Raamatunäitus "Kaber" Raamatunäitus "Kaber"23. märt­sist 28. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kaber”.

Tänavuse aasta looma kohta öel­dakse, et mets­kits, kes teda ei tun­neks. Teda on loo­duses koha­tud või sõidu ajal autoak­nast näh­tud. Muistsed eest­la­sed ütlesid mets­kitse kohta kaber. Tänaseks on see nimi unus­ta­tud ja kasu­tusele võe­tud sõna mets­kits.
Toome raa­ma­tu­näi­tu­sel sel­gust mets­kitse nime osas ja vaa­tame aasta loo­mast kir­ju­ta­tud raa­ma­tuid.