Väljapanek "Järjehoidjad"4.–30. maini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Järjehoidjad”.

Raamatukogurahva jär­je­hoid­jate kogu. Muist kogu­tud, muist kogu­ne­nud. Järjehoidjad on raa­ma­tu­sõp­ra­dele väga vaja­li­kud. Kes siis ikka jõuab ter­vet raa­ma­tut ühe hin­ge­tõm­bega läbi lugeda. Järjehoidjad on ilu­sad, lõbusad (need, mis las­tele mõel­dud), kuid ka infor­ma­tiiv­sed, vii­da­tes mõnele huvi­ta­vale raa­ma­tule, tut­vus­ta­des kir­jas­tusi, raa­ma­tu­ko­gusid, eri­ne­vaid kir­jan­dus­sünd­musi jne. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gusse on kogu­ne­nud aegade jook­sul terve hulk jär­je­hoid­jaid. Tuleb tun­nis­tada, et oleme neid ka ise tei­nud, oma raa­ma­tu­kogu tut­vus­ta­miseks. Väikest osa sel­lest kogust pakume huvi­lis­tele vaa­ta­miseks.