Tapa Linnaraamatukogu 95

 „11”

Igor Oleinikovi isikunäitus "11"4. oktoob­rist 12. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Igor Oleinikovi isi­ku­näi­tus „11”.

Üleilmselt tun­tud vene illust­raa­to­ri ja ani­ma­kunst­ni­ku Igor Oleinikovi isi­ku­näi­tu­sel „11” on väl­jas tema raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­nid aas­ta­test 2005–2015.
Alates 1986. aas­ta­st on Oleinikov aval­da­nud illust­rat­sioone mit­me­tes las­teaja­kir­ja­des. Samal ajal hak­kas ta ka las­te­raa­ma­tu­id illust­ree­ri­ma. Tänaseks on vene ja välis­maa kir­jas­tus­telt ilmu­nud üle 50 tema pilti­de­ga raa­ma­tu, seal­hul­gas L. Carrolli „Alice Imedemaal”, E. Raspe „Vabahärra Münchhauseni seik­lu­sed”, vene mui­nas­ju­tud „Loll-Ivan” ja „Tulilind” jpt.
Illustraatoritööd kir­jel­dab kunst­nik järg­ne­valt:Igor Oleinikovi isikunäitus "11"

Ma ei hak­ka iga raa­ma­tut illust­ree­ri­ma, vaid ainult sel­list, mil­les on när­vi, pin­get, mõis­ta­tust, dünaa­mi­kat /…/ Arvan, et raa­ma­tut illust­ree­ri­des pole vaja kir­ja­nik­ku täp­selt jär­gi­da, vaid tuleb luua paral­leel­maa­ilm.”

Igor Oleinikov on osa­le­nud näi­tus­tel Venemaal, Eestis, Leedus, Saksamaal, Slovakkias, Taiwanis ja mujal. Ta oli 2004. aas­tal Bologna las­te­raa­ma­tu­mes­sil illust­raa­to­ri­te näi­tu­se fina­list ning päl­vis 2006. aas­tal Tallinna Illustratsioonitriennaali dip­lo­mi.
Igor Oleinikovi osa­lu­sel on val­mi­nud ka rida tun­tud ani­ma­fil­me.

(Eesti) Keskaeg

Näitus "Keskaeg"1. oktoob­rist 12. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Keskaeg”.

Põltsamaa kuns­ti­koo­li õpe­ta­jad ja õpi­las­aed lükka­sid aja­rat­ta tagur­pi­di käi­ma ning esit­le­vad Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus oma kesk­aja kuns­tist ins­pi­ree­ri­tud taie­seid. Kunstikoolis haka­ti mõni aeg taga­si kor­ral­da­ma eri ajas­tu­te­le pühen­da­tud semestreid. Selle aas­ta kevad­se­mest­riks jõu­ti­gi väl­ja kesk­ae­ga.
Näitus "Keskaeg"Teemasemestritel antak­se eri vanu­ses ja eri­ne­va kuns­ti­ko­ge­mu­se­ga õppu­ri­te­le üks ja see­sa­ma üles­an­ne, mil­le siis iga­üks täi­dab omal tase­mel. Nõnda oman­da­tak­se ka kuns­ti­alaseid tead­mi­si aja­loo­ai­ne­list kuns­ti luues.
Näitusel saa­me­gi näha mudi­las­rin­gi vit­raa­ži „Taevakaar“, vane­ma­te kur­sus­las­te loo­dud osa Bayeux’i sei­na­vai­bast, Piibli tege­las­te kivi­skulp­tuu­re, mis val­mi­sid pro­jek­ti „Kivist Piibel“ raa­mes,Näitus "Keskaeg" ja hul­ga­li­selt vär­vi­lis­test ja vär­vi­tu­test klaa­si­tük­ki­dest kujun­da­tud vit­raa­žak­naid.
Näituse kok­ku­sead­ja ja ka pal­ju­de töö­de juhen­da­ja on Ethel Hakkaja ning juhen­da­jaks Katrin Tamm-Kuusik.

(Eesti) Meri seob mõtteid

Sorry, this ent­ry is only avai­lab­le in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Raamatunäitus "Meri seob mõtteid" Raamatunäitus "Meri seob mõtteid"6. oktoob­rist 11. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Meri seob mõt­teid”.

Meil on kau­ge­le ula­tuv mere­kul­tuur, meri läbib prak­ti­li­selt kõi­ki kul­tuu­ri­vald­kon­di moest arhi­tek­tuuri­ni, merest ammu­ta­vad ins­pi­rat­sioo­ni kir­ja­ni­kud, muu­si­kud, kunst­ni­kud. Meri on ühen­da­ja ning eral­da­ja, müs­tee­rium, vaba­du­se, ava­ru­se ja luu­le­li­se unis­ta­mise võrd­ku­ju, mis ühtae­gu pei­dab endas ohtusid ja sur­ma. Mereta ei oleks me need, kes me ole­me.

Kohtume jälle! Raamatukogus!

Väljapanek "Kohtume jälle! Raamatukogus!"26. sep­temb­rist 31. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Kohtume jäl­le! Raamatukogus!”.

Tapa Linnaraamatukogu koos­töö Eesti Rahvusringhäälinguga sai algu­se aas­tal 2011, kui raa­ma­tu­ko­gus­se jõu­dis sten­di­näi­tus, mis oli pühen­da­tud Artur Rinne 100. sün­ni­aas­ta­päe­va­le. Sellest het­kest ala­tes on Tapa raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­nud ime­li­si asju — huvi­ta­vaid näi­tusi, meel­de­jää­vaid koh­tu­mi­si, lausa üri­tus­te jada­sid. Suurim „süü” jääb Tiit Kimmeli kan­da, kes lah­kelt kogu seda tore­dust mei­le on vahen­da­nud. Tiit Kimmel on Eesti Televisioonis eri­ne­va­tel ame­ti­kohta­del töö­ta­nud aas­ta­st 1982. Hetkel juha­tab ta ring­hää­lin­gu muu­seu­mi.
Teeme väi­ke­se üle­vaa­te meie koos­tööst.

Virve Osila pühendused luules

1.-29. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Virve Osila pühen­dus­ed luu­les”.

Väljapanek on pühen­da­tud armas­ta­tud luu­le­ta­ja Virve Osila juu­be­li­le.

(Eesti) „Papa pärandus”

Sorry, this ent­ry is only avai­lab­le in Estonian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Raamatu "Papa pärandus" esitlusAeg on täis lugusid, mis tule­vad, lähe­vad ja kao­vad, kui kee­gi neid tal­le­ta­da ei püüa. Katri Lehtsalu on oma vana­va­ne­ma­te mäles­tuseks kir­ju­ta­nud raa­ma­tu „Papa päran­dus”, mil­le esit­lus toi­mub Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 19. oktoob­ril kl 16.00.

Olete ooda­tud!

(Eesti) Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee

Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee24. sep­temb­ril kel­la 10–11 Tapa kesk­väl­ja­kul Tallinna Keskraamatukogu raa­ma­tu­ko­gu­buss Katarina Jee.

Peatuse ajal saab tut­vu­da raa­ma­tu­ko­gu­bus­si ja bus­sis ole­va­te raa­ma­tu­te­ga ning raa­ma­tu­ko­gu­bus­si töö­ta­ja­te töö­tin­gi­mus­te­ga. Võimalik on küsi­da Tallinna Keskraamatukogu tee­nus­te kohta (näi­teks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te poolt paku­ta­vad koo­li­tu­sed, e-raamatute lae­na­mi­ne ja e-raamatukogu ELLU) ning õppi­da kasu­ta­ma e-kataloogi ESTER. Lapsed saa­vad raa­ma­tu­ko­gu­bus­sis joo­nis­ta­da ja pil­te vär­vi­da, tut­vu­da lahe­da­te koo­mik­si­raa­ma­tu­te­ga, nupu­ta­da mõis­ta­tusi ja lahen­da­da rist­sõ­nu.

Raamatukogubussi sõi­du ees­märk on tut­vus­ta­da ühte või­ma­lik­ku lahen­dust, kui­das viia raa­ma­tu­ko­gu­tee­nus lähe­ma­le hajaasus­tu­se­ga piir­kon­da­des ela­va­te­le ini­mes­te­le. Tallinna Keskraamatukogu on raa­ma­tu­ko­gu­bus­si abil tal­lin­las­te­le raa­ma­tu­ko­gu­tee­nust pak­ku­nud juba 2008. aas­ta­st ala­tes.

Raamatukogubussiga on ooda­tud koh­tu­ma kõik huvi­li­sed. Meie omalt poolt jaga­me infot sel­lel aas­tal lin­na­raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­va­te üri­tus­te, näi­tus­te, koh­tu­mis­te ja muu kohta.

Töö merepõhjas

Raamatunäitus "Töö merepõhjas" Raamatunäitus "Töö merepõhjas"1.-29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu laste- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Töö mere­põh­jas”.

Ookean on ala­ti olnud ini­mes­te­le sala­pä­ra­seks kohaks, mida tahaks uuri­da. Et tea­da, mida mere­põh­jas põne­vat, tule­vad appi sukel­du­jad. Tuukrid otsivad huk­ku­nud lae­vu ja uppu­nud aar­deid. Hangivad merean­de, pär­le ja koral­le. Uurivad ja puu­rivad naf­tat. Jälgivad ja jääd­vus­ta­vad kau­nist mere­alust maa­il­ma.
Meie raa­ma­tu­näi­tus ongi pühen­da­tud vapra­te­le mere­põh­ja sukel­du­ja­te­le – tuuk­ri­te­le.

Kalad kalal

Raamatunäitus "Kalad kalal" Raamatunäitus "Kalad kalal"1.-29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu laste- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kalad kalal”.

Kord tegi kala kala­le ette­pa­ne­ku min­na koos kala­le. Läheme meie raa­ma­tu­näi­tu­sel nen­de­ga kaa­sa. Väljas on luu­le­tu­sed ja lood sär­jest, hau­gist, ahve­nast, lati­kast, les­tast ja kilust.

« Older Entries