(Eesti) Kes elab metsa sees?

(Ees­ti)

26. april­list 25. mai­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kes elab met­sa sees?”.

Mai­kuu on loo­duse­kuu. Maa muu­tub rohe­li­seks ja loo­dus puh­keb õide.Meie metsa­des võib koha­ta eri­ne­vaid loo­mi ja lin­de. On elu tär­ka­mise aeg. Mets on val­la­tuid hää­lit­su­si täis. Näi­tu­sel on eri­ne­vad raa­ma­tud meie metsa­des ela­va­te lii­ki­de koh­ta. Või­ma­lus oma tead­mi­si läbi raa­ma­tu­te saa­da ja ise ka sam­mud met­sa poo­le sea­da.

(Eesti) Loeme rohelisi

(Ees­ti)

26. april­list 18. mai­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Loe­me rohe­li­si”.

Meie pla­neet elab üle hiig­las­lik­ke kesk­kon­na­muu­tusi. Mai­kuus on põhi­rõhk loo­dusel. Sel puhul on õige aeg võt­ta kät­te rohe­li­ne raa­mat kas sisult või kaa­ne­vär­vilt.

(Eesti) 2. aprill — rahvusvaheline lasteraamatupäev

(Ees­ti)

1.–10. april­li­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “2. aprill — rah­vus­va­he­li­ne las­te­raa­ma­tu­päev”.

2. april­lil maa­il­ma­kuul­sa mui­nas­ju­tu­vest­ja Hans Chris­tian Ander­se­ni sün­ni­päe­val tähis­ta­tak­se rah­vus­va­he­list las­te­raa­ma­tu­päe­va. Näi­tus on nen­de­le, kes on mui­nas­ju­tu­diee­dil.

(Eesti) Sõbrad, need erilised

(Ees­ti)

7.–16. veeruari­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sõb­rad, need eri­li­sed”.

Sõb­rad on nagu tähed, nad pole ala­ti näh­ta­vad, aga nad on ala­ti ole­mas. Näi­da­ta las­te­le, et raa­ma­tu­ko­gus on ole­mas eri­ne­vaid raa­ma­tu­id sõp­ra­dest ja sõp­ru­sest.