Juhani Püttsepp – rahutu otsija rada

Raamatuväljapanek "Juhani Püttsepp - rahutu otsija rada"13. märt­sist 6. april­lini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Juhani Püttsepp – rahutu otsija rada”.

Raamatuväljapanek tut­vus­tab Juhani Püttsepa laste- ja loo­dus­raa­ma­tuid ning on mõel­dud Jäneda kooli õpi­las­tele luge­miseks ja lae­nu­ta­miseks enne kir­ja­ni­kuga koh­tu­mist 3. april­lil.