Fred Jüssi fotonäitus "Rajamustrid"Fred Jüssi fotonäitus "Rajamustrid"15. märt­sist 7. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Fred Jüssi foto­näi­tus „Rajamustrid”.

Fred Jüssi foto­näi­tus „Rajamustrid“ viib vaa­taja kaasa rän­na­kule mööda legen­daarse loo­duse­mehe elu­tee rada­sid nii pil­dis kui sõnas.

Teeliste rajad ühen­da­vad, lahu­ta­vad, teki­ta­vad mustreid. Lõpuks roh­tu­vad, jät­tes näh­ta­matu jälje. Teerajal on oma­dus tee­li­sele õpe­tada mine­vi­kust ole­viku kaudu ula­tuda ka tule­vikku.”
Fred Jüssi.

Tutvu raa­ma­tu­ko­gus ka Fred Jüssi uue raa­ma­tuga „Rajamustrid”, mis koondab endas vana­meistri rik­ka­likku foto­kogu. Nii foto­näi­tus kui raa­mat sisal­da­vad loo­duse mõtes­taja tähen­dus­rik­kaid mär­ka­misi ja süga­vaid mõt­teid, andeka loo­dus­fo­tograafi pilte läbi kogu tema tegut­se­mis­aja. Lugejat-vaatajat lum­ma­vad meie mets, kodu­maa kau­nis ja puhas loo­dus, südant­soo­jen­da­vad kil­lu­ke­sed argi­elu hubas­test het­ke­dest …

Näituse koos­tas ja raa­matu andis välja kir­jas­tus Pilgrim.