Naiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitusNaiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitus10. juu­list 15. augus­tini Tapa Linnaraamatukogu tee­nin­dus­osa­kon­nas „Naiskodukaitse 90. aas­ta­päeva foto­näi­tus”.

Naiskodukaitse Viru ring­kond alus­tas orga­ni­sat­siooni 90. aasta juu­beli tähis­ta­mist foto­näi­tu­sega, mis avati Tartu rahu aas­ta­päe­val, 2. veebruaril Lääne-Virumaa Keskraamatukogus Rakveres.
Kuna tege­mist on ränd­näi­tu­sega, siis jõuab see sep­temb­ri­kuuni rin­gelda kõi­ki­des suu­re­ma­tes asu­la­tes ja pää­dib aas­ta­päeva tähis­ta­mi­sega. Ajavahemikus 10. juu­list kuni 15. augus­tini eks­po­nee­ri­takse näi­tust Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus.
Rakveres foto­näi­tust ava­des ütles Viru ring­konna esi­naine Inna Läll, et igal näi­tu­sel ole­val pil­dil on oma lugu. Kui asja­osalis­tel oleks või­ma­lik näi­tu­sel fotode juurde sele­tusi anda, võiks iga­ühest pika ja põneva jutu rää­kida. Juba neist 16 fotost võib teha lühi­kok­ku­võtte – Naiskodukaitse on põnev !

Naiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitus2. sep­temb­ril 1927. a loodi Kaitseliidu ülema käsk­kir­jaga Kaitseliidu eri­or­ga­ni­sat­sioon Naiskodukaitse. Viru ring­kond taa­sa­su­tati 4. det­semb­ril 1997, sel­lest saab tänavu 20 aas­ta­ringi.
Naiskodukaitse loodi Kaitseliidu juurde ees­mär­giga kaa­sata Kaitseliidu abis­ta­mise kaudu ka nai­sed rii­gi­kait­se­lisse tege­vusse.
Naiskodukaitse on Eesti rii­gi­kait­se­süs­tee­mis oma­moodi feno­men, pea 2500 lii­get koon­dav vaba­taht­lik nais­or­ga­ni­sat­sioon kaasab igas vanu­ses naisi kõik­või­ma­li­kelt elu­ala­delt.

Naiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitusKõikidele nais­ko­du­kaits­ja­tele, kes soo­vivad, lei­takse tema oskus­tele, või­me­tele ning eelis­tus­tele vas­tav ame­ti­koht Kaitseliidu ette­val­mis­ta­ta­va­tes üksus­tes. Mitmed nais­ko­du­kaits­jad on võt­nud ka vaba­taht­li­kult kait­se­väe­ko­hus­tuse. Lisaks panus­ta­vad nais­ko­du­kaits­jad kõik­või­ma­li­kesse rii­gi­kait­se­lis­tesse ja hea­te­ge­vus­li­kesse pro­jek­ti­desse (nt vete­ra­nide toe­tus­kam­paa­nia „Anname au!“, mit­meid aas­taid kudu­mite saat­mine välis­mis­sioo­ni­del tee­ni­va­tele Eesti kait­se­väe­las­tele ja võit­le­ja­tele Ukrainas).

Ühiskondlikus mõt­tes on Naiskodukaitsel üle terve Eesti äär­mi­selt olu­line roll. Kuna Naiskodukaitse liik­meid elab sõna otse­ses mõt­tes igas Eesti külas, on kogu Eesti kae­tud isa­maa­li­selt mee­les­ta­tud ja igas olu­kor­ras hak­kama saa­vate nais­tega. Liikmed on tihti ka koha­li­kes kogu­kon­da­des aktiiv­sed elu eest­ve­da­jad.

Käesolev näi­tu­se­pro­jekt kan­nab sõnu­mit, et Naiskodukaitse katab ühtse ja aina tihe­neva tur­va­vai­bana kogu riiki ning tagab selle, et meie lin­na­des ja küla­des elak­sid koda­ni­kud, kes oska­vad ise eri­ne­va­tes olu­kor­da­des toime tulla, aidata oma pere­konda ja tut­ta­vaid ning kes aita­vad läbi selle suu­ren­dada kesk­konna tur­va­li­sust ja ela­nik­konna tead­lik­kust.

Riik saab toe­tada ja luua või­ma­lu­sed, aga ini­mene ise val­mis­tub, õpib, teeb plaane ja vaja­du­sel tegut­seb. Naiskodukaitsjad kait­se­vad ennast, oma kodu ja pere­konda ning tee­vad seda tead­li­kult ja orga­ni­see­ri­tult !
Kohtumiseni näi­tu­sel !

Seidi Lamus-Tšistotin
Naiskodukaitse Viru ring­konna ava­like suhete grupi juht