(Eesti) Öökullid

(Eesti)

6. no­vem­brist 30. det­sem­bri­ni 2019. a As­samal­la raa­matuko­gus näi­tus “Öökul­lid”.

Näi­tusel Sir­je Uut­ma öökul­lide kollek­t­sioon. Elu jook­sul kin­gi­tud, os­te­tud, ise tehtud er­inevad öökul­lid. Külastage kind­lasti!

(Eesti) Olé IT-vaatlik

(Eesti)

Ri­i­gi In­fos­üs­tee­mi Ameti (RIA) üleskut­sel avatakse 20. no­vem­bril 2019. a paljudes Eesti raa­matukogudes “IT-vaat­likkuse” nõuan­depunk­tid. Ka Tapa val­la raa­matukogud võ­tavad ak­t­sioon­ist osa.

Olé IT-vaat­lik” on küber­tur­val­is­use kam­paa­nia, mis kesk­endub kübertead­likkuse tõst­mise­le vane­maeal­iste seas, kes ei olé sealsetest ohtud­est nii hästi in­formeer­i­tud. Kam­paa­nia ko­d­ule­ht www.itvaatlik.ee koondab li­ht­sad nõuand­ed tur­valiselt in­ter­netis toimetamiseks.

(Eesti) November — meeste kuu

(Eesti)

5.–30. no­vem­bri­ni 2019. a As­samal­la raa­matuko­gus väl­japanek “No­vem­ber — meeste kuu”.
Väl­japanek raa­matutest, kus on rõhku pan­dud meestele.

(Eesti) Porkuni järve ilu ja valu

(Eesti) 23. au­gustist 14. sep­tem­bri­ni 2019. a As­samal­la raa­matuko­gus fo­tonäi­tus Porku­ni jär­vest ja seal ko­hatud lin­dud­est — “Porku­ni järve ilu ja valu”.

(Eesti) Reisime raamatutes

(Eesti)

1. ju­u­nist 30. au­gus­ti­ni 2019. a As­samal­la raa­matuko­gus väl­japanek “Reisime raa­matutes”.

Suvi on reisimiseks ja kui muud­moo­di ei õnnes­tu, reisime raa­matutes. Väl­japanek “Minu …” sar­ja raa­matutest ja teis­test reisir­aa­matutest.

(Eesti) Suvel loeme

(Eesti) 1. ju­u­nist 30. au­gus­ti­ni 2019. a As­samal­la raa­matuko­gus väl­japanek lastele “Su­v­el loeme”.