Tapa Linnaraamatukogu põhimäärus

Määrus keh­tes­ta­tak­se koha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­duse sea­du­se § 35 lg 2 ja rah­va­raa­ma­tu­ko­gu sea­du­se § 6 lg 1 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesolev põhi­mää­rus sätes­tab Tapa Linnaraamatukogu ees­mär­gid ja üles­an­ded, tema juh­ti­mise ja struk­tuu­ri, vara val­da­mise ja kasu­ta­mise kor­ra, finant­see­ri­mise alu­sed ning aru­and­lu­se ja kontrolli.

§ 2. Üldsätted
(1) Tapa Linnaraamatukogu (edas­pi­di raa­ma­tu­ko­gu) on Tapa Vallavalitsuse (edas­pi­di val­la­va­lit­sus) hal­la­tav asutus.
(2) Raamatukogu asub Tapal, pos­tiaad­ress on Kooli 6, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa.
(3) Raamatukogu on üld­ka­su­ta­tav rah­va­raa­ma­tu­ko­gu ja Tapa val­la (edas­pi­di vald) raa­ma­tu­ko­gu­tee­nin­duse kes­kus ning tema tee­nin­dus­piir­kon­naks on val­la territoorium.
(4) Raamatukogu ees­mär­giks on taga­da ela­ni­ke­le juur­de­pääs infor­mat­sioo­ni­le sel­le eri­ne­va­tes vormi­des ning toe­ta­da elu­kest­vat õppi­mist ja enesetäiendamist.
(5) Raamatukogu kogud on koos­ti­selt uni­ver­saal­sed, sisal­da­des tee­nin­dus­piir­kon­na ela­ni­ke põhi­va­ja­dus­te­le vas­ta­vaid eri­ne­va­tes keel­tes, eri tüü­pi ja laa­di teavikuid.
(6) Raamatukogu asu­ta­mise otsus­tab, põhi­mää­ru­se ja sel­le muu­da­tu­sed kin­ni­tab Tapa Vallavolikogu (edas­pi­di volikogu).
(7) Raamatukogu juhin­dub oma tege­vu­ses Eesti Vabariigis keh­ti­va­test õigusak­ti­dest, voli­ko­gu mää­rus­test ja otsus­test, val­la­va­lit­su­se mää­rus­test ja kor­ral­dus­test, UNESCO rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­de mani­fes­tist ning käes­ole­vast põhimäärusest.

§ 3. Struktuur
(1) Raamatukogu struk­tuu­ri ja raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­mise ees­kir­ja kin­ni­tab voli­ko­gu. Raamatukogu per­so­na­li koos­sei­su kin­ni­tab juha­ta­ja ette­pa­ne­kul vallavalitsus.
(2) Raamatukogu koos­neb all­järg­ne­va­test struktuuriüksustest:
1) Teenindusosakond;
2) Laste- ja noorteosakond;
3) Avalik inter­ne­ti­punkt (AIP);
4) Jäneda Raamatukogu, asu­ko­ha­ga Jäneda küla Tapa vald Lääne-Virumaa;
5) Lehtse Raamatukogu, asu­ko­ha­ga Lehtse ale­vik Tapa vald Lääne-Virumaa;
6) Saksi Raamatukogu, asu­ko­ha­ga Moe Tapa vald Lääne-Virumaa.

§ 4. Töökorraldus
(1) Raamatukogu tasu­lis­te tee­nus­te tarii­fid kin­ni­tab vallavalitsus.
(2) AIP kasu­ta­mist regu­lee­ri­tak­se raa­ma­tu­ko­gu juha­ta­ja poolt kin­ni­ta­tud kasutamiseeskirjaga.
(3) Raamatukogu kasu­ta­ja õigu­sed ja kohus­tused ning kogu­de, and­me­baasi­de, ruumi­de ja töö­va­hen­di­te kasu­ta­mise kor­ra keh­tes­tab raa­ma­tu­ko­gu juha­ta­ja käskkirjaga.
(4) Raamatukogu ja tema haru­ko­gu­de lah­ti­ole­kuajad kin­ni­tab raa­ma­tu­ko­gu juhataja.

§ 5. Ülesanded
Õigusaktides sätes­ta­tud üles­an­ne­te täit­miseks raamatukogu:
1) osu­tab põhi­tee­nu­seid ( tea­vi­ku­te koha­peal kasu­ta­mi­ne ja koju­lae­nu­tus) val­la ela­ni­ke­le ning teis­te­le soo­vi­ja­te­le vas­ta­valt “Rahvaraamatukogu sea­du­se­le”, teis­te­le õigusak­ti­de­le ja raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­mise eeskirjale;
2) komp­lek­tee­rib, säi­li­tab ja teeb oma kogud ja elekt­roo­ni­li­sed and­me­baasid kasu­taja­le kättesaadavaks;
3) osu­tab tasu­li­si eri­tee­nu­seid (pal­jun­dus­tööd, väl­ja­trü­kid üld­ka­su­ta­ta­va­test and­me­baasi­dest, ruumi­de rent);
4) kor­ral­dab raamatu- ja kuns­ti­näi­tusi, kir­jan­dusü­ri­tusi, koh­tu­mi­si, loen­gu­id, raa­ma­tu­ma­ter­ja­li tut­vus­tusi nii täis­kas­va­nui­le kui lastele;
5) osu­tab inter­ne­ti­teenu­seid ning tagab juur­de­pää­su ava­li­ku­le tea­be­le üld­ka­su­ta­ta­va and­me­si­de­võr­gu kaudu;
6) peab raa­ma­tu­ko­gu­töö arves­tust, annab oma tege­vu­sest aru Tapa Vallavalitsusele ning esi­tab ette­näh­tud sta­tis­tili­si aruandeid;
7) osa­leb val­la aren­gu­ka­va väl­ja­töö­ta­mises ja kul­tuu­ri­elu koordineerimises;
8) teeb koos­tööd teis­te Eesti ja välis­maa raamatukogudega;
9) kor­ral­dab või­ma­lus­te pii­res kodu­tee­nin­dust seda vaja­va­te­le inimestele.

§ 6. Raamatukogu juhtimine
(1) Raamatukogu juhib juhataja.
(2) Juhataja kin­ni­tab ame­tis­se ja vabas­tab ame­tist vallavalitsus.
(3) Juhataja sõl­mib, muu­dab ja lõpe­tab töö­le­pin­gu vallavanem.
(4) Juhataja kohus­tused ja õigused:
1) juhib raa­ma­tu­ko­gu tööd koos­kõ­las käes­ole­va põhi­mää­ru­se­ga ja ametijuhendiga;
2) tagab raa­ma­tu­ko­gu­le pan­dud üles­an­ne­te täit­mise ning kan­nab vas­tu­tust raa­ma­tu­ko­gu vara­li­se sei­sun­di, aren­gu, rahalis­te vahen­di­te õigus­pä­ra­se kasu­ta­mise eest;
3) kor­ral­dab bilan­sis ole­va raa­ma­tu­ko­gu vara val­da­mist, kasu­ta­mist ja käsu­ta­mist vas­ta­vu­ses voli­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se õigusak­ti­de­ga sätes­ta­tud korrale;
4) kor­ral­dab ja koor­di­nee­rib struk­tuu­ri­ük­sus­te tööd;
5) sõl­mib, muu­dab ja lõpe­tab töö­le­pin­gu­id raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te­ga ning mää­rab kind­laks töö­ta­ja­te töö­üles­an­ded, õigu­sed, kohus­tused ja vastutuse;
6) kin­ni­tab raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te ame­ti­pal­gad, mää­rab töö­ta­ja­te­le pal­ga­fon­di pii­res lisa­tasud, pree­miad ning toetused;
7) kor­ral­dab raa­ma­tu­ko­gu tööd ja annab oma päde­vu­se pii­res väl­ja käsk­kir­ju ja juhen­deid ning kont­rol­lib nen­de täitmist;
8) esi­tab raa­ma­tu­ko­gu eel­ar­ve eel­nõu vas­ta­valt voli­ko­gu poolt keh­tes­ta­tud korrale;
9) peab läbi­rää­ki­mi­si ja sõl­mib kok­ku­lep­peid oma päde­vu­se piires;
10) tegut­seb raa­ma­tu­ko­gu nimel ja voli­tab vaja­du­sel tei­si isi­kuid raa­ma­tu­ko­gu esindama;
11) kor­ral­dab raa­ma­tu­ko­gu nõu­ko­gu moodustamise;
12) on üheks osa­poo­leks kol­lek­tiiv­le­pin­gu sõlmimisel;
13) täi­dab muid raa­ma­tu­ko­gu juh­ti­mi­se­ga seo­tud ülesandeid.

§ 7. Raamatukogu nõu­ko­gu
(1) Raamatukogu tege­vu­se ja aren­gu­ga seo­tud küsi­mus­te koor­di­nee­ri­miseks ja nõus­ta­miseks moo­dus­ta­tak­se 3-liikmeline raa­ma­tu­ko­gu nõukogu.
(2) Raamatukogu nõu­ko­gu koos­sei­su kin­ni­tab val­la­va­lit­sus 4 aas­ta­ks. Nõukogu valib oma liik­me­te hul­gast esi­mehe ja sekretäri.
(3) Nõukogu päde­vu­ses on:
1) ette­pa­ne­ku­te tege­mi­ne raa­ma­tu­ko­gu­ga seon­du­va­te siht­prog­rammi­de ja pro­jek­ti­de väljatöötamiseks;
2) raa­ma­tu­ko­gu tege­vu­se ana­lüü­si­mi­ne ja aren­gu­ka­va­des­se ette­pa­ne­ku­te tege­mi­ne piir­kon­na raa­ma­tu­ko­gu­tee­nin­duse kohta;
3) muu­de raa­ma­tu­ko­gu tege­vust puu­du­du­ta­va­te olu­lis­te küsi­mus­te läbiaru­ta­mi­ne ja vas­ta­va­te ette­pa­ne­ku­te tegemine.
(4) Nõukogu töökord:
1) nõu­ko­gu koos­ole­kud toi­mu­vad vas­ta­valt vaja­du­se­le, kuid mit­te har­ve­mi­ni kui 3 kor­da aastas.
2) nõu­ko­gu on otsus­tus­või­me­li­ne, kui kohal on vähe­malt 2 lii­get. Nõukogu otsu­sed protokollitakse.
3) raa­ma­tu­ko­gu juha­ta­ja võtab osa nõu­ko­gu koos­ole­ku­test, kuid ta ei kuu­lu nõu­ko­gu koosseisu.

§ 8. Vara
(1) Raamatukogu vara kuu­lub Tapa val­la omandisse.
(2) Raamatukogu vara kasu­tab raa­ma­tu­ko­gu sihtots­tar­be­li­selt oma üles­an­ne­te täitmiseks.
(3) Raamatukogule äri­ühin­gu­te, orga­ni­sat­sioo­ni­de ja üksikisi­ku­te poolt anne­ta­tud vara võe­tak­se val­la­va­lit­su­se poolt arve­le ja kasu­ta­tak­se sihtotstarbeliselt.
(4) Raamatukogu kasu­tuses ole­va val­la­va­ra oman­di­vor­mi muut­mi­ne toi­mub voli­ko­gu poolt keh­tes­ta­tud korras.

§ 9. Finantseerimine
(1) Raamatukogul on eel­ar­ve, mil­le võtab vas­tu ja mida muu­dab volikogu.
(2) Raamatukogule rii­gi­eel­ar­ve ja fon­di­de eral­di­sed ning äri­ühin­gu­te, orga­ni­sat­sioo­ni­de ja üksikisi­ku­te raha­li­sed anne­tu­sed võe­tak­se voli­ko­gu poolt eel­ar­ve koos­sei­su ja kasu­ta­tak­se sihtotstarbeliselt.

§ 10. Kontroll
(1) Raamatukogu põhi­mää­ru­sest tule­ne­va­te üles­an­ne­te täit­mist kont­rol­lib vallavalitsus.
(2) Eelarve täit­mist ja vara sihi­pä­rast kasu­ta­mist kont­rol­lib val­la­va­lit­sus ja voli­ko­gu revisjonikomisjon.

§ 11. Ümberkujundamine ja tege­vu­se lõpetamine
Raamatukogu ümber­ku­jun­da­mi­ne või tege­vu­se lõpe­ta­mi­ne toi­mub sea­dus­tes ette­näh­tud ja voli­ko­gu poolt keh­tes­ta­tud korras.

Kinnitatud Tapa Vallavolikogu 08.11.2007 mää­ru­se­ga nr 76