Lehtse raamatukogu

Filmifestival „Kino maale”

Filmifestival "Kino maale" Tapa linnaraamatukogusFilmifestival "Kino maale"9.–29. oktoob­rini 2017 toi­mub kodu­kandi kino­saa­li­des üle eesti fil­mi­fes­ti­val „Kino maale”.

Kino maale” on Eesti maa­piir­kon­da­dele suu­na­tud fil­mi­fes­ti­val, mille prog­ramme näi­ta­vad mit­me­küm­ned kultuuri- ja hari­dus­asu­tused üle Eesti. Tasuta !

Filmifestival "Kino maale" - kavas Tapa linnaraamatukogus9.–21. (v.a 15. ja 18.) oktoob­rini saab vali­kut ani­ma­f­ilme (nime­kirja leiad pil­dilt) vaa­data ka Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas.
„Kinosaal” on ava­tud kella 12–17, lau­päe­val 10–15.

Šokolaad – kuninglik maius

Raamatunäitus "Šokolaad - kuninglik maius"Raamatunäitus "Šokolaad - kuninglik maius"19. sep­temb­rist 16. oktoob­rini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Šokolaad – kuning­lik maius”.

Šokolaad sai Euroopale tun­tuks Kolumbuse Ameerika avas­ta­mise rei­si­delt. 17. sajan­di algul levis šoko­laa­di val­mis­ta­mise ja joo­mise kom­me Inglismaale ja ala­tes 19. sajan­di tei­sest poo­lest said šoko­laa­di­ga haka­ta maius­ta­ma ka eestlased.

Kes joonistas pildid ?

Evi Tihemets19. sep­temb­rist 16. oktoob­rini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kes joo­nis­tas pil­did?”.

Tapa val­laga seo­tud graa­fik Evi Tihemets tähis­tas 21. augus­til oma 85. sün­ni­päeva. Ta on illust­ree­ri­nud mit­meid las­tele kui ka täis­kas­va­nu­tele kir­ju­ta­tud raa­ma­tuid. Kõige tun­tum neist on Hans Christian Anderseni las­te­raa­mat „Lumekuninganna”.

Tere, kool !

Väljapanek "Tere, kool!"29. augus­tist 18. sep­temb­rini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Tere, kool!”.

Raamatuväljapanekuga ter­vi­tame 1. sep­tembri puhul kõiki õpilasi ja õpe­ta­jaid. Tulge uudis­tama eri­ne­vaid aabit­said ja kooli tee­ma­lisi jutu­raa­ma­tuid. Ja mui­dugi ohu­tust ja tur­va­li­sust koo­li­teel aita­vad meelde tule­tada vas­ta­vad raamatud.

Aasta 2017 tegijad looduses

Raamatunäitus "Aasta 2017 tegijad looduses"10.–25. augus­tini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Aasta 2017 tegi­jad loo­duses”.

Raamatunäitus tut­vus­tab selle aasta looma, lindu, orhi­deed, puud ja seent.

Head lapsed, tema sõbrad ja sugulased

Raamatuväljapanek "Head lapsed, tema sõbrad ja sugulased"15. maist 14. juu­lini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Head lap­sed, tema sõb­rad ja sugu­la­sed”.

Väljapanek Leelo Tungla lasteraamatutest.
Armastatud luu­le­taja ja kir­ja­nik tähis­tab 22. juu­nil oma 70. sünnipäeva.
Soovime ka omalt poolt PALJU ÕNNE !

Kui teil on küsi­musi, siis aitame leida vas­tu­seid ! Õppida pole kunagi hilja !
Õige aeg on õppida!

Aino Perviku kirjasõnamaailm

17. april­list 12. maini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Aino Perviku kir­ja­sõ­na­maa­ilm”.

Väljapanek tut­vus­tab 22. april­lil 85. sün­ni­päeva tähis­tava Aino Perviku lasteraamatuid.

Juhani Püttsepa jutud

2. märt­sist 7. april­lini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Juhani Püttsepa jutud”.

Väljapanek tut­vus­tab 3. april­lil meile külla tuleva las­te­kir­ja­niku ja loo­duse­mehe Juhani Püttsepa raamatuid.

Kohtumine Juhani Püttsepaga

Kohtumine J. Püttsepaga3. april­lil kell 11.10 Lehtse koo­lis koh­tu­mine las­te­kir­ja­niku ja loo­duse­mehe Juhani Püttsepaga.

« Vanemad uudised