Tapa Linnaraamatukogu tasulised teenused (hinnakiri)

 Kehtib ala­tes 01.01.2011

Teenus \ Struktuuriüksus Jäneda RK Lehtse RK Saksi RK Tapa LRK Tapa AIP
1. Paljundusteenus
1.1. Paljundus/printimine (must-valge)
1.1.1. A40,15 €/lk + + + + +
1.1.2. A30,25 €/lk - - - + +
1.2. Paljundus/printimine (vär­vi­li­ne)
1.2.1. A40,45 €/lk + + + + +
1.2.2. A30,60 €/lk - - - + +
2. Skaneerimine — 0,30 €/lk Kuni A4 Kuni A4 Kuni A4 Kuni A3 Kuni A3
3. Faksi saat­mi­ne (A4)
3.1. Eesti sise­selt — 0,30 €/lk - - - - +
3.2. Välisriikidesse (v.a. satel­liit­võr­gud) — 1 €/lk - - - - +
4. Arvuti kasu­ta­mi­ne
4.1. AIP-i arvu­ti­te kasu­ta­mi­ne tasu­ta kaks tun­di päe­vas, ala­tes kol­mandast tun­nist — 0,30 €/1–30min + + + - +
4.2. AIP-i arvu­ti­te kasu­ta­mi­ne tasu­ta kaks tun­di päe­vas, ala­tes kol­mandast tun­nist — 0,60 €/31–60min + + + - +
5. Uue luge­ja­pi­le­ti
kor­duv väl­ja­and­mi­ne — 0,60 €
+ + + + -
6. Võlglastele meel­de­tu­le­tus
6.1. Posti teel — 0,60 €/kord + + + + -
6.2. Telefoni teel — 0,30 €/kord + + + + -
7. Reserveeritud/soovitud tea­vi­kust tea­ta­mi­ne
7.1. Posti teel — 0,60 €/kord + + + + -
7.2. Telefoni teel — 0,30 €/kord + + + + -
8. Raamatukogu poolt keh­tes­ta­tud täht­aja üle­ta­mise eest vii­vis 0,01 € päe­vas iga lae­nu­täht­aja üle­ta­nud raa­ma­tu pealt -
9. Muinasjututoa üüri­mi­ne kul­tuu­ri­üri­tus­teks, nõu­pi­da­mis­teks, loen­gu­te ja semi­na­ri­de läbi­vii­miseks (max 40 kohta)
9.1. Raamatukogu lah­ti­ole­ku ajal — 10 €/tund - - - + -
10. Esitlustehnika rent kohal­ka­su­tuseks (video-projektor koos ekraa­ni­ga, süle­ar­vu­ti) — 6 €/tund - - - + -

+ tee­nust on või­ma­lik antud struk­tuu­ri­ük­suses osu­ta­da
- tee­nust ei ole või­ma­lik antud struk­tuu­ri­ük­suses osu­ta­da

Kinnitatud 18.10.2010 Tapa Vallavalitsuse kor­ral­du­se­ga nr 755.