Ellen Niiduga Midrimaal 2015 logoRomaane tuleb lugeda. Aga luu­le­tusi peab lugema. Mul on rõõ­mus meel, et nii pal­jud kir­jan­dus­hu­vi­li­sed on seda tai­ba­nud,” lau­sus Ellen Niit oma pöör­du­mises esi­mes­tele Midrimaa etlus­kon­kursi las­tele ja juhen­da­ja­tele 2009. aasta keva­del.
Tapa Vallavalitsus, Tapa Linnaraamatukogu ja Tapa Valla Kirjandusklubi kut­su­vad viien­dat korda üle­rii­gi­li­sele laste etlus­võist­lusele „Ellen Niiduga Midrimaal“.

VÕISTLUSJUHEND

Iga maakond/linn otsus­tab oma esin­daja vali­mise korra üle ise­seis­valt.

Lõppvõistlus :

 1. Aeg ja koht – 16. märts 2015, kell 10.30 Tapal.
 2. Osavõtjad – üld­ha­ri­dus­koo­lide 1.–6. klas­side õpi­lased. Tapale ootame igast maa­kon­nast kahte esi­ne­jat (1 noo­re­mast ja 1 vanemast vanu­se­rüh­mast). Lisaks maa­kon­da­dele on ooda­tud kaks esi­ne­jat (1 noo­re­mast ja 1 vanemast vanu­se­rüh­mast) ka Tallinnast ja Tartust. Tapa lin­nast saa­vad osa­le­mis­õi­guse neli esi­ne­jat (Tapa Gümnaasiumist 1+1 ja Tapa Vene Gümnaasiumist 1+1).
  Toimkond võib esi­tada kutse (pärast regist­ree­ri­mis­täht­aja lõppu s.o ala­tes 6. märt­sist 2015) ka kol­man­dale etle­jale maa­kon­nast, kui mõni maa­kond ei ole kasu­ta­nud oma õigust kon­kur­sile regist­reeruda.
 3. Hindamine – kahes vanu­se­rüh­mas :
  1. noo­rem vanu­se­rühm (1.–3. klass);
  2. vanem vanu­se­rühm (4.–6. klass).
 4. Esinemise pik­kus – kuni 6 minu­tit.
 5. Esinemiskava – üks Ellen Niidu luu­le­tus ja üks vabalt vali­tud eesti las­te­kir­ja­niku luu­le­tus.
 6. Esinemiskoht – Tapa Gümnaasium, Pargi 12, Tapa.
 7. Registreerimine – hil­je­malt 5. märts 2015.
  Registreerimiseks saata meil aad­res­sile .
  Registreerimisel tea­tada :
  1. esi­neja ees- ja pere­kon­na­nimi ;
  2. kool ja klass ;
  3. maakond/linn ;
  4. juhen­daja ees- ja pere­kon­na­nimi ;
  5. juhen­daja kon­tak­tand­med (tele­fon, mei­liaad­ress);
  6. luu­le­tuste peal­kir­jad esi­ta­mise jär­je­kor­ras.
 8. Informatsioon
  Mae Mitt – tel 323 2085, Tapa Linnaraamatukogu / Tapa Valla Kirjandusklubi
  Ere Käärmaa – tel 323 2081, Tapa Linnaraamatukogu / Tapa Valla Kirjandusklubi
  E-post –

Võistlus toi­mub üle aasta keva­dise koo­li­va­heaja esi­me­sel esmas­päe­val Tapal, kus Ellen Niit on aas­ta­tel 1938–1943 koo­lis käi­nud.

Eelmiste kon­kurs­side tule­mu­sed ja pil­did leiate Tapa Linnaraamatukogu kodu­le­helt – www.tapa.lib.ee.

KOHTUMISENI !

/2015. a võistlusjuhend/ (.pdf)