Category Archives: Jäneda raamatukogu

(Eesti) Mustrid ja lõimed

Sorry, this ent­ry is only avai­lab­le in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve language.

Näitus "Mustrid ja lõimed"15. sep­temb­rist 19. oktoob­ri­ni Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Mustrid ja lõi­med”.

Praegu Lehtses, kuid varem aas­ta­id Jänedal ela­nud Evi-Maie Toomla alus­tas oma esi­mes­te näpu­töö­de­ga juba päris vara­kult. Kui ta oli 4-aastane, meis­ter­das vana­isa tal­le esi­me­sed kudu­mis­var­dad ja vanaema pis­tis pih­ku lõn­ga­ke­ra. Sellest ajast ala­tes on ise­te­ge­mi­ne olnud tema elus täht­sal kohal ning eri­ti meel­dib tal­le kudu­da, kas siis var­ras­tel või kangastelgedel.
Lehtse kan­di nai­sed on aas­ta­id koos käi­nud käsi­tööd tege­mas ja ka oma käsi­töö­selt­sin­gu asu­ta­nud. Evi-Maie vedas selt­sin­gu tege­vust  9 aas­tat. Maikuus tähis­tas Evi-Maie Toomla oma 80. sünnipäeva.

Näituse ava­mi­ne 15. sep­temb­ril kell 13.00.
Olete oodatud!

(Eesti) Kaelus-turteltuvi, aasta lind 2017

Sorry, this ent­ry is only avai­lab­le in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve language.

Raamatuväljapanek "Kaelus-turteltuvi, aasta lind 2017"15. augus­tist 15. sep­temb­ri­ni Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kaelus-turteltuvi, aas­ta lind 2017”.

Eesti Ornitoloogiaühing valib Eesti aas­ta lin­du ala­tes 1995. aas­ta­st. Aasta lin­nu vali­mise ees­märk on tut­vus­ta­da ava­lik­ku­se­le üht Eestis esi­ne­vat lin­nu­lii­ki või lii­gi­rüh­ma ning kaa­sa­ta loo­dus­hu­vili­si sel­le lii­gi uuri­mise ja kait­se tegevustesse.

Turteltuvide, armas­tuse ja truu­duse süm­bo­liks ole­va­te lin­du­de, auks on Eesti Ornitoloogiaühing kor­ral­da­nud armas­tus­luu­le kon­kur­si. 15. sep­temb­ri­ni on ooda­tud luu­le­tu­sed, mis rää­givad armas­tu­sest või tur­tel­tu­vi­dest kui puh­ta ja oma­ka­su­püüd­ma­tu armas­tuse sümbolist.

(Eesti) Akvarellide tappev tabamatus

Sorry, this ent­ry is only avai­lab­le in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve language.

Näitus "Akvarellide tappev tabamatus"19. maist 30. sep­temb­ri­ni Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Akvarellide tap­pev taba­ma­tus”.

Kai-Mai Olbri uus näi­tus „Akvarellide tap­pev taba­ma­tus” Jäneda los­si 1. kor­ru­se koridoris.

(Eesti) Maa- ja linnarahva moodi

Sorry, this ent­ry is only avai­lab­le in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve language.

MTÜ Loometöö suvenäitus „Maa- ja linnarahva moodi“ MTÜ Loometöö suvenäitus „Maa- ja linnarahva moodi“14. juu­nist 31. augus­ti­ni Jäneda raa­ma­tu­ko­gus MTÜ Loometöö suve­näi­tus „Maa- ja lin­na­rah­va moo­di“.

Jäneda rah­va­riie­te val­mis­ta­ja­te koo­li lõpe­ta­mi­ne toi­mus 11. juu­nil 2017. a. Näitus val­mi­nud komp­lek­ti­dest on Jäneda raa­ma­tu­ko­gus ala­tes 15. juu­nist kuni 31. augus­ti­ni 2017. a.

(Eesti) Lahedad loomad ja nende loojad

Sorry, this ent­ry is only avai­lab­le in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve language.

Raamatuväljapanek „Lahedad loomad ja nende loojad“Raamatuväljapanek „Lahedad loomad ja nende loojad“14. juu­nist 11. augus­ti­ni Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Lahedad loo­mad ja nen­de loo­jad“.

Lastekirjanik Leelo Tungal on luge­ja­te süda­me­id võit­nud pal­ju­de tore­da­te raa­ma­tu­te­ga, kus tegut­se­vad lus­ta­kad loo­mad nagu Siil Felix, Puudel Pedro, Mustamäe sus­si­murd­ja; suve- ja sügis­koe­rad, ulgu­vad hun­did, leh­mad ja konnad …
Kunstnik Piret Mildeberg on ilmes­ta­nud väga pal­jusid las­te­raa­ma­tu­te tege­lasi nagu Jaan Rannapi Nublu, Aino Perviku Sookoll, Felix Kotta tub­lid loo­mad, Uno Leiese Metroo-Mutt ja Helvi Jürissoni Mägra-maja mäger.
Mõlemal on täna­vu täh­tis juu­bel pida­da. Soovime pal­ju õnne!

Sorry, this entry is only available in Estonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

3. juulist - 1. augustini on Jäneda raamatukogu suletud.

Soovi korral saab laenutusi pikendada Tapa linnaraamatukogu vahendusel:

telefon 323 2081
e-post

(Eesti) Minu ornamentaalne

Sorry, this ent­ry is only avai­lab­le in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve language.

Kristina Rajando loeng "Minu ornamentaalne"1. juu­nil 2017 kell 10:00 Jäneda los­si II kor­ru­se õppe­klas­sis loeng ja prak­ti­li­ne õpe „Minu orna­men­taal­ne”.

Kristina Rajando loeng ja prak­ti­li­ne õppus Eesti vanemast pärand­kul­tuu­rist pärit mär­ki­dest ja orna­men­ti­kast. Koostöös Luule Nurga ja MTÜ Loometööga.

Sorry, this ent­ry is only avai­lab­le in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve language.

Kui teil on küsi­mu­si, siis aita­me lei­da vas­tu­seid! Õppida pole kuna­gi hilja!
Õige aeg on õppida!

(Eesti) Näituse „Akvarellide tappev tabamatus” avamine ning luulekogude „Elujooned” ja „101 haikut” esitlus

Sorry, this ent­ry is only avai­lab­le in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve language.

Luulekogude "Elujooned" ja "101 haikut" esitlus - plakat19. maist 30. sep­temb­ri­ni on Jäneda los­sis üle­val Kai-Mai Olbri näi­tus „Akvarellide tap­pev taba­ma­tus”.

Näituse ava­mi­ne toi­mub 19. mail kell 17.00 ning selle­le järg­neb luu­le­ko­gu­de „Elujooned” ja „101 hai­kut” esit­lu­se­ga luu­le­õh­tu.
Kitarril musit­see­rib Madis Ristimägi.

(Eesti) Vestlus Raimond Kaugverist

Sorry, this ent­ry is only avai­lab­le in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve language.

"Vestlus Raimond Kaugverist"15. mail kell 18.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus „Vestlus Raimond Kaugverist”.

Arlet Palmiste tut­vus­tab Raimond Kaugveri loo­min­gut, tema aval­da­ma­ta romaa­ni „Viimse mehe­ni” ning Piibe Teatri lavas­tust „Mees raamatust”.

« Older Entries