interneti- ja infopunkt

23. ja 24. veebruaril on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu (s.h inter­ne­ti­punkt) ning Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­kogu sule­tud.

23. ja 24. veebruaril Tapa linnaraamatukogu ja internetipunkt suletud.

Viivisevabadus 2017-18Pühade puhul on Tapa valla raa­ma­tu­ko­gu­des vii­vi­se­va­ba­dus (10. jaa­nua­rini 2018).

25.–26.12.2017 ja 01.01.2018 on raa­ma­tu­ko­gud (ja inter­ne­ti­punkt) sule­tud.
23.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu (ja inter­ne­ti­punkt) ava­tud 10–12.
30.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu (ja inter­ne­ti­punkt) sule­tud.

Ülejäänud päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel kel­la­ae­ga­del.

 

Eesti Rahvusraamatukogu küsitlus

Eesti Rahvusraamatukogu soo­vib teada saada, mil­li­sed on raa­ma­tu­ko­gude luge­jate ootu­sed e-väljaannete lae­nu­ta­mise osas. Ankeedi esi­mene osa sisal­dab küsi­musi e-raamatute luge­mise kohta üldi­selt, teine osa uurib suh­tu­mist e-raamatute lae­nu­ta­misse.

Ernst & Young Baltic AS poolt koos­ta­tud küsit­luse asub aad­res­sil https://goo.gl/HgPFfY. Küsimustik on ano­nüümne ja sellele vas­ta­mine võtab orien­tee­ru­valt aega 5–10 min. Küsitlus on ava­tud kuni 27. det­semb­rini.

Igaühe panus pro­jekti on olu­line, sel­leks et läbi­vii­da­vas uurin­gus olek­sid esin­da­tud raa­ma­tu­ko­gude külas­ta­jate arva­mu­sed üle kogu Eesti.

Kui teil on küsi­musi, siis aitame leida vas­tu­seid ! Õppida pole kunagi hilja !
Õige aeg on õppida!

Pühade aeguTapa Interneti- ja Infopunkt ava­tud 23. det­semb­ril 10–15,
24. ja 31. det­semb­ril sule­tud.

Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gud 23. det­semb­ril ava­tud 10–15,
26. ja 30. det­semb­ril sule­tud.

Muudel päe­va­del raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel aega­del.

Kingi võimalus !

Kingi võimalus!5.–15. det­semb­rini on kõi­gil täis­kas­va­nu­tel või­ma­lus saada rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­des infot eri­ne­vate õppi­mis­või­ma­luste kohta.

Raamatukogudes tut­vus­ta­takse huvi­lis­tele info leid­mist arvu­tis või nuti­sead­mes ja antakse tea­vet selle kohta, mida täis­kas­va­nud õppija võiks ja peaks teadma. See on hea või­ma­lus kõi­gil huvi­lis­tel saada indi­vi­duaal­set kon­sul­tat­siooni ja leida ning kin­kida endale või oma lähe­da­sele koo­li­tus, kur­sus või konk­reetne asja­lik soo­vi­tus kat­ke­nud õpin­gute jät­ka­miseks.

http://www.andras.ee

Lahtiste uste päev Tapa Linnaraamatukogus

"Lahtiste uste päev" Tapa linnaraamatukogus8. novemb­ril 08.00−20.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus „Lahtiste uste päev”.

Tapa Linnaraamatukogu avab 95. sün­ni­päeva puhul uksed tei­si­päe­val, 8. novemb­ril kell 8 hom­mi­kul. Uksed jää­vad lahti kella 20-ni. Seega ootame kõiki oma häid luge­jaid ja sõpru külla kahek­san­dal kuu­päe­val kahek­sast kahek­sani !

Ja kui kel­lelgi on kodus kauaks kätte unu­ne­nud raa­mat, siis selle võib ka jul­gelt ära tuua, kuna vii­vist me sel päe­val ei küsi.

Suvekuudel (juuni, juuli ja august) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu ja Lehtse raa­ma­tu­kogu lau­päe­viti sule­tud.
Tapa interneti- ja info­punkt
on ka suve­kuu­del lau­päe­viti ava­tud (10.00−15.00).

Loe edasi »

Lahtiolekuajad

25. märt­sil on Tapa valla raa­ma­tu­ko­gud ning ka Tapa info- ja inter­ne­ti­punkt sule­tud.

26. märt­sil on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu, Tapa info- ja inter­ne­ti­punkt ning Lehtse raa­ma­tu­kogu ava­tud 10–15.

23.–24. veebruaril on Tapa Linnaraamatukogu ning Lehtse ja Saksi Raamatukogu sule­tud.

19.–26. veebruarini on sule­tud Jäneda Raamatukogu.

24. veebruaril on sule­tud ka Tapa Interneti- ja Infopunkt.

« Vanemad uudised