Raamatuesitlus – Martin Kukk „Reeturlik metsavend. Krolli esimene juurdlus“

Raamatuesitlus - Martin Kukk „Reeturlik metsavend. Krolli esimene juurdlus“23. märt­sil kl 18.00 toi­mub Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas (I kor­ru­sel) raa­ma­tu­e­sit­lus.
Martin Kukk „Reeturlik met­sa­vend. Krolli esi­mene juurd­lus“.
Kriminaalsed sünd­mu­sed leia­vad aset 1953. aas­tal Tapa rajoo­nis, Amblas.

Raamatu autor Martin Kukk (1976) on sün­di­nud ja kesk­kooli lõpe­ta­nud Tapal, see­jä­rel asus õppima tol­lase Riigikaitse Akadeemia sõja­kooli, kust ta suu­nati hari­dus­teed jät­kama Saksamaa Liitvabariiki. Ta lõpe­tas Bundeswehri üli­kooli, soo­mus­vä­gede kooli, sõja­kooli ja hil­jem ka Saksa armee kind­ralstaa­bi­kur­suse.

Major Martin Kukk on tee­ni­nud Eesti Kaitseväe Scoutspataljonis ja Maaväe staa­bis ning osa­le­nud kahel rah­vus­va­he­li­sel sõja­li­sel ope­rat­sioo­nil Afganistani Islamivabariigis. Alates 22. oktoob­rist 2015 on major Martin Kukk Vahipataljoni ülem.

2015. aas­tal ilmus Martin Kukelt Afganistani sõjast kõne­lev raa­mat „Kuus kuud kuu­must : Estcoy 12 Afganistanis“.