Jäneda raamatukogu

Veelinnurahvas

Näitus "Veelinnurahvas"Näitus "Veelinnurahvas"6. veebruarist 30. märt­si­ni Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Veelinnurahvas”.

MTÜ Fenno Ugria Asutuse, Eesti Instituudi ja Lennart Meri Euroopa Sihtasutuse koos­ta­tud näi­tus tut­vus­tab Lennart Meri fil­mi­rän­na­kuid aas­ta­tel 1969–1988. Näitus on üle­val los­si 1. kor­ru­se kori­do­ris.

6.-10. märtsini on Jäneda raamatukogu suletud.

Pikendussoov on võimalik edastada Tapa linnaraamatukogule aadressil või telefonil 323 2081.

Soome-ugri rahvastest — keelest ja meelest

Plakat üritusele "Soome-ugri rahvastest - keelest ja meelest"16. veebruaril kell 11.00 Jäneda los­sis „Soome-ugri rah­vas­test — kee­lest ja mee­lest”.

Näituse „Veelinnurahvas” juur­de kuu­luv koh­tu­mi­ne, kus Fenno-Ugria Asutuse hõi­mu­kes­ku­se juha­ta­ja Jaak Prozes rää­gib soome-ugri rah­vas­test. Üritus toi­mub los­si saa­lis.

Šokolaad — kuninglik maius

Väljapanek "Šokolaad - kuninglik maius"Väljapanek "Šokolaad - kuninglik maius"16. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Jäneda raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Šokolaad — kuning­lik maius”.

Šokolaad sai Euroopale tun­tuks Kolumbuse Ameerika avas­ta­mise rei­si­delt. 17. sajan­di algul levis šoko­laa­di val­mis­ta­mise ja joo­mise kom­me Inglismaale ja ala­tes 19. sajan­di tei­sest poo­lest said šoko­laa­di­ga haka­ta maius­ta­ma ka eest­la­sed.

Lumivalged mälestused, õrn härmatis ehteks

Näitus "Lumivalged mälestused, õrn härmatis ehteks" Näitus "Lumivalged mälestused, õrn härmatis ehteks"12. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Lumivalged mäles­tused, õrn här­ma­tis ehteks”.

Näitusel on kahe nai­se, 20. sajan­di algul Riias paru­ni­pe­re juu­res tee­ni­nud Katre ja Eesti talu­pe­re­nai­se Jette pee­ned käsi­töö­ese­med.

Pühade aeguTapa Interneti- ja Infopunkt ava­tud 23. det­semb­ril 10–15,
24. ja 31. det­semb­ril sule­tud.

Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gud 23. det­semb­ril ava­tud 10–15,
26. ja 30. det­semb­ril sule­tud.

Muudel päe­va­del raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel aega­del.

Jõuluriiul

9. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­ri­ni 2017 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Jõuluriiul”.

Siit leiab laps ja suur endale jõu­lusal­me, meis­ter­da­mis­õpe­tusi ning arm­said igi­hal­ja­id tal­ve­lu­gusid.

Jäneda sambad

Fotonäitus „Jäneda sambad“16.11.2016–13.01.2017 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus „Jäneda sam­bad“.

Näitus koos­neb Jäneda ela­ni­ke foto­nä­ge­mus­test oma kodu­pai­gast ja sel­le ümb­ru­sest. Piltidele püü­tud vaa­ted, sünd­mu­sed ja ini­me­sed ongi need sam­bad, mille­le täna­ne Jäneda toe­tub.

Kuldseid jõule!

Heli Rahuoja autoriehete näitus-müük "Kuldseid jõule!"6.–29. det­semb­ri­ni on Jäneda raa­ma­tu­ko­gus Heli Rahuoja auto­riehe­te näitus-müük „Kuldseid jõu­le!”.

Heli Rahuoja autoriehete näitus-müük "Kuldseid jõule!"

Kingi võimalus!

Kingi võimalus!5.–15. det­semb­ri­ni on kõi­gil täis­kas­va­nu­tel või­ma­lus saa­da rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­des infot eri­ne­va­te õppi­mis­või­ma­lus­te kohta.

Raamatukogudes tut­vus­ta­tak­se huvi­lis­te­le info leid­mist arvu­tis või nuti­sead­mes ja antak­se tea­vet sel­le kohta, mida täis­kas­va­nud õppi­ja võiks ja peaks tead­ma. See on hea või­ma­lus kõi­gil huvi­lis­tel saa­da indi­vi­duaal­set kon­sul­tat­sioo­ni ja lei­da ning kin­ki­da endale või oma lähe­da­se­le koo­li­tus, kur­sus või konk­reet­ne asja­lik soo­vi­tus kat­ke­nud õpin­gu­te jät­ka­miseks.

http://www.andras.ee

« Vanemad uudised Värskemad uudised »