Näitus "Imerohi"

Näitus "Imerohi"23. märt­sist 28. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Imerohi”.

Paljud täna­sed lap­se­va­nemad mäle­ta­vad kind­lasti oma lap­se­põl­vest Ene-Maris Tali las­te­la­vas­tust, kus rohu­tead­la­sed Aleksander Suhkur ja Peeter Pipar lapsi pai­lap­sii­niga ter­veks ravi­sid.
Näitus "Imerohi"Nüüd on lood pai­lap­siini suu­re­pä­ra­sest ravi­toi­mest jõud­nud ka raa­ma­tu­sse. Kokku seitse eri­ne­vat lugu, mil­les las­tele ja lap­se­va­ne­ma­tele teada-tuntud tõved lapsi kim­bu­ta­vad. Lõbusate lugude sisse on pei­de­tud õpet­li­kud ivad. Kristina Reinelleri illust­rat­sioo­nid muu­da­vad raa­matu „Pailapsiin“ kenaks ter­vikuks. Raamatu ori­gi­naa­lil­lust­rat­sioone saab nüüd näha ka Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus.