Näitus "Südamest südamele"1.–28. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Südamest süda­mele”.

Aprillis tähis­ta­takse süda­me­kuud. Eestis on südame- ja vere­soon­kon­na­hai­gu­sed suu­ri­mad surma põh­jus­ta­jad. Olulisimaks ris­ki­fak­to­riks on siin eba­ter­vis­lik elu­viis ja vale toi­tu­mine. Tegelikult pii­sab mõne lihtsa põhi­mõtte jär­gi­mi­sest, et vähen­dada tar­be­tut koor­must süda­mele ja väl­tida hai­ges­tu­mis­ohtu.