Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"24. juu­list 28. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Suvi – see on laste aeg”.

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"Leelo Tungla luu­le­tuste ja lugude lap­sed on puru­rik­kad. Neil on ole­mas suur tükk maa­ilma särast. Ja mis ka het­kel puu­dub, tuleb pärast !
Suvi on pal­jude laste mee­lis­aeg. Saab minna vee äärde, maale ja loo­dusesse ning lii­va­kast kihab las­test kui mesi­kärg. Lapsed pida­sid Eestimaal sel suvel maha oma laulu- ja tant­su­peo. Ka Leelo Tungla raa­matu „Naljatilgad lähe­vad lau­lu­peole“ tege­lased on käi­nud sel­lel uhkel peol.
Laste suvis­test tege­mis­test Leelo Tungla raa­ma­tu­tes pani­megi kokku raa­ma­tu­näi­tuse. Suvi – see on ka Leelo Tungla sün­ni­päeva aeg. Selle aasta 22. juu­nil tähis­tas kir­ja­nik oma 70. sün­ni­päeva.