Saksi raamatukogu

Kui teil on küsi­mu­si, siis aita­me lei­da vas­tu­seid! Õppida pole kuna­gi hil­ja!
Õige aeg on õppida!

Liimi sisse joonistamine

Näitus "Liimi sisse joonistamine" Näitus "Liimi sisse joonistamine"7. veebruarist 7. april­li­ni Saksi raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Liimi sis­se joo­nis­ta­mi­ne”.

Näitus tut­vus­tab käsi­töö­rin­gi töid.
Tööde val­mis­ta­mi­ne: vedel PVA liim vala­tak­se raa­mi ning sel­le sis­se joo­nis­ta­tak­se gua­š­ši­de­ga ja pul­ga­ga abst­rakt­ne vär­vi­de mäng.
Lisa: „Lõngamustrid”, raa­mi val­mis­ta­mi­ne, nae­lu­ta­mi­ne, lõn­gast must­ri­te tege­mi­ne.

Erik Tohvri — 2016. aasta loetuim kirjanik meie raamatukogus

Raamatuväljapanek "Erik Tohvri - 2016. aasta loetuim kirjanik meie raamatukogus"14. veebruarist 10. märt­si­ni Saksi raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Erik Tohvri — 2016. aas­ta loetuim kir­ja­nik meie raa­ma­tu­ko­gus”.

Väljapanek tut­vus­tab Erik Tohvri loo­min­gut ja tema elu­käi­ku.

Pühade aeguTapa Interneti- ja Infopunkt ava­tud 23. det­semb­ril 10–15,
24. ja 31. det­semb­ril sule­tud.

Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gud 23. det­semb­ril ava­tud 10–15,
26. ja 30. det­semb­ril sule­tud.

Muudel päe­va­del raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel aega­del.

Moonika märgid

2. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­ri­ni 2017 Saksi raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Moonika mär­gid”.

Näitus tut­vus­tab Monika Lootuse nõuka-aja lõpu mär­gi­ko­gu. Kõigile on sealt mida­gi — mõne­le nos­tal­giat, mõne­le aja­loo­li­ne avas­tus­retk.

Elujooned — Viivi Luik 70

2. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­ri­ni 2017 Saksi raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Elujooned — Viivi Luik 70”.

Väljapanek tut­vus­tab Viivi Luige loo­min­gut. Näide tema luu­le­tu­sest „Eluraskus”

Radiaatorid küta­vad tuba, kaa­bel vin­ger­dab mul­la­pin­nas
Kell neli on pime juba ühes õiges põh­ja­maa lin­nas.
Kus mujal on sil­mad nii sel­ged või pääd nõn­da too­rest puust.
Õhus han­gu­vad lume­hel­bed ja sõna ei tule suust.

Kingi võimalus!

Kingi võimalus!5.–15. det­semb­ri­ni on kõi­gil täis­kas­va­nu­tel või­ma­lus saa­da rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­des infot eri­ne­va­te õppi­mis­või­ma­lus­te kohta.

Raamatukogudes tut­vus­ta­tak­se huvi­lis­te­le info leid­mist arvu­tis või nuti­sead­mes ja antak­se tea­vet sel­le kohta, mida täis­kas­va­nud õppi­ja võiks ja peaks tead­ma. See on hea või­ma­lus kõi­gil huvi­lis­tel saa­da indi­vi­duaal­set kon­sul­tat­sioo­ni ja lei­da ning kin­ki­da endale või oma lähe­da­se­le koo­li­tus, kur­sus või konk­reet­ne asja­lik soo­vi­tus kat­ke­nud õpin­gu­te jät­ka­miseks.

http://www.andras.ee

Lahtiste uste päev Tapa Linnaraamatukogus

"Lahtiste uste päev" Tapa linnaraamatukogus8. novemb­ril 08.00−20.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus „Lahtiste uste päev”.

Tapa Linnaraamatukogu avab 95. sün­ni­päe­va puhul uksed tei­si­päe­val, 8. novemb­ril kell 8 hom­mi­kul. Uksed jää­vad lah­ti kel­la 20-ni. Seega oota­me kõi­ki oma häid luge­ja­id ja sõp­ru kül­la kahek­san­dal kuu­päe­val kahek­sast kahek­sa­ni!

Ja kui kel­lel­gi on kodus kauaks kät­te unu­ne­nud raa­mat, siis sel­le võib ka jul­gelt ära tuua, kuna vii­vist me sel päe­val ei küsi.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 — Ere Käärmaa

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere Käärmaa 28. oktoob­ril Ulvis toi­mu­nud Lääne-Virumaa raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja päe­val kuu­lu­ta­ti väl­ja ja anti üle maa­kon­na aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja 2016 auhind, mil­le päl­vis Ere Käärmaa. Auhinna andis üle Eesti Vabariigi kul­tuu­ri­mi­nis­ter Indrek Saar.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere KäärmaaEre Käärmaale tõi tun­nus­tuse tema mit­me­külg­ne ja aktiiv­ne tege­vus raa­ma­tu­ko­gu üri­tus­te ja näi­tus­te kor­ral­da­misel ning läbi­vii­misel. Ere leiab aega ja jõu­du oma põhi­töö kõr­valt Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus tege­le­da ka val­la eri­ne­va­te koostöö- ja kul­tuu­ri­pro­jek­ti­de­ga.

Lääne-Virumaa aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ja raa­ma­tu­ko­gu kon­kurs­si kor­ral­da­vad Lääne-Viru Maavalitsus ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ala­tes 2011. aas­ta­st. Konkursile esi­ta­tud isik(ud) pidi(d) ole­ma aas­ta jook­sul mõju­ta­nud elu raa­ma­tu­ko­gun­duse vald­kon­nas, paist­nud jooks­val aas­tal sil­ma inno­vaa­ti­li­se ja tule­mus­li­ku aren­dus­li­ku või prak­ti­li­se tege­vu­se eest kut­se­töös.

Läbi aastate

Näitus "Läbi aastate"Näitus "Läbi aastate"19. sep­temb­rist 28. oktoob­ri­ni Saksi raa­ma­tu­ko­gus tele­kunst­nik Tiiu Übi vii­mas­tel aas­ta­tel val­mi­nud akva­rel­li­de näi­tus „Läbi aas­ta­te”.

Loe eda­si »

« Vanemad uudised