Saksi raamatukogu suvepuhkusel

01.06–03.07.2018 on Saksi raa­ma­tu­kogu sule­tud.
Laenutähtaega saab piken­dada Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus tele­fo­nil 323 2081, meili teel

või raa­ma­tu­kogu kodu­lehe vahen­dusel.

Eesti Rahvusraamatukogu küsitlus

Eesti Rahvusraamatukogu soo­vib teada saada, mil­li­sed on raa­ma­tu­ko­gude luge­jate ootu­sed e-väljaannete lae­nu­ta­mise osas. Ankeedi esi­mene osa sisal­dab küsi­musi e-raamatute luge­mise kohta üldi­selt, teine osa uurib …

Filmifestival „Kino maale”

9.–29. oktoob­rini 2017 toi­mub kodu­kandi kino­saa­li­des üle eesti fil­mi­fes­ti­val „Kino maale”. „Kino maale” on Eesti maa­piir­kon­da­dele suu­na­tud fil­mi­fes­ti­val, mille prog­ramme näi­ta­vad mit­me­küm­ned kultuuri- ja hari­dus­asu­tused …

Veera Saar 105

21. sep­temb­rist 15. novemb­rini Saksi raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Veera Saar 105”. Väljapanek tut­vus­tab meie kandi kir­ja­niku loo­min­gut ja vii­mast I. Grünfeldt’i artik­lit „Aegumatu Ukuaru looja” aja­kir­jast Elu …

Mehhiko

24. juu­list 31. augus­tini Saksi raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Mehhiko”. Väljapanek Airi Pajumaa foto­dest. Airi Pajumaa elas ja töö­tas mõni aasta Mehhikos ja õpe­tas seal põlis­rah­vaste – maiade …

Moonika märgid

2. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­rini 2017 Saksi raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Moonika mär­gid”. Näitus tut­vus­tab Monika Lootuse nõuka-aja lõpu mär­gi­kogu. Kõigile on sealt midagi – mõnele …