Näitus "Kuda rahvas, nõnda rõõvas" Näitus "Kuda rahvas, nõnda rõõvas"8.–30. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kuda rah­vas, nõnda rõõ­vas”.

Rahvarõivastega on meist kokku puu­tu­nud pea­aegu iga­üks, kas neid ise lau­lu­pi­du­del kan­des või kand­jate paku­tud estee­ti­list vaa­te­pilti nau­ti­des.
Rahvarõivad on talu­po­ja­rõivad, mida kanti nii argi- kui pidu­päe­va­del. Eestis tähis­ta­sid rah­va­rõivad ühtaegu sei­sus­likku ja rah­vus­likku kuu­lu­vust – talu­po­ja­sei­sust ja maa­rah­vast, sest valit­se­vad klas­sid kuu­lusid saksa rah­vusse.
Nimetus „rah­va­rõivad” tuli tar­vi­tu­sele ärka­mis­ajal, mil C. R. Jakobson jt rah­vus­li­kud tege­lased hak­ka­sid taot­lema tra­dit­sioo­ni­liste talu­po­ja­rõi­vaste kand­mist pidu­li­kel kok­ku­tu­le­ku­tel rah­vus­liku uhkuse rõhu­ta­miseks.
Tänapäeval kan­takse lau­lu­pi­du­del ja muu­del rah­vus­li­kel üri­tus­tel eelkõige 19. sajandi pidu­likku talu­po­ja­rõi­vast. Kihelkondlike eri­ne­vus­tega talu­po­ja­rõi­vast on saa­nud rah­vus­süm­bol.