"Loeme sajani"4. april­lil 2017 alus­ta­sime luule­le­vi­ta­mis­pro­jek­tiga „Loeme sajani“.

Eestis on palju häid luu­le­ta­jaid, kes on kir­ju­ta­nud väga häid luu­le­tusi. Kahju oleks sel­line anne ja varan­dus lasta kaotsi minna. Luuleraamatud lausa oota­vad riiu­list välja pää­se­mist ja vär­si­read ette lugemist-kuulamist.

Luuletused on tõe­line luge­mise maius­pala. Kui õige tähis­taks Eesti Vabariigi täht­sat sün­ni­päeva las­te­luule luge­mise ja levi­ta­mi­sega ! (Tõesti, mil­leks gri­pi­pi­si­kuid levi­tada, kui on ole­mas palju äge­dam pisik – luu­le­pi­sik). Hea tuju või südam­lik hetk on garan­tee­ri­tud nii luge­jal kui kuu­la­jal. Loeme kamba peale 100 luu­le­tust. Kingime Eesti 100. sün­ni­päe­vaks 100 vah­vat luu­le­hetke.

"Loeme sajani" - luulesõber Luule Sõber"Loeme sajani"Luulelevitamisprojektis võivad osa­leda 1.–4. klas­side õpi­lased. Selleks tuleb raa­ma­tu­ko­gust otsida üks vahva luu­le­raa­mat. Luuleraamatuid aita­vad leida raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad või luu­le­riiuli juu­res istuv Luule Sõber. Lapsed saa­vad luu­le­tusi ette lugeda kodus oma perele, sugu­las­tele, naab­ri­tele, sõp­ra­dele, aga võib-olla hoo­pis oma lem­mik­loo­ma­dele. Luuletusi võib lugeda külla min­nes ter­vi­tu­seks või külast lah­ku­des tänu­tä­heks. Võimalusi teisi luu­le­tus­tega ülla­tada on palju.

Esimesed väi­ke­sed luge­jad on juba läi­nud luu­let levi­tama. Loeme sajani !