Jäneda raamatukogu

Pühade aeguTapa Interneti- ja Infopunkt ava­tud 23. det­semb­ril 10–15,
24. ja 31. det­semb­ril sule­tud.

Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gud 23. det­semb­ril ava­tud 10–15,
26. ja 30. det­semb­ril sule­tud.

Muudel päe­va­del raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel aega­del.

Jõuluriiul

9. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­ri­ni 2017 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Jõuluriiul”.

Siit leiab laps ja suur endale jõu­lusal­me, meis­ter­da­mis­õpe­tusi ning arm­said igi­hal­ja­id tal­ve­lu­gusid.

Jäneda sambad

Fotonäitus „Jäneda sambad“16.11.2016–13.01.2017 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus „Jäneda sam­bad“.

Näitus koos­neb Jäneda ela­ni­ke foto­nä­ge­mus­test oma kodu­pai­gast ja sel­le ümb­ru­sest. Piltidele püü­tud vaa­ted, sünd­mu­sed ja ini­me­sed ongi need sam­bad, mille­le täna­ne Jäneda toe­tub.

Kuldseid jõule!

Heli Rahuoja autoriehete näitus-müük "Kuldseid jõule!"6.–29. det­semb­ri­ni on Jäneda raa­ma­tu­ko­gus Heli Rahuoja auto­riehe­te näitus-müük „Kuldseid jõu­le!”.

Heli Rahuoja autoriehete näitus-müük "Kuldseid jõule!"

Kingi võimalus!

Kingi võimalus!5.–15. det­semb­ri­ni on kõi­gil täis­kas­va­nu­tel või­ma­lus saa­da rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­des infot eri­ne­va­te õppi­mis­või­ma­lus­te kohta.

Raamatukogudes tut­vus­ta­tak­se huvi­lis­te­le info leid­mist arvu­tis või nuti­sead­mes ja antak­se tea­vet sel­le kohta, mida täis­kas­va­nud õppi­ja võiks ja peaks tead­ma. See on hea või­ma­lus kõi­gil huvi­lis­tel saa­da indi­vi­duaal­set kon­sul­tat­sioo­ni ja lei­da ning kin­ki­da endale või oma lähe­da­se­le koo­li­tus, kur­sus või konk­reet­ne asja­lik soo­vi­tus kat­ke­nud õpin­gu­te jät­ka­miseks.

http://www.andras.ee

14–18

Näitus "14-18"29. novemb­rist 7. det­semb­ri­ni Jäneda los­si kori­do­ris näi­tus „14−18”.

Digitaalne, inte­rak­tiiv­ne ja mit­me­keel­ne näi­tus on pühen­da­tud Esimesele maa­il­ma­sõ­ja­le, mil­le­st on möö­das sada aas­tat. Prantsuse Instituut koos part­ne­ri­te­ga töö­tas sel puhul väl­ja inte­rak­tiiv­se näi­tu­se, mis ühendab paber­kand­ja ja eri­ne­vad digi­taal­sed alli­kad. Väljapanek koos­neb kom­men­tee­ri­tud arhii­vi­ma­ter­ja­li­dest, teks­ti­dest, foto­dest, heli­fai­li­dest jne ning nen­de uuri­miseks ei ole vaja muud, kui laa­di­da oma nuti­te­le­fo­ni või tah­vel­ar­vu­tis­se tasu­ta raken­dus “IF 14−18”, vali­da sobiv keel ja ska­nee­ri­da näi­tu­se QR- koo­de.
Tahvelarvutit saab näi­tu­se vaa­ta­miseks lae­na­ta ka Jäneda raa­ma­tu­ko­gust.

Jäneda Raamatukogu 95

Jäneda raamatukogu 95 – Lahtiste uste päev

Jäneda raamatukogu 95 – Lahtiste uste päev16. novemb­ril Jäneda raa­ma­tu­ko­gu 95 – Lahtiste uste päev.

Raamatukogu tähis­tab oma 95. sün­ni­päe­va. Hommikupoolikul on sün­ni­päe­va­män­ge män­gi­mas Jäneda Kooli pere.
Toimub tava­pä­ra­ne lae­nu­tus­te­ge­vus, lisaks ülla­tu­sed luge­ja­te­le, vana­raa­ma­tu­riiul, kohv ja kook.

Kell 17.00 foto­näi­tu­se „Jäneda sam­bad” ava­mi­ne. Pidu kes­tab vii­ma­se külas­ta­ja lah­ku­mise­ni.

Lahtiste uste päev Tapa Linnaraamatukogus

"Lahtiste uste päev" Tapa linnaraamatukogus8. novemb­ril 08.00−20.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus „Lahtiste uste päev”.

Tapa Linnaraamatukogu avab 95. sün­ni­päe­va puhul uksed tei­si­päe­val, 8. novemb­ril kell 8 hom­mi­kul. Uksed jää­vad lah­ti kel­la 20-ni. Seega oota­me kõi­ki oma häid luge­ja­id ja sõp­ru kül­la kahek­san­dal kuu­päe­val kahek­sast kahek­sa­ni!

Ja kui kel­lel­gi on kodus kauaks kät­te unu­ne­nud raa­mat, siis sel­le võib ka jul­gelt ära tuua, kuna vii­vist me sel päe­val ei küsi.

Õhtujutud

Raamatuväljapanek „Õhtujutud“14. novemb­rist 12. det­semb­ri­ni Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Õhtujutud“.

Väljapanek raa­ma­tu­test, mis aita­vad kõle­da ja kül­ma novemb­ri­kuu õhtuid üle ela­da. Valikus on laste- ja mui­nas­ju­tud, Põhjamaade ja Eesti kri­mi­nul­lid ning nais­te­ro­maa­nid.

« Vanemad uudised Värskemad uudised »