Külastaja ABC

Lugejapilet ja isikutunnistus (ID-kaart)

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu kogu­de kasu­ta­miseks on vaja­lik luge­ja­pi­let või ID-kaart.

Raamatukogu luge­jaks vor­mis­ta­tak­se ID-kaardi vm pil­di­ga isi­kut­tõen­da­va doku­men­di alu­sel. Lastel on vaja­lik lap­se­va­nema kir­ja­lik nõusolek.

Esmane pilet on luge­ja­le tasu­ta. Kaotatud või riku­tud pile­ti asen­da­mi­ne mak­sab 0,60 €.

Lugejapiletina on keh­tiv ka ID-kaart.

Iga kalend­ri­aas­ta algu­ses kont­rol­li­tak­se luge­ja isi­ku­and­meid ning uuen­da­tak­se laenutusõigust.

Lugejapilet või ID-kaart võt­ke ala­ti raa­ma­tu­kok­ku kaa­sa. Ärge and­ke oma luge­ja­pi­le­tit teis­te­le isi­ku­te­le kasu­ta­miseks. Lugejapileti kao­ta­mi­sest ja leid­mi­sest tea­ta­ge palun raa­ma­tu­kok­ku tele­fo­nil 323 2081.

Kojulaenutus

Raamatute, aja­kir­ja­de jm tea­vi­ku­te lae­nu­täht­aeg on:

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 14 päeva,
Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gu­des 21 päeva.

Suure nõud­lu­se­ga (koolilu­ge­mise, õppe­kir­jan­duse jm) tea­vi­ku­te­le võib raa­ma­tu­ko­gu anda lühe­ma laenutähtaja.

Tasulised teenused

Koopiate val­mis­ta­mi­ne, prin­ti­mi­ne, ska­nee­ri­mi­ne, raa­ma­tu­ko­gu­de­va­he­li­ne lae­nu­tus (RVL) ja arvu­ti kasu­ta­mi­ne roh­kem kui kaks tun­di päe­vas on tasu­li­ne vt tasu­li­sed tee­nu­sed (hin­na­ki­ri).

Salasõna

Salasõnaga saab kasu­ta­da luge­ja­kon­tot e-kataloogis RIKSWEB (piken­da­mi­ne, reser­vee­ri­mi­ne, lae­nu­tus­aja­loo vaa­ta­mi­ne). Salasõna küsi raamatukoguhoidjalt.

Reserveerimine ehk laenutusjärjekorda lisamine

Teavikuid, saab reser­vee­ri­da ehk lae­nu­tus­jär­je­kor­da lisada:

 • raa­ma­tu­ko­gus kohapeal
 • tele­fo­nit­si 323 2081 (tee­nin­dus­osa­kond) või 323 2082 (las­te­osa­kond)
 • e-posti teel:
 • RIKSWEBIS

NB! Telefoni teel tea­vi­ku raa­ma­tu­ko­gus­se saa­bu­mi­sest tea­ta­mise kulud tasub luge­ja. Teavitamine tele­fo­ni teel mak­sab 0,30 €. E-posti teel tea­vi­ta­mi­ne on tasuta.

Teavikule tuleb jär­gi tul­la 3 päe­va jooksul.

Ärge unus­ta­ge tea­ta­mast kui te jär­je­kor­ras ole­vat tea­vi­kut enam lae­nu­ta­da ei soovi.

Aegumishoiatus ja meeldetuletus

Raamatute õige­aeg­se tagas­ta­mise eest vas­tu­tab luge­ja. Laenutähtajaga lae­nu­tus­tšekk antak­se luge­ja­le koos lae­nu­ta­tud tea­vi­ku­te­ga. Raamatukogu tule­tab lae­nu­täht­a­ja saa­bu­mist meel­de, saa­tes mei­li luge­ja poolt mää­ra­tud e-posti aadressile.

Tagastamistähtaja pikendamine

Teavikute lae­nu­tus­täht­ae­ga saab piken­da­da kui nei­le ei ole tek­ki­nud järjekorda:

 • raa­ma­tu­ko­gus kohapeal
 • tele­fo­nit­si 323 2081 (tee­nin­dus­osa­kond) või 323 2082 (las­te­osa­kond)
 • e-posti teel:
 • RIKSWEBIS

Viivis

Laenutähtaja üle­ta­mise eest arves­ta­tak­se vii­vist 0,01 € päe­vas iga lae­nu­täht­a­ja üle­ta­nud raa­ma­tu pealt.

Kadunud või rikutud raamat

Kui raa­ma­tu­ko­gust lae­na­tud tea­vik (raa­mat, aja­ki­ri, CD-plaat jm) on kadu­nud või riku­tud, saab selle

 1. asen­da­da sama tea­vi­ku uue eksemplariga,
 2. tasu­da tea­vi­ku hin­na (eri­ti vaja­li­ke tea­vi­ku­te puhul kuni 10-kordselt),
 3. asen­da­da mõne tei­se sama­väär­se raa­ma­tu­ko­gu­le vaja­li­ku teavikuga.

Palume raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­ga kok­ku lep­pi­da, mis sobib asendamiseks.

Asendusraamatu võib vali­da ka all­järg­ne­vast nimekirjast:

 • Jüri Freimann „Pruuna-Kõrve“, 1999
 • Põhja-Eesti südam­aa­del“, 1997
 • Jerome David Salinger „Kuristik rukkis“
 • Annie M.G. Schmidt „Miisu“

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

Raamatukogudevahelise lae­nu­tuse (RVL) kau­du on või­ma­lik tel­li­da meie raa­ma­tu­ko­gus puu­du­vat kir­jan­dust Eesti teis­test raamatukogudest.

 • Teisest raa­ma­tu­ko­gust tel­li­tud tea­vi­ku­te kasu­ta­mise täht­a­ja (tava­li­selt 2–4 näda­lat) ja tin­gi­mu­sed mää­rab saatja-raamatukogu.
 • Saadetise tagas­ta­mise pos­ti­ku­lud tasub luge­ja vas­ta­valt Eesti Posti hinnakirjadele.
 • Juhul, kui RVL-i teel tel­li­tud tea­vi­kust saa­de­tak­se koo­piad, tasub luge­ja koo­pia­te hin­na vas­ta­valt RVL-raamatukogu poolt esi­ta­tud hinnakirjale.