interneti- ja infopunkt

Kui teil on küsi­mu­si, siis aita­me lei­da vas­tu­seid! Õppida pole kuna­gi hilja!
Õige aeg on õppida!

Pühade aeguTapa Interneti- ja Infopunkt ava­tud 23. det­semb­ril 10–15,
24. ja 31. det­semb­ril sule­tud.

Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gud 23. det­semb­ril ava­tud 10–15,
26. ja 30. det­semb­ril sule­tud.

Muudel päe­va­del raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel aegadel.

Kingi võimalus!

Kingi võimalus!5.–15. det­semb­ri­ni on kõi­gil täis­kas­va­nu­tel või­ma­lus saa­da rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­des infot eri­ne­va­te õppi­mis­või­ma­lus­te kohta.

Raamatukogudes tut­vus­ta­tak­se huvi­lis­te­le info leid­mist arvu­tis või nuti­sead­mes ja antak­se tea­vet sel­le koh­ta, mida täis­kas­va­nud õppi­ja võiks ja peaks tead­ma. See on hea või­ma­lus kõi­gil huvi­lis­tel saa­da indi­vi­duaal­set kon­sul­tat­sioo­ni ja lei­da ning kin­ki­da endale või oma lähe­da­se­le koo­li­tus, kur­sus või konk­reet­ne asja­lik soo­vi­tus kat­ke­nud õpin­gu­te jätkamiseks.

http://www.andras.ee

Lahtiste uste päev Tapa Linnaraamatukogus

"Lahtiste uste päev" Tapa linnaraamatukogus8. novemb­ril 08.00−20.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus „Lahtiste uste päev”.

Tapa Linnaraamatukogu avab 95. sün­ni­päe­va puhul uksed tei­si­päe­val, 8. novemb­ril kell 8 hom­mi­kul. Uksed jää­vad lah­ti kel­la 20-ni. Seega oota­me kõi­ki oma häid luge­ja­id ja sõp­ru kül­la kahek­san­dal kuu­päe­val kahek­sast kaheksani!

Ja kui kel­lel­gi on kodus kauaks kät­te unu­ne­nud raa­mat, siis sel­le võib ka jul­gelt ära tuua, kuna vii­vist me sel päe­val ei küsi.

Suvekuudel (juuni, juu­li ja august) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ja Lehtse raa­ma­tu­ko­gu lau­päe­vi­ti suletud.
Tapa interneti- ja info­punkt
on ka suve­kuu­del lau­päe­vi­ti ava­tud (10.00−15.00).

Loe edasi »

Lahtiolekuajad

25. märt­sil on Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud ning ka Tapa info- ja inter­ne­ti­punkt sule­tud.

26. märt­sil on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu, Tapa info- ja inter­ne­ti­punkt ning Lehtse raa­ma­tu­ko­gu ava­tud 10–15.

23.–24. veebruaril on Tapa Linnaraamatukogu ning Lehtse ja Saksi Raamatukogu sule­tud.

19.–26. veebruari­ni on sule­tud Jäneda Raamatukogu.

24. veebruaril on sule­tud ka Tapa Interneti- ja Infopunkt.

XVIII Põhjamaade raamatukogunädal

XVIII Põhjamaade raamatukogunädal "Trollid  Põhjalas"Esmaspäeval, 10. novemb­ril 2014 algab XVIII Põhjamaade raa­ma­tu­ko­gu­nä­dal, mis on pühen­da­tud tee­ma­le „Trollid  Põhjalas”.

Trollid on põh­ja­maa tal­ve uduse häma­ru­se ja pime­duse loo­ming. Põhjalas elut­seb pal­ju trolle, kes ini­me­si oma trol­li­os­kus­te­ga nõiu­vad, võlu­vad ja muun­da­vad. On trolle, kes varas­ta­vad hõbe­dat ja kulda ja röö­vivad väi­ke­seid lapsi.
Trollid on osa Põhjala müto­loo­giast. Neist on esma­kord­selt jut­tu „Vanemas Eddas” aas­tal 1220, ja neid kir­jel­da­vad Peter Christen Asbjørnsen  ja Jørgen Moe „Norra rah­va­juttu­de” esi­me­ses köi­tes 1843. aastal.
Enamasti asu­vad trol­lid ini­me­se­le ligi­pääs­ma­tu­tes pai­ka­des ja nen­de üles otsi­mi­ne võib olla ini­me­se­le oht­lik. Põhjala trol­li­del on küll pal­ju ühiseid tun­nus­joo­ni, ome­ti­gi on rii­gi­ti mit­meid eri­su­si, mil­le jär­gi ära tun­da taa­ni, root­si, nor­ra, islan­di või saa­mi eba­maist olendit.

Plakati autor on Brian Pilkington, 1950. aas­tal Liverpoolis sün­di­nud ja vii­ma­sed 38 aas­tat Islandil elav kir­ja­nik ja raa­ma­tu­il­lust­raa­tor. Pilkingtoni pae­lub Islandi müto­loo­gia, teda huvi­ta­vad trol­lid. Ta on aval­da­nud üle küm­ne trol­li­tee­ma­li­se raa­ma­tu. Raamatukogunädala pla­ka­til jät­kab vana troll jutu­vest­mise tra­dit­sioo­ni — ta loeb trol­li­las­te­le küün­la­val­gel ette.

Meeleolukat aastavahetust ja …

Head uut aastat!… palju põnevaid lugemiselamusi uuel aastal!

Soovivad Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ning Jäneda, Lehtse ja Saksi raamatukogu.

Lahtiolekuajad

Raamatukogud on pühade ajal avatud järgnevalt:

Tapa linnaraamatukogu

  • 23. det­sem­ber - 11–15
  • 24.–26. ja 31. det­sem­ber — SULETUD
  • 1. jaa­nuar — SULETUD

Tapa interneti- ja infopunkt

  • 24.–26. det­sem­berSULETUD
  • 31. det­sem­ber10–15
  • 1. jaa­nuarSULETUD

Jäneda, Lehtse ja Saksi raamatukogu

  • 23. det­sem­ber — 10–15
  • 24.–26. ja 31. det­sem­ber — SULETUD
  • 1. jaa­nuar — SULETUD

Nimetamata kuu­päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava-graafiku alusel.

« Vanemad uudised