Väljapanek „Kuula!“9.–30. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Kuula!“.

Väljapanek tut­vus­tab raa­ma­tu­ko­gus lei­du­vaid audio­raa­ma­tuid. Päris kaval mõte on lae­nu­tada raa­ma­tu­ko­gust kuu­la­miseks üks heli­raa­mat, kas­või vahe­te­va­hel. Silmad puh­ka­vad, kuid kir­jan­dus­ela­mus on garan­tee­ri­tud.