Tapa Linnaraamatukogu 95

(Eesti) Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee

Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee24. sep­temb­ril kella 10–11 Tapa kesk­väl­ja­kul Tallinna Keskraamatukogu raa­ma­tu­ko­gu­buss Katarina Jee.

Peatuse ajal saab tut­vuda raa­ma­tu­ko­gu­bussi ja bus­sis ole­vate raa­ma­tu­tega ning raa­ma­tu­ko­gu­bussi töö­ta­jate töö­tin­gi­mus­tega. Võimalik on küsida Tallinna Keskraamatukogu tee­nuste kohta (näi­teks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jate poolt paku­ta­vad koo­li­tu­sed, e-raamatute lae­na­mine ja e-raamatukogu ELLU) ning õppida kasu­tama e-kataloogi ESTER. Lapsed saa­vad raa­ma­tu­ko­gu­bus­sis joo­nis­tada ja pilte vär­vida, tut­vuda lahe­date koo­mik­si­raa­ma­tu­tega, nupu­tada mõis­ta­tusi ja lahen­dada rist­sõnu.

Raamatukogubussi sõidu ees­märk on tut­vus­tada ühte või­ma­likku lahen­dust, kui­das viia raa­ma­tu­ko­gu­tee­nus lähe­male hajaasus­tu­sega piir­kon­da­des ela­va­tele ini­mes­tele. Tallinna Keskraamatukogu on raa­ma­tu­ko­gu­bussi abil tal­lin­las­tele raa­ma­tu­ko­gu­tee­nust pak­ku­nud juba 2008. aas­tast ala­tes.

Raamatukogubussiga on ooda­tud koh­tuma kõik huvi­li­sed. Meie omalt poolt jagame infot sel­lel aas­tal lin­na­raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­vate üri­tuste, näi­tuste, koh­tu­miste ja muu kohta.

Töö merepõhjas

Raamatunäitus "Töö merepõhjas" Raamatunäitus "Töö merepõhjas"1.-29. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu laste- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Töö mere­põh­jas”.

Ookean on alati olnud ini­mes­tele sala­pä­ra­seks kohaks, mida tahaks uurida. Et teada, mida mere­põh­jas põne­vat, tule­vad appi sukel­du­jad. Tuukrid otsivad huk­ku­nud laevu ja uppu­nud aar­deid. Hangivad mereande, pärle ja koralle. Uurivad ja puu­rivad naf­tat. Jälgivad ja jääd­vus­ta­vad kau­nist mere­alust maa­ilma.
Meie raa­ma­tu­näi­tus ongi pühen­da­tud vapra­tele mere­põhja sukel­du­ja­tele – tuuk­ri­tele.

Kalad kalal

Raamatunäitus "Kalad kalal" Raamatunäitus "Kalad kalal"1.-29. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu laste- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kalad kalal”.

Kord tegi kala kalale ette­pa­neku minna koos kalale. Läheme meie raa­ma­tu­näi­tu­sel nen­dega kaasa. Väljas on luu­le­tu­sed ja lood sär­jest, hau­gist, ahve­nast, lati­kast, les­tast ja kilust.

Tõde ja õigus” 90

"Tõde ja õigus" 90 1.-29. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Tõde ja õigus — 90”.

"Tõde ja õigus" 90A. H. Tammsaare alus­tas „Tõe ja õiguse” kir­ju­ta­mist 24. novemb­ril 1925. aas­tal. Romaani I osa ilmus 30. oktoob­ril 1926. aas­tal. Tänavu tähis­tame „Tõe ja õiguse” ilmu­mise 90. aas­ta­päeva!

Teineteisel külas

Lapitöönäitus „Teineteisel külas“ Lapitöönäitus „Teineteisel külas“13. augus­tist 17. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus kogu raa­ma­tu­ko­gu­maja hõl­mav lapi­töö­näi­tus „Teineteisel külas“.

Lapitöönäitusel astu­vad oma töö­dega üles Akaan Tilkkuakat ja Forssa tyyki.nyt (Soome) rüh­made lapi­töö­meist­rid.
Oma töid esit­le­vad 21 auto­rit vabalt vali­tud tee­mal. Väike valik lapi­töid on ka 2013. aas­tast Akaa mee­linna auks koos­ta­tud näi­tu­selt „Meemöll“. Näitus on mahu­kas, ter­velt kaks kor­rust täis lapi­kunsti — põne­vad ideed, eri­ne­vad vor­mid, väge­vad vär­vid ja meis­ter­lik teos­tus. Kõikjal on tunda lapi­töö­meist­rite otsi­vat vaimu ja entu­siasmi. Väljas on hul­ga­li­selt vaipu, eri­ne­vaid lapi­teh­ni­kas teos­ta­tud kotte, rii­dest raa­ma­tuid, tuu­ni­tud raa­ma­tuid ja veel paar vesti.

Kaheksa lugu kaheksajala kohta

Raamatunäitus "Kaheksa lugu kaheksajala kohta"13. juu­list 24. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kaheksa lugu kahek­sa­jala kohta”.

Raamatunäitus "Kaheksa lugu kaheksajala kohta"Meie raa­ma­tu­näi­tu­sel on kaheksa huvi­ta­vat lugu kahek­sa­jala kohta. Seega iga jala kohta midagi põne­vat. Võib-olla ka roh­kem, aga kaheksa on kin­del. Raamatud sel­lest mere­põhja asu­kast on ka välja pan­dud.
Henno Käo on kir­ju­ta­nud las­te­raa­matu „Kaheksajalgade pla­neet“, mis kõne­leb ise­ära­li­kust maa­il­mast ja kahek­sa­jalg Belmondo tege­mis­test. Selle raa­matu tege­lane Seejateine sõi virnade viisi vors­ti­või­leibu. Ka raa­matu auto­rile Henno Käole mait­se­sid või­leivad väga. Neid oli hea õhtuti süüa.
Mida aga kahek­sa­ja­lad mere­põh­jast toid­uks leia­vad, seda saab näi­tu­selt uurida.
Muud ikka ka.

Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud

Raamatunäitus "Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud"4. augus­tist 17. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Tapaga seo­tud kir­ju­ta­jad ehk väike üle­vaade kir­ja­ni­kest ja loo­min­gu­lis­test kaas­ini­mes­test, kes ühel või tei­sel moel on Tapaga seo­tud”.

Raamatunäitus "Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud"Igas Eestimaa nur­gas aus­ta­takse ja armas­ta­takse oma­kandi loo­meini­mesi ja pee­takse kii­valt arves­tust, kes ikka kelle oma on. Eestimaa aga on nii väike, et üks kir­ja­nik jõuab elu jook­sul mit­mes pai­gas päris „omaks” saada. Veiko Belials on Tapal sün­di­nud ja koo­lis käi­nud, Ilmar Talve on siinkan­dis ela­nud väga vara­ja­sest lap­seeast kuni güm­naa­siumi lõpuni, Ellen Niit elas Tapal viis aas­tat, kuid sai siit kaasa mõju­tusi kogu eda­si­seks eluks …

Konna või krooli?

Raamatunäitus "Konna või krooli?"13. juu­list 24. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Konna või krooli?”.

Raamatunäitus "Konna või krooli?"Suverõõmude hulka kuu­lub kind­lasti uju­mine. Polegi täh­tis, kas ujuda krooli või konna, iga­üks valib omale sobiva uju­mis­teh­nika. Näiteks Krõll ujub hoo­pis krõlli. Härra Kuival on see­vastu veehirm ja ta ei taha ujuma minna.
Kutsume teid koos Laura, Petra, Lotte, Mamma Muu ja teiste raa­ma­tu­te­ge­las­tega ujuma.
Välja on pan­dud ka raa­ma­tud, mis aita­vad ujuma õppida.

Suvekuudel (juuni, juuli ja august) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu ja Lehtse raa­ma­tu­kogu lau­päe­viti sule­tud.
Tapa interneti- ja info­punkt
on ka suve­kuu­del lau­päe­viti ava­tud (10.00−15.00).

Read more »

« Older Entries