13. sep­tem­bril 2021. a kell 10 Jäne­da raa­matuko­gus kir­jan­dushom­mik Anti Saare­ga. Kauaoo­datud ko­h­tu­mine lastekir­janik Anti Saare­ga, vah­vate Pär­­di-lugude ning mit­mete teiste laster­aa­matute au­tori­ga Jäne­da Kooli õpi­lastele ning teis­tele huvilis­tele. Kell 11.15 ko­h­tu­mine Anti Saare­ga Lehtse raamatukogus.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 5. aprillil kell 11.30 Jäne­da los­si saalis “Laste­hom­mik Kadri Hinrikusega”.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 3. aprillil kell 13.00 Jäne­da los­si saalis ko­h­tu­mine lastekir­janik Juhani Püttsep­a­ga. Juhani Püttsepp, lastekir­janik ja lood­use­mees, on kir­ju­tanud paarküm­mend jutu- ja aimeraamatut

(Eesti) Ko­h­tu­mine lastekir­janik Juhani Püttsep­a­gaRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 16. vee­bru­ar­il kell 11.00 Jäne­da los­sis “Soome-ugri rah­vastest — kee­lest ja mee­lest”. Näi­tuse “Veel­in­nu­rah­vas” ju­urde ku­u­luv ko­h­tu­mine, kus Fen­no-Ugria Asu­tuse hõimukeskuse juhataja

(Eesti) Soome-ugri rah­vastest — kee­lest ja mee­lestRead More »