Näitus "Väike ja veider linn"3. maist 2. juu­nini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Väike ja vei­der linn”.

Aino Perviku loo­dud NummiPea linn on väike vei­der linn. Selle linna ela­ni­kud oma arm­sate kiik­sude ja üle võlli ise­loo­mu­oma­dus­tega võik­sid vabalt olla iga linna koda­ni­kud. Julgem lugeja võib isegi tunda ära ise­en­nast, kui söandab enda üle nalja heita.
Meie näi­tu­sel on väl­jas Tapa Kunstikooli õpi­laste joo­nis­ta­tud NummiPea ela­nike pil­did. Lapsi juhen­da­sid õpe­ta­jad Liina Kald ja Katrin Leete.
Näitus "Väike ja veider linn"Otse loo­mu­li­kult on sel­les arm­sas väik­ses veid­ras lin­nas ka raa­ma­tu­kogu. Raamatukogu üks suur riiul on Aino Perviku raa­ma­tute päralt. 22. april­lil tähis­tas meie armas­ta­tud las­te­kir­ja­nik 85. sün­ni­päeva.
Aino Perviku raa­ma­tuid saab kuns­ti­näi­tu­sele lisaks vaa­data. Ja mui­dugi lugeda. NummiPea lin­nas on võe­tud sei­su­koht, et kui ini­mes­tel ei ole või­ma­lik raa­ma­tuid lugeda, siis on neile teh­tud üle­ko­hut.