Väljapanek "Teatrirahva pidupäev"Väljapanek "Teatrirahva pidupäev"1.–30. märt­sini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Teatrirahva pidu­päev”.

27. märt­sil on rah­vus­va­he­line teat­ri­päev.
Seda päeva tähis­ta­takse ala­tes 1961. aas­tast Rahvusvahelise Teatriinstituudi õhu­tusel ning sel puhul toi­mu­vad kõige eri­ne­va­mad teat­riga seo­tud üri­tu­sed üle kogu maa­ilma.