näitused

Elagu Eesti !

Raamatunäitus "Elagu Eesti!"12. veebruarist 9. märt­sini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Elagu Eesti!”.

Sellel aas­tal saab Eesti Vabariik 100-aastaseks. Meil on oma ema­keel, rah­vus­lind ja -lill, oma pre­si­dent ja lipp.

Eno Raua lastelood

Raamatuväljapanek "Eno Raua lastelood"7.–27. veebruarini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Eno Raua las­te­lood”.

Tuntud las­te­kir­ja­nik ja -luu­le­taja Eno Raud ei vaja suurt tut­vus­ta­mist. Tema loo­min­gut on luge­nud pal­jud põlv­kon­nad. Tuntumad las­te­raa­ma­tud on „Sipsik”, „Kalevipoeg”, „Kilplased”, „Peep ja sõnad” jt. 15. veebruaril tähis­tame kir­ja­niku 90. sün­ni­aas­ta­päeva.

Aeg ja ruum

Näitus "Aeg ja ruum"25. veebruarist 1. juu­nini on Jäneda lossi keld­ris ja taga­trep­pi­del Jäneda Kooli 8. ja 9. klassi õpi­laste näi­tus „Aeg ja ruum”.

Näitus loodi „EV 100 : Teeme Eestile kin­gi­tusi” pro­jekti „Kunst raa­ma­tu­kokku” raa­mes ning on ins­pi­ree­ri­tud Eesti aja­loost, pre­si­den­ti­dest ning noor­te­kul­tuu­rist. Valminud grupi- ja indi­vi­duaal­tööd said tõuke noorte külas­käi­gust raa­ma­tu­ko­gusse ja lossi häma­ra­tesse sop­pi­desse ühel novemb­ri­kuisel õhtu­poo­li­kul 2017. aas­tal. Õpilasi juhen­das õpe­taja Kaire Ries.

Niidiga maalitud

Näitus "Niidiga maalitud"15. jaa­nua­rist 9. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Niidiga maa­li­tud”.

Näituse ava­mine on 23. jaa­nua­ril kell 13.

Epp Lepik on nime­ta­nud rist­pis­tes piltide tik­ki­mist oma ruma­laks hobiks, ilma mil­leta ta olla ei oska. Taolisi tiki­tud portreid ja maas­ti­ku­vaa­teid on ta val­mis­ta­nud juba mit­meid aas­taid, kuid üheks näi­tu­seks kokku koon­da­nud varem ei ole. Jäneda raa­ma­tu­ko­gus on vaa­ta­miseks 17 pilti, nende seas vanemaid, aga ka uuemaid, mis on otse nõe­la­sil­mast tul­nud.

Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100

Näitus "Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100"Näitus "Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100"1. veebruarist 15. märt­sini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Üksainus maa on maa­il­mas. Eesti Vabariik 100”.

Raamatunäitus Eesti Vabariigi 100. sün­ni­päe­vaks.
Nii hea, et on kodu, on isa­maa ja ema­keel. Ja uhkeks teeb, et meil on oma aja lugu, mida mäle­tada ja tule­vaste põl­vede jaoks tal­le­tada.

Olgu mu päralt või terve ilm,
jää­da­valt minu on üks­ai­nus maa !
Siin on koos minu maa ja ilm -
ilmatu palju on jagada.
(Viiu Härm)

Väikese rahva suur kirjanik. Anton Hansen Tammsaare 140

Näitus "Väikese rahva suur kirjanik. Anton Hansen Tammsaare 140" Näitus "Väikese rahva suur kirjanik. Anton Hansen Tammsaare 140"23. jaa­nua­rist 27. veebruarini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Väikese rahva suur kir­ja­nik. Anton Hansen Tammsaare 140”.

30. jaa­nua­ril 2018 tähis­ta­takse Eesti ühe olu­li­sema kir­ja­niku Anton Hansen Tammsaare 140. sün­ni­aas­ta­päeva. Näitusel on väl­jas valik kir­ja­niku loo­min­gust.

Ammuuuseum

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"12. jaa­nua­rist 27. veebruarini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu mõle­mal kor­ru­sel Piret Mildebergi näi­tus „Ammuuuseum”.

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"Kunstnik tut­vus­tab oma näi­tust järg­mi­selt :

Olen sün­di­nud  imeilu­sal loo­duse tär­ka­mise ajal ja tähe­mär­gilt Sõnn.

Lisaks ürg­sele elu­jõule ja tea­ta­vale kon­ser­va­tiiv­su­sele oma­vad Sõnnid ka kal­du­vust asju ja emot­sioone koguda (Wikipedia). Ja kogu­mist mina armas­tan!!! Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gusse tõin osa­kese oma LEHMAKOGUST – mu leh­ma­teema hõl­mab Eesti tar­vaid, India see­busid, Hispaania härgi, Tiibeti jakke – kõiki vei­seid, keda ajast aega aus­ta­tud.
Loe edasi »

Nukitsa konkurss

Nukitsa konkurssNukitsa konkurssTaas on käi­mas Nukitsa kon­kurss, et sel­gi­tada välja laste kahe vii­mase aasta lem­mik­kir­ja­nik ja illust­raa­tor.
Võistlevad 2016. ja 2017. aas­tal ilmu­nud algu­pä­rase las­te­kir­jan­duse esma­trü­kid. Hääletada võivad kuni 16-aastased luge­jad, andes ühe hääle kir­ja­ni­ku­tööle (tekst) ja teise hääle kunst­ni­ku­tööle (illust­rat­sioo­nid). Hääletamist kor­ral­da­vad koha­li­kud lapsi tee­nin­da­vad raa­ma­tu­ko­gud ja hää­le­tada saab 20. veebruarini. Oma hääle saab anda ka elek­too­ni­li­selt – http://www.elk.ee/?page_id=584.

Nuktisa konkurss

Pagulaste ja immigrantide integratsioon Euroopa Liidus

Näitus "Pagulaste ja immigrantide integratsioon Euroopa Liidus"8.12.2017–30.01.2018 Jäneda raa­ma­tu­kogu kori­do­ris näi­tus „Pagulaste ja immigran­tide integ­rat­sioon Euroopa Liidus”.

Näituse koos­ta­jaks ja vahen­da­jaks on meie head naab­rid kõr­val­ma­jast, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja inno­vat­sioo­ni­võr­gus­tiku osa­kon­nast.

Talverõõmud

Raamatunäitus "Talverõõmud" Raamatunäitus "Talverõõmud"2.–19. jaa­nua­rini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Talverõõmud”.

Kuigi õues on lumega keh­vad lood saab talve nau­tida näi­tu­sel. Välja on pan­dud pil­did, lood ja raa­ma­tud tõe­li­selt lumi­sest tal­vest.

« Vanemad uudised