Category Archives: Jäneda raamatukogu

(Eesti) Aeg ja ruum

Sorry, this entry is only avai­lable in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Aeg ja ruum"25. veebruarist 1. juu­nini on Jäneda lossi keld­ris ja taga­trep­pi­del Jäneda Kooli 8. ja 9. klassi õpi­laste näi­tus „Aeg ja ruum”.

Näitus loodi „EV 100 : Teeme Eestile kin­gi­tusi” pro­jekti „Kunst raa­ma­tu­kokku” raa­mes ning on ins­pi­ree­ri­tud Eesti aja­loost, pre­si­den­ti­dest ning noor­te­kul­tuu­rist. Valminud grupi- ja indi­vi­duaal­tööd said tõuke noorte külas­käi­gust raa­ma­tu­ko­gusse ja lossi häma­ra­tesse sop­pi­desse ühel novemb­ri­kuisel õhtu­poo­li­kul 2017. aas­tal. Õpilasi juhen­das õpe­taja Kaire Ries.

(Eesti) Niidiga maalitud

Sorry, this entry is only avai­lable in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Niidiga maalitud"15. jaa­nua­rist 9. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Niidiga maa­li­tud”.

Näituse ava­mine on 23. jaa­nua­ril kell 13.

Epp Lepik on nime­ta­nud rist­pis­tes piltide tik­ki­mist oma ruma­laks hobiks, ilma mil­leta ta olla ei oska. Taolisi tiki­tud portreid ja maas­ti­ku­vaa­teid on ta val­mis­ta­nud juba mit­meid aas­taid, kuid üheks näi­tu­seks kokku koon­da­nud varem ei ole. Jäneda raa­ma­tu­ko­gus on vaa­ta­miseks 17 pilti, nende seas vanemaid, aga ka uuemaid, mis on otse nõe­la­sil­mast tul­nud.

(Eesti) Kingitus Eestile : 100 tundi ettelugemist

Sorry, this entry is only avai­lable in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Kingitus Eestile: 100 tundi ettelugemist16. veebruaril kell 14.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus „Kingitus Eestile : 100 tundi ette­lu­ge­mist”.

ERÜ maa­raa­ma­tu­ko­gude sekt­siooni üles­kut­sel kin­gi­takse EV-le sün­ni­päe­vaks 100 tundi ette­lu­ge­mist. Iga ette­lu­ge­mine jääd­vus­ta­takse fotole, mille juurde lisa­takse, kes luges, kellele, mida luges ja kui kaua. Fotod pos­ti­ta­takse Facebooki lehele sel­leks loo­dud  üri­tuse alla. Jäneda raa­ma­tu­ko­gusse tuleb ette lugema luu­le­taja Veronika Kivisilla. Kõik on ooda­tud kin­gi­tu­sest osa saama !

 

(Eesti) Nukitsa konkurss

Sorry, this entry is only avai­lable in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Nukitsa konkurssNukitsa konkurssTaas on käi­mas Nukitsa kon­kurss, et sel­gi­tada välja laste kahe vii­mase aasta lem­mik­kir­ja­nik ja illust­raa­tor.
Võistlevad 2016. ja 2017. aas­tal ilmu­nud algu­pä­rase las­te­kir­jan­duse esma­trü­kid. Hääletada võivad kuni 16-aastased luge­jad, andes ühe hääle kir­ja­ni­ku­tööle (tekst) ja teise hääle kunst­ni­ku­tööle (illust­rat­sioo­nid). Hääletamist kor­ral­da­vad koha­li­kud lapsi tee­nin­da­vad raa­ma­tu­ko­gud ja hää­le­tada saab 20. veebruarini. Oma hääle saab anda ka elek­too­ni­li­selt – http://www.elk.ee/?page_id=584.

Nuktisa konkurss

(Eesti) Pagulaste ja immigrantide integratsioon Euroopa Liidus

Sorry, this entry is only avai­lable in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Pagulaste ja immigrantide integratsioon Euroopa Liidus"8.12.2017–30.01.2018 Jäneda raa­ma­tu­kogu kori­do­ris näi­tus „Pagulaste ja immigran­tide integ­rat­sioon Euroopa Liidus”.

Näituse koos­ta­jaks ja vahen­da­jaks on meie head naab­rid kõr­val­ma­jast, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja inno­vat­sioo­ni­võr­gus­tiku osa­kon­nast.

(Eesti) Mööda talvist teed

Sorry, this entry is only avai­lable in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatuväljapanek "Mööda talvist teed"06.12.2017–12.01.2018 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mööda tal­vist teed”.

Lumised jutud, luu­le­tu­sed ja fotod.

Sorry, this entry is only avai­lable in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Viivisevabadus 2017-18Pühade puhul on Tapa valla raa­ma­tu­ko­gu­des vii­vi­se­va­ba­dus (10. jaa­nua­rini 2018).

25.–26.12.2017 ja 01.01.2018 on raa­ma­tu­ko­gud (ja inter­ne­ti­punkt) sule­tud.
23.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu (ja inter­ne­ti­punkt) ava­tud 10–12.
30.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu (ja inter­ne­ti­punkt) sule­tud.

Ülejäänud päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel kel­la­ae­ga­del.

 

(Eesti) Eesti Rahvusraamatukogu küsitlus

Sorry, this entry is only avai­lable in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Eesti Rahvusraamatukogu soo­vib teada saada, mil­li­sed on raa­ma­tu­ko­gude luge­jate ootu­sed e-väljaannete lae­nu­ta­mise osas. Ankeedi esi­mene osa sisal­dab küsi­musi e-raamatute luge­mise kohta üldi­selt, teine osa uurib suh­tu­mist e-raamatute lae­nu­ta­misse.

Ernst & Young Baltic AS poolt koos­ta­tud küsit­luse asub aad­res­sil https://goo.gl/HgPFfY. Küsimustik on ano­nüümne ja sellele vas­ta­mine võtab orien­tee­ru­valt aega 5–10 min. Küsitlus on ava­tud kuni 27. det­semb­rini.

Igaühe panus pro­jekti on olu­line, sel­leks et läbi­vii­da­vas uurin­gus olek­sid esin­da­tud raa­ma­tu­ko­gude külas­ta­jate arva­mu­sed üle kogu Eesti.

(Eesti) Kristallide rääkimata lood

Sorry, this entry is only avai­lable in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Kristallide rääkimata lood"4.–28. det­semb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Kristallide rää­ki­mata lood”.

Heli Rahuoja pool­vää­ris­ki­vist ehete näi­tus­müük.

(Eesti) Heanaaberlik soovitus

Sorry, this entry is only avai­lable in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

13. novemb­rist 15. det­semb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Heanaaberlik soo­vi­tus”.

Väljapanek Soome Vabariigi 100. sün­ni­päeva puhul. Soovitatud vali­kus on vanemad ja uuemad soome kir­jan­dus­teo­sed suur­tele ja väi­ke­s­tele ; proo­sat, luu­let ning ka väl­ja­paist­vate soom­laste elu­lu­gusid.

« Older Entries