Tapa Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri

§ 1. Üldsätted

(1) Tapa Linnaraamatukogu kasu­ta­mise ees­ki­ri (edas­pi­di ees­ki­ri) regu­lee­rib luge­ja­õi­gu­se and­mise kor­da ning raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­ja õigu­si ja kohus­tusi raa­ma­tu­ko­gu kõi­gis struktuuriüksustes.

(2) Tapa Linnaraamatukogu (edas­pi­di raa­ma­tu­ko­gu) on üld­ka­su­ta­tav raa­ma­tu­ko­gu, mis tegut­seb Tapa Vallavalitsuse (edas­pi­di val­la­va­lit­sus) haldusalas.

(3) Raamatukogu tee­nu­seid võib kasu­ta­da iga­üks, väl­ja arva­tud luge­jad, kel­lelt on vas­ta­valt Rahvaraamatukogu sea­du­se­le raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­mise õigus aju­ti­selt ära võetud.

(4) Raamatukogu põhi­tee­nu­sed – koju­lae­nu­tus, luge­mis­saa­li­de, ava­li­ke and­me­baasi­de ja inter­ne­ti­teenus­te kasu­ta­mi­ne on tasuta.

(5) Raamatukogu tasu­lis­te eri­tee­nus­te (pal­jun­dus­tööd, prin­ti­mi­ne jms) täp­se loe­te­lu ja nen­de eest võe­ta­va tasu suu­ru­se keh­tes­tab Tapa Vallavalitsus.

(6) Kasutamise ees­kir­ja juur­de kuu­lu­vad raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­mist regu­lee­rivad doku­men­did (käsk­kir­jad, hin­na­kir­jad jmt) on kät­te­saa­da­vad raa­ma­tu­ko­gu kõi­gis tee­nin­dus­punk­ti­des ja raa­ma­tu­ko­gu koduleheküljel.

§ 2. Lugejaks registreerimine

(1) Raamatukogus tee­nin­da­tak­se ainult luge­ja­pi­le­ti esi­ta­misel. Lugejapiletit võib asen­da­da ID-kaart.

(2) Lugejapileti saa­miseks esi­tab külas­ta­ja isi­kut tõen­da­va foto­ga doku­men­di (pass, ID-kaart, auto­ju­hi­lu­ba, õpi­las­pi­let, pen­sio­ni­tun­nis­tus), täi­dab regist­ree­ri­mis­kaar­di ja annab selle­le all­kir­ja, kohus­tu­des täit­ma raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­mise ees­kir­ja. Esmane luge­ja­pi­let on tasuta.

(3) Alla 16 aas­ta vanu­seid lap­si regist­ree­ri­tak­se luge­jaks õpi­las­pi­le­ti ja lap­se­va­nema või hool­da­ja kir­ja­li­ku nõus­ole­ku alu­sel, koo­li­ee­li­kuid vanema isi­kut­tõen­da­va doku­men­di ja kir­ja­li­ku nõus­ole­ku alusel.

(4) Lugejapiletit on keela­tud anda teis­te­le isikutele.

(5) Lugeja peab raa­ma­tu­ko­gu­le tea­ta­ma oma isi­ku­and­me­te muutmisest.

(6) Iga aas­ta algul toi­mub luge­ja­te ümber­re­gist­ree­ri­mi­ne (isi­ku­and­me­te, elu­ko­ha kont­rol­li­mi­ne). Võlglased regist­ree­ri­tak­se ümber pärast võl­ga­de lik­vi­dee­ri­mist, vii­vi­se maks­mist ja nei­le kohal­da­tud lae­nu­tus­kee­lu täht­a­ja lõppemist.

§ 3. Teavikute kasu­ta­mise kord

(1) Raamatukogus lei­du­va­te tea­vi­ku­te koh­ta leiab infot raa­ma­tu­ko­gu elekt­ron­ka­ta­loo­gist. Vajadusel abis­tab raamatukoguhoidja.

(2) Raamatukogu elekt­roo­ni­li­se luge­ja­tee­nin­du­se­ga osa­kon­da­des saab tea­vi­kuid koju lae­na­ta elekt­roo­ni­li­se luge­ja­pi­le­ti või ID-kaardi esi­ta­misel. Lugeja saab kaa­sa lae­nu­ta­tud tea­vi­ku­te nime­kir­ja koos tagastustähtaegadega.

(3) Kojulaenutatavate tea­vi­ku­te mak­si­mum­ar­vu ja tagas­ta­mis­täht­a­ja mää­rab raa­ma­tu­ko­gu juha­ta­ja oma käskkirjaga

(4) Eriti väär­tus­lik­ke tea­vi­kuid, perioo­di­ka­väl­ja­an­ne­te vii­ma­seid numb­reid, samu­ti luge­mis­saa­lis kasu­ta­ta­vaid tea­vi­kuid raa­ma­tu­ko­gust väl­ja ei lae­nu­ta­ta. Raamatukogul on õigus mää­ra­ta suu­re nõud­lu­se­ga tea­vik aju­ti­selt kohalkasutatavaks.

(5) Raamatukogudes puu­du­vad tea­vi­kud tel­li­tak­se luge­ja soo­vil ja kulul teis­test raamatukogudest.

(6) Lugejal, kel­le regist­ri­järg­ne elu­koht ei ole raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­piir­kon­nas, on õigus kasu­ta­da tea­vi­kuid koha­peal. Teavikute koju­lae­na­miseks tuleb maks­ta taga­tist, saa­des õigu­se lae­na­ta kor­ra­ga kuni 3 tea­vi­kut. Tagatise suu­rus on lae­nu­ta­ta­va tea­vi­ku maksumus.

(6.1) Lugejatelt võib nõu­da tea­vi­ku koju­lae­nu­ta­misel taga­tist, kui see on vaja­lik tea­vi­ku väär­tu­se tõttu.

(7) Kui luge­ja on tagas­ta­nud kõik tea­vi­kud ja enam kir­jan­dust koju ei lae­na, maks­tak­se tal­le taga­tis­ra­ha tagasi. Väljavõtmata taga­tis­sum­masid säi­li­ta­tak­se kaks aas­tat, mil­le möö­du­misel jääb raha raa­ma­tu­ko­gu kasuks.

(8) Lugeja võib voli­ta­da enda jaoks tea­vi­kuid lae­na­ma täis­ea­li­si pere­kon­na­liik­meid. Selleks kir­ju­tab ta voli­kir­ja luge­ja regist­ree­ri­mis­kaar­di tagaküljele.

(9) Lugejal on õigus regist­ree­ri­da ennast teda huvi­ta­va ent tei­se isi­ku kasu­tuses ole­va tea­vi­ku lae­nu­ta­miseks jär­je­kor­da. Kui luge­ja ei kasu­ta tal­le tea­ta­tud täht­a­ja jook­sul oma lae­nu­tus­õi­gust, antak­se tea­vik järg­mise­le soo­vi­ja­le. Teavikust tea­ta­mise posti- või tele­fo­ni­ku­lud kan­nab lugeja.

§ 4. Lugeja kohus­tused ja vastutus

(1) Lugeja on kohus­ta­tud tut­vu­ma raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­mise ees­kir­ja­ga ning seda täit­ma. Selle kin­ni­tu­seks annab oma all­kir­ja regist­ree­ri­mis­kaar­di­le, mil­le­ga võtab endale mate­riaal­se vas­tu­tuse lae­nu­ta­tud tea­vi­ku­te säi­li­mise ja õige­aeg­se tagas­ta­mise eest.

(2) Laste poolt tagas­ta­ma­ta või riku­tud tea­vi­ku­te eest vas­tu­ta­vad nen­de vanemad (eest­kost­jad).

(3) Teaviku saa­misel peab luge­ja kont­rol­li­ma sel­le kor­ras­ole­kut, riku­tud tea­vi­kust tuleb tea­ta­da raamatukoguhoidjale.

(4) Tähtajaks tagas­ta­ma­ta tea­vi­ku­te eest tuleb maks­ta vii­vist. Makse tasu­mise koh­ta annab raa­ma­tu­ko­gu arve. Viivise  suu­ru­se mää­ra kin­ni­tab vallavalitsus.

(5) Tagastamistähtaja möö­du­misel saa­dab raa­ma­tu­ko­gu luge­ja­le meel­de­tu­le­tu­se e-postiga, pos­ti teel või helis­tab. Kulud tasub lugeja.

(6) Lugeja peab luge­ja­pi­le­ti kadu­mi­sest raa­ma­tu­ko­gu kohe­selt tea­vi­ta­ma. Uue luge­ja­pi­le­ti kor­duv­väl­ja­and­mi­ne on tasuline.

(7) Kaotatud või riku­tud tea­vi­ku peab luge­ja asen­da­ma tei­se eksemp­la­ri, koo­pia või raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja poolt sama­väär­seks tun­nis­ta­tud tea­vi­ku­ga või tasu­ma sel­le hin­na kuni 10-kordses ulatuses.

(8) Võlglastele ei lae­nu­ta­ta uusi tea­vi­kuid enne, kui võlad on likvideeritud.

§ 5. Arvutite kasutamine

(1) Otsinguarvuteid kasu­ta­tak­se otsin­guks ette­näh­tud andmebaasides.

(2) Arvutite kasu­ta­mise eel­tin­gi­mus on arvutioskus.

(3) Raamatukogus on või­ma­lik kasu­ta­da WiFi ühendust.

(4) Avaliku inter­ne­ti­punk­ti (AIP) kasu­ta­mist regu­lee­rib vas­tav eeskiri.

§ 6. Sisekord

(1) Raamatukogusse sise­ne­des tuleb esi­ta­da luge­ja­pi­let või ID-kaart.

(2) Raamatukogu külas­ta­ja ei tohi oma käi­tu­mi­se­ga häi­ri­da tei­si luge­ja­id. Keelatud on söö­mi­ne, joo­mi­ne, maga­mi­ne, lär­mi teki­ta­mi­ne, tee­nin­dus­ruumi­des mobiil­te­le­fo­ni kasutamine.

(3) Lugeja ei tohi oma tege­vu­se­ga kah­jus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu tea­vi­kuid ja muud vara. Lugeja peab allu­ma raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja kor­ra­le­kut­su­va­te­le märkustele.

(4)  Raamatukogu luge­ja­id häi­ri­vaid, silm­näh­ta­valt määr­du­nud ja hais­va­tes riie­tes külas­ta­ja­id ei luba­ta lugemisalasse.

(5) Raamatukogu ruumi­des­se on keela­tud sise­ne­da rulluis­ku­de, rula, jalg­rat­ta jms ning tuua loo­mi, rel­vi, las­ke­moo­na, lõh­ke­ai­net ja ker­ges­ti­süt­ti­vaid aineid, mää­ri­vaid või leh­ka­vaid esemeid.

(6) Raamatukogu ruumi­des­se on keela­tud sise­ne­da alkoholi- või narkojoobes.

(7) Kotte, mis on suu­re­mad, kui for­maat A4 (30×21 cm) on keela­tud luge­mis­alas­se kaa­sa võtta.

(8) Raamatukogu ei vas­tu­ta gar­de­roo­bi jäe­tud riie­te ja ese­me­te ning luge­mis­alas­se kaa­sa­võe­tud ese­me­te  alles­ole­ku eest.

(9) Lugejatelt, kes ei täi­da raa­ma­tu­ko­gu ees­kir­ja­des ette­näh­tud kohus­tusi, võib raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­mise õigu­se aju­ti­selt või ala­li­selt ära võtta.

Kinnitatud Tapa Vallavolikogu 11.11.2010 mää­ru­se­ga nr. 20