Seitse paid

Raamatunäitus "Seitse paid"23. märt­sist 28. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Seitse paid”.

Kui Ene-Maris Tali raa­matu „Pailapsiin“ tege­lased on kõik oma tõbe­dest ja häda­dest üle saa­nud, siis on aeg neile pai teha. Tõhusa ime­ra­vimi pai­lap­siin kõr­val toi­mib hästi ka lap­sele teh­tud pai. Vanemate pai laseb lap­sel ennast tur­va­li­selt tunda ja lapse pai vane­ma­tele on liht­salt väga armas. Pai sõb­rale. Pai lem­mik­loo­male. Ka muu­sika, ilus pilt, vahva raa­mat võib olla pai­tus meie hin­gele.
Meie raa­ma­tu­näi­tu­selt leiab seit­set sorti pai­sid. Tule ja vali !