Sõbrad, need erilised

7.–16. veeruarini 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Sõbrad, need eri­li­sed”.

Sõbrad on nagu tähed, nad pole alati näh­ta­vad, aga nad on alati ole­mas. Näidata las­tele, et raa­ma­tu­ko­gus on ole­mas eri­ne­vaid raa­ma­tuid sõp­ra­dest ja sõp­ru­sest.

Andruse välgumihklid

22. jaa­nua­rist 26. veebruarini 2019. a Saksi raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Andruse väl­gu­mihk­lid”.

Näitusel saab näha üle kol­me­saja eri­neva kuju ja suu­ru­sega väl­gu­mihk­lit Andrus Eeritsa üle 2000 eseme suu­ru­sest väl­gu­mihk­lite (tšäk­side, tule­ma­si­nate) kogust.

Kätte tuleb päev

7. veebruarist 1. märt­sini 2019. a Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kätte tuleb päev”.

Luuletaja Triin Soomets tähis­tab 2. märt­sil oma 50 aasta juu­be­lit. Ta on kir­ju­ta­nud nii suur­tele kui väi­ke­s­tele. Väljapanekuga tähis­tame ka eesti keele aas­tat.

Lumisem lumeaeg

4. veebruarist 1. märt­sini 2019. a Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Lumisem lume­aeg”.

Talve juurde kuu­lub lumi. See on aeg kui saab kel­gu­tada, suu­sa­tada, uisu­tada ja sula kor­ral ka teha lume­memme või hoo­pis ehi­tada mõni vahva lume­kuju. Seekord on meie näi­tu­sel väl­jas eri­ne­vad lume­mem­med raa­ma­tu­test. On ka meis­ter­da­mis­ni­pid lume­mehe tege­miseks.

Et rada ei rohtuks

15. jaa­nua­rist 8. veebruarini 2019. a Saksi raa­ma­tu­kogu ränd­näi­tus “Et rada ei roh­tuks”.

2017. aasta suvel rän­da­sid jutu­vestja Piret Päär ja fotograaf Maarja Urb Eestimaal ringi ja kogusid mäles­tusi 20. sajandi jutu­vest­mise tra­dit­siooni kohta.

Meie oma jutumaa

16. jaa­nua­rist 4. märt­sini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu laste‐ ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Meie oma jutu­maa”.

Tapa Gümnaasiumil lähe­neb vää­ri­kas juu­bel. Meenutamaks teh­tut ja tegi­jaid on näi­tu­sele välja pan­dud eri­ne­vaid trü­ki­seid ja loo­me­töid. Möödunud koo­li­aega mee­nu­ta­vad tore­dad jutud, luu­le­tu­sed, pas­ta­pliiat­sid ja pil­did.

GORI 125

14.–30. jaa­nua­rini 2019.a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek GORI 125”.

20. veebruaril möö­dub kari­ka­tu­rist Vello Agori (Gori) sün­nist 125 aas­tat. Selle sünd­muse tähis­ta­miseks annab Omniva välja post­margi, mille kujun­da­jaks on Riho Luuse.