(Eesti) Kätte tuleb päev

(Ees­ti)

7. veebruarist 1. märt­si­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kät­te tuleb päev”.

Luu­le­ta­ja Triin Soo­mets tähis­tab 2. märt­sil oma 50 aas­ta juu­be­lit. Ta on kir­ju­ta­nud nii suur­te­le kui väi­ke­s­te­le. Väl­ja­pa­ne­ku­ga tähis­ta­me ka ees­ti kee­le aas­tat.

(Eesti) Lumisem lumeaeg

(Ees­ti)

4. veebruarist 1. märt­si­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Lumi­sem lume­aeg”.

Tal­ve juur­de kuu­lub lumi. See on aeg kui saab kel­gu­ta­da, suu­sa­ta­da, uisu­ta­da ja sula kor­ral ka teha lume­mem­me või hoo­pis ehi­ta­da mõni vah­va lume­ku­ju. See­kord on meie näi­tu­sel väl­jas eri­ne­vad lume­mem­med raa­ma­tu­test. On ka meis­ter­da­mis­ni­pid lume­mehe tege­miseks.

(Eesti) Luuletused, lood ja laulud

(Ees­ti) 30. oktoob­rist 7. det­semb­ri­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Luu­le­tu­sed, lood ja lau­lud”.
Kaks kir­ja­nik­ku, luu­le­ta­jat Leh­te Hain­sa­lu ja Han­do Run­nel tähis­ta­vad sel­lel aas­tal oma 80 aas­ta juu­be­lit. Näi­tu­sel ongi väl­jas nen­de väga mit­me­külg­ne raa­ma­tu­va­ra­mu: luu­le­tu­sed ja lood nii suur­te­le kui väi­ke­s­te­le luge­ja­te­le.

(Eesti) Sügise kirjad

(Ees­ti)

1. novemb­rist 7. det­semb­ri­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sügi­se kir­jad”.

Sügis on pal­ju­de jaoks hall, vih­ma­ne ja tuu­li­ne aas­ta­aeg. Kõik nii ei arva. Pigem on see aeg kau­nis oma vär­vi­de poo­lest, eri­ti tore on seda nau­ti­da lii­ku­des par­ki­des, met­sas. Tule nau­di loo­duse ilu raa­ma­tu­te kau­du ja läbi luu­le.

(Eesti) Liiklusnädal raamatukogus

(Ees­ti) Ala­tes 17. sep­temb­rist kor­ral­dab Maan­tee­amet koos­töös Lää­ne-Viru­maa raa­ma­tu­ko­gu­de­ga liik­lus­nä­da­la, et pöö­ra­ta tähe­le­pa­nu ohu­tu­le liik­le­mise­le. Saa­bu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle kor­ra­ta.

(Eesti) Nutiseadmete ABC koolitus

(Ees­ti) Tei­si­päe­val, 18. sep­temb­ril leiab Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus aset tasu­ta “Nuti­sead­me­te ABC koo­li­tus” alga­ja­te­le ja vähe­ka­su­ta­ja­te­le.

NutiAka­dee­mia koo­li­tus­pro­jek­ti raa­mes toi­muv koo­li­tus ootab kõi­ki huvili­si, kes tun­ne­vad end nuti­te­le­fo­ni või tah­vel­ar­vu­ti seltsis veel pisut eba­kind­lalt, kuid soo­vivad oma iga­päe­va­seid toi­min­gu­id nen­de abil muga­va­maks muu­ta.

(Eesti) Pildid raamatust

(Ees­ti) 1. augus­tist 14. sep­temb­ri­ni 2018 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Pil­did raa­ma­tu­st”.

27. augus­til tähis­tab raa­ma­tu­ku­jun­da­ja-illust­raa­tor Ülle Meis­ter 70. juu­be­li­sün­ni­päe­va. Enim on tema poolt illust­ree­ri­tud raa­ma­tu­id las­te­le. Kõik pil­did on tut­ta­vad, aga kas ka nen­de autor.

(Eesti) Õueprojektid = teen ise

(Ees­ti) 1. augus­tist 14. sep­temb­ri­ni 2018 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Õue­pro­jek­tid = teen ise”.

Ilmad on ilu­sad ja lau­sa kut­su­vad õue. Paras aeg alus­ta­da õue­pro­jek­ti­de­ga: veran­dad, aia­ma­jad, suve­köö­gid, gril­lid, aia­ra­ja­ti­sed, aia­möö­bel jne. Külas­ta meie väi­ke­st idee­de­riiu­lit ja alus­ta juba täna.

(Eesti) Avastades Eestimaad

(Ees­ti) 25. juu­nist 27. juu­li­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Avas­ta­des Ees­ti­maad”.

Ees­ti­maad saab avas­ta­da mitut moo­di: sõi­tes sõi­du­va­hen­di­ga rin­gi või hoo­pis jalg­si mat­ka­tes. Meie raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kult leiad väga eri­ne­vaid raa­ma­tu­id, mis aita­vad sul vali­da endale sobiv siht­koht. Vih­ma­se ilma kor­ral on tore tege­vus luge­mi­ne. Tule vaa­ta ja leia endale mee­le­pä­rast meie väl­ja­pa­ne­kult.