama, ter­vist paran­dama, seik­lusi otsima või just vas­tu­oksa rahu leidma.

Või tões­tust saama, et maal on elu täiesti ole­mas. Ja veel mil­line elu ! Selline, et maale tasub elama asuda.

Suvi – see on laste aeg

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"24. juu­list 28. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Suvi – see on laste aeg”.

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"Leelo Tungla luu­le­tuste ja lugude lap­sed on puru­rik­kad. Neil on ole­mas suur tükk maa­ilma särast. Ja mis ka het­kel puu­dub, tuleb pärast !
Suvi on pal­jude laste mee­lis­aeg. Saab minna vee äärde, maale ja loo­dusesse ning lii­va­kast kihab las­test kui mesi­kärg. Lapsed pida­sid Eestimaal sel suvel maha oma laulu- ja tant­su­peo. Ka Leelo Tungla raa­matu „Naljatilgad lähe­vad lau­lu­peole“ tege­lased on käi­nud sel­lel uhkel peol.
Laste suvis­test tege­mis­test Leelo Tungla raa­ma­tu­tes pani­megi kokku raa­ma­tu­näi­tuse. Suvi – see on ka Leelo Tungla sün­ni­päeva aeg. Selle aasta 22. juu­nil tähis­tas kir­ja­nik oma 70. sünnipäeva.

Südasuvised koerad

Raamatunäitus "Südasuvised koerad" Raamatunäitus "Südasuvised koerad"8. juu­nist 17. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Südasuvised koe­rad”.

Leelo Tungal tähis­tab suvel 70. sün­ni­päeva. Tema kir­ju­ta­tud raa­ma­tute pikka rida vaa­da­tes hak­kab silma, et eri­line süm­paa­tia tema loo­min­gus kuu­lub koertele.
Leelo Tungal on öel­nud, et üks koer on teise ini­m­ese eest. Tema koera nimi on Jürka. Meie raa­ma­tu­näi­tu­selt võib leida koeri igat masti ja tõugu, ringi jook­se­vad suve- ja sügis­koe­rad, tegut­se­vad Mustamäe sus­si­murdja ja var­ju­pai­ga­koer puu­del Pedro.
Saame Leelo Tungla raa­ma­tuid luge­des roh­kem teada koerte elust, aga ka sel­lest, mis tunne on omada vaid poolt koera. Suvekoeri joo­nis­ta­sid Tapa Gümnaasiumi 2. a klassi õpilased.

« Vanemad uudised