Mõned üksikud värvid

Näitus "Mõned üksikud värvid"10. maist 29. juu­nini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Mõned üksi­kud vär­vid”.

Luua met­san­dus­kooli õpe­taja, ka kir­ja­niku ja tõl­ki­jana tun­tud Veiko Belials sea­dis oma viie­küm­nen­daks sün­ni­päe­vaks kokku foto­näi­tuse “Mõned üksi­kud vär­vid”. Pealkiri on tõesti tabav : üksi­kuid vär­vilisi objekte leiab vaid mõnelt pil­dilt, ena­mik näi­tu­se­fo­to­sid on must­valged.
“Mustvalge foto estee­tika pae­lub varem või hil­jem kõiki, kes pil­dis­ta­mi­sega tege­le­vad. Mustvalge on klas­sika, must­valge on oma­moodi test, see näi­tab, kes sa oled ja kui­das maa­ilma vaa­tad,” on Veiko Belials öel­nud.
Mustvalgena hästi töö­ta­vaid pilte on ta saa­nud nii kodu-Eestist kui Helsingist, Stockhomist, Uppsalast ja Pariisist.
Mustvalge foto on Veiko Belialsi sõnul nagu graa­fika, mis aitab rõhu­tada kont­raste, mustreid või rütme. Ka sobib must­valge foto mini­ma­list­like kom­po­sit­sioo­nide teki­ta­miseks, olles oma­moodi visuaalne haiku, poee­ti­line kont­sent­raat ideest, mille puhul vär­vid vaa­taja tähe­le­panu põhi­li­selt kõr­vale kisuk­sid.
Oma näi­tu­se­fo­tode sün­ni­lood on Veiko kirja pan­nud ning külas­taja saab neid näi­tuse juu­res ole­vast kata­loo­gist lugeda.