Aprill on südamekuu

4.–29. april­li­ni Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aprill on süda­me­kuu”. April­lis tähis­ta­tak­se ter­vi­se aren­gu ins­tituu­di eest­ve­da­misel Ees­tis esi­mest kor­da süda­me­kuud. Ter­ve aprill on kae­tud eri­ne­va­te üri­tus­te­ga, …

Miks mäed purskavad?

1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Miks mäed purs­ka­vad?”. Mui­nas­ju­tu­toa näi­tu­sel on väl­jas kir­jas­tuse Val­gus vane­ma­te teat­me­teos­te ori­gi­naa­lil­lust­rat­sioo­nid. Raa­ma­tu­näi­tu­se­le pani­me väl­ja kir­jas­tuse uuemad teat­me­teo­sed las­te­le. …

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013

Ees­ti Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te Ühing peab olu­li­seks mär­ga­ta ja tõs­ta esi­le raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­id ning tun­nus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­des aas­ta jook­sul teh­tut. 28. veebruaril Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­nud tänu­üri­tu­sel anti väl­ja Ees­ti …

Lehekuu

2.–30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Lehe­kuu. Mai­kuu kan­nab rah­va­ka­lend­ri jär­gi mitut nime: lehe­kuu (puu­de leh­te­mi­ne­mise jär­gi), õie­kuu (õit­se­va­te kevad­lil­le­de jär­gi), too­me­kuu (too­me­puu­de ehk too­min­ga­te …

Meie kuningas naeratab jälle …

Kuld­selt tae­vas sil­ler­dav päi­ke, lume­han­ge­del hõbe­da­selt säten­da­vad hel­bed ja nuk­ker kunin­gas luu­le­ku­nin­ga­ko­jas. On keva­de­kuu 18. päe­va hom­mik Tapa Güm­naa­siu­mis. Ootusäre­vus kan­dub üle koo­li­va­hea­ja tõt­tu vaik­se …