sündmus

Kingitus Eestile : 100 tundi ettelugemist

Kingitus Eestile: 100 tundi ettelugemist16. veebruaril kell 14.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus „Kingitus Eestile : 100 tundi ette­lu­ge­mist”.

ERÜ maa­raa­ma­tu­ko­gude sekt­siooni üles­kut­sel kin­gi­takse EV-le sün­ni­päe­vaks 100 tundi ette­lu­ge­mist. Iga ette­lu­ge­mine jääd­vus­ta­takse fotole, mille juurde lisa­takse, kes luges, kellele, mida luges ja kui kaua. Fotod pos­ti­ta­takse Facebooki lehele sel­leks loo­dud  üri­tuse alla. Jäneda raa­ma­tu­ko­gusse tuleb ette lugema luu­le­taja Veronika Kivisilla. Kõik on ooda­tud kin­gi­tu­sest osa saama !

 

Reisijutud Tiit Pruuliga

9. novemb­ril kell 18.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus „Reisijutud Tiit Pruuliga”.

Reisijutud Tiit Pruuliga

Oma rei­si­dest ja vastil­mu­nud raa­ma­tust „Minu maa­ilm” tuleb vest­lema määil­ma­rän­dur Tiit Pruuli.
Tiit Pruuli on kir­ju­ta­nud : „Ma tahan kõike. Hinnaalanduseta, odava väl­ja­müü­gita. Tahan nau­tida seda, kuis viin oma rei­si­rühma läbi kõrbe nagu Mooses, ja tahan istuda üksi suur­linna poh­mel­li­ses hom­mi­ku­hä­mus. Tahan nutta väi­ke­ses küla­ki­ri­kus ja naerda neeg­ri­naise suu­res süles, tahan rää­kida Kierkegaardiga vai­ku­sest ja hüpata Jay-Z kont­ser­dil röö­ki­vas rah­va­mas­sis. Tahan olla ilma­maa ser­val – põhja- ja lõu­na­poo­lu­sel, len­nata Padmasambhavana Himaalaja kohal, sõita ron­giga läbi Venemaa, juua šam­pan­jat pre­si­den­ti­dega.
Tahan vaa­data maa­ilma süü­ta­lapse sil­ma­dega, enne kui Damaskuse teras rebib mu patust keret.
Tahan surra ja uuesti sün­dida. Ja armas­tada, armas­tada, armas­tada. Lõputult. Nendest taht­mis­test on sün­di­nud see raa­mat ja ins­pi­ree­ri­tud mu rei­sid. Lähen jälle, kuigi tean, et on hea, kui saan kübe­megi sel­lest, mida igat­sen.”

Mälutreening

Mälutreening

25. oktoob­ril kell 13.00 juhendab Anu Jonuks mälu­tree­nin­gut.

Üritus toi­mub Jäneda los­sis, sobib igas eas ini­mes­tele ja on tasuta. Ühtasi tähis­tab see üri­tus sel­le­aas­tast Täiskasvanud Õppija Nädalat.

Virumaa murdekeeled

25. oktoob­ril kell 12:00 Saksi raa­ma­tu­ko­gus tee­ma­päev „Virumaa mur­de­kee­led”.
Kohale tuleb rah­vast Kirjandusmuuseumist, Viru Instituudist ja esi­ne­jad.

Mustrid ja lõimed

Näitus "Mustrid ja lõimed"15. sep­temb­rist 19. oktoob­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Mustrid ja lõi­med”.

Praegu Lehtses, kuid varem aas­taid Jänedal ela­nud Evi-Maie Toomla alus­tas oma esi­meste näpu­töö­dega juba päris vara­kult. Kui ta oli 4-aastane, meis­ter­das vana­isa talle esi­me­sed kudu­mis­var­dad ja vanaema pis­tis pihku lõn­ga­kera. Sellest ajast ala­tes on ise­te­ge­mine olnud tema elus täht­sal kohal ning eriti meel­dib talle kududa, kas siis var­ras­tel või kan­gas­tel­ge­del.
Lehtse kandi nai­sed on aas­taid koos käi­nud käsi­tööd tege­mas ja ka oma käsi­töö­selt­singu asu­ta­nud. Evi-Maie vedas selt­singu tege­vust  9 aas­tat. Maikuus tähis­tas Evi-Maie Toomla oma 80. sün­ni­päeva.

Näituse ava­mine 15. sep­temb­ril kell 13.00.
Olete ooda­tud !

Näituse „Akvarellide tappev tabamatus” avamine ning luulekogude „Elujooned” ja „101 haikut” esitlus

Luulekogude "Elujooned" ja "101 haikut" esitlus - plakat19. maist 30. sep­temb­rini on Jäneda los­sis üle­val Kai-Mai Olbri näi­tus „Akvarellide tap­pev taba­ma­tus”.

Näituse ava­mine toi­mub 19. mail kell 17.00 ning sellele järg­neb luu­le­ko­gude „Elujooned” ja „101 hai­kut” esit­lu­sega luu­le­õhtu.
Kitarril musit­see­rib Madis Ristimägi.

Vestlus Raimond Kaugverist

"Vestlus Raimond Kaugverist"15. mail kell 18.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus „Vestlus Raimond Kaugverist”.

Arlet Palmiste tut­vus­tab Raimond Kaugveri loo­min­gut, tema aval­da­mata romaani „Viimse meheni” ning Piibe Teatri lavas­tust „Mees raa­ma­tust”.

Loeme sajani”

"Loeme sajani"4. april­lil 2017 alus­ta­sime luule­le­vi­ta­mis­pro­jek­tiga „Loeme sajani“.

Eestis on palju häid luu­le­ta­jaid, kes on kir­ju­ta­nud väga häid luu­le­tusi. Kahju oleks sel­line anne ja varan­dus lasta kaotsi minna. Luuleraamatud lausa oota­vad riiu­list välja pää­se­mist ja vär­si­read ette lugemist-kuulamist.

Luuletused on tõe­line luge­mise maius­pala. Kui õige tähis­taks Eesti Vabariigi täht­sat sün­ni­päeva las­te­luule luge­mise ja levi­ta­mi­sega ! (Tõesti, mil­leks gri­pi­pi­si­kuid levi­tada, kui on ole­mas palju äge­dam pisik – luu­le­pi­sik). Hea tuju või südam­lik hetk on garan­tee­ri­tud nii luge­jal kui kuu­la­jal. Loeme kamba peale 100 luu­le­tust. Kingime Eesti 100. sün­ni­päe­vaks 100 vah­vat luu­le­hetke.

"Loeme sajani" - luulesõber Luule Sõber"Loeme sajani"Luulelevitamisprojektis võivad osa­leda 1.–4. klas­side õpi­lased. Selleks tuleb raa­ma­tu­ko­gust otsida üks vahva luu­le­raa­mat. Luuleraamatuid aita­vad leida raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad või luu­le­riiuli juu­res istuv Luule Sõber. Lapsed saa­vad luu­le­tusi ette lugeda kodus oma perele, sugu­las­tele, naab­ri­tele, sõp­ra­dele, aga võib-olla hoo­pis oma lem­mik­loo­ma­dele. Luuletusi võib lugeda külla min­nes ter­vi­tu­seks või külast lah­ku­des tänu­tä­heks. Võimalusi teisi luu­le­tus­tega ülla­tada on palju.

Esimesed väi­ke­sed luge­jad on juba läi­nud luu­let levi­tama. Loeme sajani !

 

Kohtumine lastekirjanik Juhani Püttsepaga

Kohtumine lastekirjanik Juhani Püttsepaga3. april­lil kell 13.00 Jäneda lossi saa­lis koh­tu­mine las­te­kir­ja­nik Juhani Püttsepaga.

Juhani Püttsepp, las­te­kir­ja­nik ja loo­duse­mees, on kir­ju­ta­nud paar­küm­mend jutu- ja aime­raa­ma­tut mit­mes vanu­ses las­tele, kuid mõn­dagi tema teost võib lii­gi­tada pari­mas mõt­tes kogu­pe­re­raa­ma­tuks. Talle on süda­me­lä­he­das­teks tee­ma­deks loo­dus ja ini­m­ese suh­ted sel­lega. Kohtumisele Jäneda lossi saali on ooda­tud nii väi­ke­sed kui suu­red.

Kohtumine Juhani Püttsepaga

Kohtumine J. Püttsepaga3. april­lil kell 11.10 Lehtse koo­lis koh­tu­mine las­te­kir­ja­niku ja loo­duse­mehe Juhani Püttsepaga.

« Vanemad uudised