Kohtumine lastekirjanik Juhani Püttsepaga3. april­lil kell 13.00 Jäneda lossi saa­lis koh­tu­mine las­te­kir­ja­nik Juhani Püttsepaga.

Juhani Püttsepp, las­te­kir­ja­nik ja loo­duse­mees, on kir­ju­ta­nud paar­küm­mend jutu- ja aime­raa­ma­tut mit­mes vanu­ses las­tele, kuid mõn­dagi tema teost võib lii­gi­tada pari­mas mõt­tes kogu­pe­re­raa­ma­tuks. Talle on süda­me­lä­he­das­teks tee­ma­deks loo­dus ja ini­m­ese suh­ted sel­lega. Kohtumisele Jäneda lossi saali on ooda­tud nii väi­ke­sed kui suu­red.