Miks mäed purskavad?

1.–29. sep­tem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Miks mäed purskavad?”. Muinasju­tu­toa näi­tusel on väl­jas kir­jas­tuse Val­gus vane­mate teat­meteoste orig­i­naalil­lus­trat­sioonid. Raa­matunäi­tuse­le panime väl­ja kir­jas­tuse uue­mad teat­meteosed lastele. …

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013

Eesti Raa­matukoguhoid­jate Ühing peab oluliseks mär­ga­ta ja tõs­ta esile raa­matukoguhoid­jaid ning tun­nus­ta­da raa­matukogudes aas­ta jook­sul tehtut. 28. vee­bru­ar­il Eesti Rahvus­raa­matuko­gus toimunud tänuüri­tusel anti väl­ja Eesti …

Lehekuu

2.–30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Lehekuu. Maikuu kannab rah­vakalen­dri jär­gi mitut nime: lehekuu (puude lehtem­ine­mise jär­gi), õiekuu (õit­se­vate kevadlillede jär­gi), toomekuu (toomepu­ude ehk toomin­gate …

Meie kuningas naeratab jälle …

Kuld­selt taevas siller­dav päike, lume­hangedel hõbe­daselt säten­davad helbed ja nukker kuningas luulekuningako­jas. On kevadekuu 18. päe­va hom­mik Tapa Güm­naa­si­u­mis. Ootusäre­vus kan­dub üle koo­li­va­hea­ja tõt­tu vaikse …