(Eesti) Risti-rästi läbi Eestimaa

(Eesti) 11. juu­nist 27. juu­lini on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas las­te­raa­matu illust­rat­sioo­nide ränd­näi­tus „Risti-rästi läbi Eestimaa“.

Näitusel saab näha kunst­nik Mare Hundi illust­rat­sioone Milvi Panga raa­ma­tule „Mesikäpa esi­kä­pad“. Tööd on teh­tud kol­laa­ži­teh­ni­kas …

(Eesti) Märka tegijaid

(Eesti) 25. maist 12. juu­nini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Märka tegi­jaid”.

Raamatuväljapanek raa­ma­tu­ko­gu­üri­tuse „Märka tegi­jaid!” juurde. Välja on pan­dud raa­ma­tud, kus on juttu met­si­sest, pää­su­sa­bast, ilve­sest ja hun­dist.

(Eesti) Emakeel – see on ja jääb

(Eesti)

3. maist 25. juu­nini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Emakeel – see on ja jääb”.

Reedel, 30. mail 1908 kogu­ne­sid Eestimaa Rahvahariduse Seltsi ja Eesti Kirjanduse Seltsi esin­da­jad ühiseks kee­le­koos­olekuks Tapale ees­mär­giga aru­tada „kir­ja­viisi ja õige­kirja ühtlaseks-seadmisi“.

(Eesti) Saksi raamatukogu suvepuhkusel

(Eesti) 01.06–03.07.2018 on Saksi raa­ma­tu­kogu sule­tud.
Laenutähtaega saab piken­dada Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus tele­fo­nil 323 2081, meili teel

või raa­ma­tu­kogu kodu­lehe vahen­dusel.

(Eesti) Aeg ja ruum

(Eesti) 25. veebruarist 1. juu­nini on Jäneda lossi keld­ris ja taga­trep­pi­del Jäneda Kooli 8. ja 9. klassi õpi­laste näi­tus „Aeg ja ruum”.

Näitus loodi „EV 100 : Teeme Eestile kin­gi­tusi” pro­jekti „Kunst raa­ma­tu­kokku” raa­mes ning on ins­pi­ree­ri­tud Eesti aja­loost, pre­si­den­ti­dest ning noor­te­kul­tuu­rist. …