Raamatunäitus "Südasuvised koerad" Raamatunäitus "Südasuvised koerad"8. juu­nist 17. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Südasuvised koe­rad”.

Leelo Tungal tähis­tab suvel 70. sün­ni­päeva. Tema kir­ju­ta­tud raa­ma­tute pikka rida vaa­da­tes hak­kab silma, et eri­line süm­paa­tia tema loo­min­gus kuu­lub koer­tele.
Leelo Tungal on öel­nud, et üks koer on teise ini­m­ese eest. Tema koera nimi on Jürka. Meie raa­ma­tu­näi­tu­selt võib leida koeri igat masti ja tõugu, ringi jook­se­vad suve- ja sügis­koe­rad, tegut­se­vad Mustamäe sus­si­murdja ja var­ju­pai­ga­koer puu­del Pedro.
Saame Leelo Tungla raa­ma­tuid luge­des roh­kem teada koerte elust, aga ka sel­lest, mis tunne on omada vaid poolt koera. Suvekoeri joo­nis­ta­sid Tapa Gümnaasiumi 2. a klassi õpi­lased.