raamatunäitused

Kunksmoor soovitab

Raamatunäitus "Kunksmoor soovitab"Raamatunäitus "Kunksmoor soovitab"3. maist 2. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kunksmoor soo­vi­tab”.

Kunksmoor on Aino Perviku raa­ma­tu­te­ge­las­test üks kuul­sa­maid. Teada on ka tema oskus saa­da tõbe­dest ja häda­dest lah­ti ravim­tai­me­de abil. Seetõttu võib meie näi­tu­selt lei­da raa­ma­tu­id ravim­tai­me­de kohta ja Kunksmoori häid nõu­an­deid.
Kapten Trumm on samu­ti kohal, pal­der­ja­ni­juu­re pilt ja tärin­gud ka.

Vikerkaarest läbi astunud pilvelammas

Raamatunäitus "Vikerkaarest läbi astunud pilvelammas"Raamatunäitus "Vikerkaarest läbi astunud pilvelammas"3. maist 2. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Vikerkaarest läbi astu­nud pil­velam­mas”.

Aino Perviku vigu­ri­jut­tu­des muu­tub lam­mas samb­laks. Raamatu „Draakonid võõr­sil“ draa­ko­ni­lap­sed pääs­ta­vad lam­bad põle­vast lau­dast. Paula läheb maa­le vanaema-vanaisa juur­de keva­det vaa­ta­ma ja kohtab kada­ka­te vahel ka lam­baid.
Väike val­ge pil­velam­mas aga rändab läbi viker­kaa­re ja iga värv toob kaa­sa oma vär­vi maa­il­ma. Äkki toob väi­ke pil­velam­mas vär­ve ka kir­ja­ni­ku igas­se päe­va? Kuigi Aino Pervik mär­kab elu vär­ve ise ehk pare­mi­ni­gi.
Raamatunäitusel on väl­jas Aino Perviku tõsi­sed ja viguri­ga lam­ba­lood. Pilvelammastel aita­sid läbi viker­kaa­re min­na Tapa Gümnaasiumi folk­loo­ri­rin­gi lap­sed.

Südamest südamele

Näitus "Südamest südamele"1.–28. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Südamest süda­me­le”.

Aprillis tähis­ta­tak­se süda­me­kuud. Eestis on südame- ja vere­soon­kon­na­hai­gu­sed suu­ri­mad sur­ma põh­jus­ta­jad. Olulisimaks ris­ki­fak­to­riks on siin eba­ter­vis­lik elu­viis ja vale toi­tu­mi­ne. Tegelikult pii­sab mõne liht­sa põhi­mõt­te jär­gi­mi­sest, et vähen­da­da tar­be­tut koor­must süda­me­le ja väl­ti­da hai­ges­tu­mis­oh­tu.

Seitse paid

Raamatunäitus "Seitse paid"23. märt­sist 28. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Seitse paid”.

Kui Ene-Maris Tali raa­ma­tu „Pailapsiin“ tege­lased on kõik oma tõbe­dest ja häda­dest üle saa­nud, siis on aeg nei­le pai teha. Tõhusa ime­ra­vi­mi pai­lap­siin kõr­val toi­mib häs­ti ka lap­se­le teh­tud pai. Vanemate pai laseb lap­sel ennast tur­va­li­selt tun­da ja lap­se pai vane­ma­te­le on liht­salt väga armas. Pai sõb­ra­le. Pai lem­mik­loo­ma­le. Ka muu­si­ka, ilus pilt, vah­va raa­mat võib olla pai­tus meie hin­ge­le.
Meie raa­ma­tu­näi­tu­selt leiab seit­set sor­ti pai­sid. Tule ja vali!

Kaber

Raamatunäitus "Kaber" Raamatunäitus "Kaber"23. märt­sist 28. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kaber”.

Tänavuse aas­ta loo­ma kohta öel­dak­se, et mets­kits, kes teda ei tun­neks. Teda on loo­duses koha­tud või sõi­du ajal autoak­nast näh­tud. Muistsed eest­la­sed ütlesid mets­kit­se kohta kaber. Tänaseks on see nimi unus­ta­tud ja kasu­tuse­le võe­tud sõna mets­kits.
Toome raa­ma­tu­näi­tu­sel sel­gust mets­kit­se nime osas ja vaa­ta­me aas­ta loo­mast kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­id.

Jalutav tuvi

Raamatunäitus "Jalutav tuvi"14. veebruarist 21. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Jalutav tuvi”.

Tuvid jalu­ta­vad kõik­jal: leht­metsa­des, par­ki­des, lin­na­väl­ja­ku­tel, kor­rus­ma­ja­de rõdu­del ja ise­gi Ilmar Trulli luu­le­tu­ses.
Tuvid on sel aas­tal kõi­ge roh­kem tähe­le­pa­nu saa­vad lin­nud. Turteltuvi ja kaelus-turteltuvi on vali­tud aas­ta 2017 lin­nuks, et nen­dest roh­kem tea­da saa­da. Need kaks lii­ki on ühed kõi­ge vähem uuri­tud lin­nu­lii­gid Eestis.
Lisaks saa­vad tur­tel­tu­vi­de aas­tal tut­ta­va­maks ka tei­sed meie tuvid. Alustame nen­dest, kes on raa­ma­tu­tes.

Iseloomuga luuletused

Raamatunäitus "Iseloomuga luuletused"14. veebruarist 21. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Iseloomuga luu­le­tu­sed”.

Ühes interv­juus ütles Ilmar Trull muhe­dalt, et ta on kül­lalt­ki ise­kas frukt ning et ehk­ki tema luu­le­tu­sed on küll las­te­luu­le­tu­sed, peab kir­ja­ni­kul endal neid kir­ju­ta­des ka lõbus ole­ma. Nii et ise­loo­mu­ga luu­le­ta­ja, ise­loo­mu­ga luu­le­tu­sed.
Kirjanik üle­mää­ra ei uuri, mil­li­sed luu­le­tu­sed võik­sid las­te­le luge­mis­rõõ­mu pak­ku­da. Teeb ikka sel­li­seid, mis endale meel­divad. Küll aga saab ta taga­si­si­det las­telt, kui ta nen­de­ga koh­tu­mas käib. Ilmar Trull on ka meie lin­na las­te­ga raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­nud. Pole kaht­lust­ki, las­te­le tema luu­le­tu­sed meel­divad. Panime neist väl­ja näi­tu­se „Iseloomuga luu­le­tu­sed“.
21. veebruaril tähis­tab Ilmar Trull 60. sün­ni­päe­va.

Suureks lauldud luule

Raamatunäitus "Suureks lauldud luule" Raamatunäitus "Suureks lauldud luule"9. veebruarist 30. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Suureks laul­dud luu­le”.

Näitusel on väl­jas pal­ju­de­le eest­las­te­le olu­li­seks ja arm­saks saa­nud luu­le, mis vii­sis­ta­tu­na on tut­ta­vaks saa­nud ka nei­le, kel luu­le­ga tihe­da­mat otse­kok­ku­puu­det ei ole.

Sametine pildijänes

Raamatunäitus "Sametine pildijänes"25. novem­ber 2016 kuni 7. jaa­nuar 2017 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Sametine pil­di­jä­nes”.

On raa­ma­tu­pil­te, mida tahaks ka kat­su­da, nii same­ti­sed tun­du­vad nad. Ja sel­leks ei pea ole­ma sugu­gi mit­te ainult Sametjänes Margery Williamsi sama­ni­me­li­sest raa­ma­tu­st. Kui illust­rat­sioo­nid on tei­nud kunst­nik Catherine Zarip, siis kiir­ga­vad need soo­just ja neid tahaks puu­du­ta­da.
Näitusel on väl­jas raa­ma­tud ja aja­kir­jad Catherine Zaripi pilti­de­ga. Nendelt võib lei­da jäne­seid ja kas­se, ele­vante ja mam­mu­teid.
Sametjänes viib meid kau­nis­se jõu­lu­ae­ga, mil ta on ühe­le poi­si­le lem­mik­kin­gi­tus. Poiss aga unus­tab õhtuks oma lem­mi­ku soo­tuks. Seda aja­tut lugu jäne­se tõe­li­seks saa­miseks, just see on jäne­se suur soov, on kind­las­ti tore­dam luge­da tänu Catherine Zaripi illust­rat­sioo­ni­de­le. Jänese täpi­list same­tist kasu­kat tahaks kohe kat­su­da.

Jõuluvana, ära karda lapsi

Raamatunäitus "Jõuluvana, ära karda lapsi" Raamatunäitus "Jõuluvana, ära karda lapsi"25. novem­ber 2016 kuni 7. jaa­nuar 2017 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Jõuluvana, ära kar­da lap­si”.

Tähelepanelik vaat­le­ja on aas­ta­te jook­sul koh­tu­nud väga eri­ne­va­te jõu­lu­va­na­de­ga. On pik­ki ja lühi­kesi jõu­lu­me­hi. On kõh­nu ja kogu­kaid. On jutu­kaid ja neid­ki, kes ei saa sõna­gi suust. On jul­geid jõu­lu­taa­te, aga on ka sel­li­sed, kes lap­si kar­da­vad.
Meie jul­gus­ta­me arg­lik­ke jõu­lu­va­na­sid Anne Linnamägi raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­de­ga. Kunstnik on nimelt tei­nud pil­did Leelo Tungla raa­ma­tu­le „Jõuluvana, ära kar­da lap­si“. Selle ja teis­te­gi kunst­ni­ku illust­ree­ri­tud raa­ma­tu­te pilti­del on vah­vad ja tore­dad lap­sed. Loomad on ka sõb­ra­li­kud, juhuks kui jõu­lu­taa­did neid peaksid kart­ma.
Näitusel on väl­jas Anne Linnamägi joo­nis­ta­tud pilti­de­ga raa­ma­tud ja aja­kir­jad. Kunstniku peh­me ja lee­be pilti­de kolo­riit lisab jõu­luoo­tu­se aega soo­just ja arm­sust.

« Vanemad uudised