(Eesti) Muhedalt eestlaslik Fred Jüssi

(Eesti)

15. jaan­uar­ist 14. vee­bru­ar­i­ni 2020. a Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek “Muhedalt eest­laslik Fred Jüs­si”.

Fred Jüs­si on läbi ja lõh­ki lood­use­mees. Tema fo­to­sid võib lõputult vaa­da­ta ja lu­gusid lõputult ku­u­la­ta. 29. jaan­uar­il tähistab ta oma 85. sün­nipäe­va. Väl­japanekul saab näha tema lood­us­fo­tode raa­ma­tu­id, reisikir­ju ja lin­nu­raa­ma­tu­id.

(Eesti) Nukitsa konkurss

(Eesti)

10. jaan­uar­ist 20. vee­bru­ar­i­ni 2020. a Leht­es raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Nuk­it­sa konkurss”.

Nuk­it­sa konkurss on Eesti Lastekir­jan­duse Keskuse poolt ko­r­ral­datav luge­jaküsitlus, kus kahe vi­imase aas­ta eesti lastekir­jan­duse saa­ki hin­davad lapsed ise. Laste häälte põh­jal sel­gi­tatakse väl­ja pop­u­laar­seim lastekir­janik ja laster­aa­matukun­st­nik. Hääle­ta­da saavad lapsed vanus­es 6–13 nii elek­troon­selt Eesti Lastekir­jan­duse Keskuse ko­d­ule­hel kui ka raa­matuko­gus kuni 23. vee­bru­ar­i­ni.

(Eesti) Olé IT-vaatlik

(Eesti)

Ri­i­gi In­fos­üs­tee­mi Ameti (RIA) üleskut­sel avatakse 20. no­vem­bril 2019. a paljudes Eesti raa­matukogudes “IT-vaat­likkuse” nõuan­depunk­tid. Ka Tapa val­la raa­matukogud võ­tavad ak­t­sioon­ist osa.

Olé IT-vaat­lik” on küber­tur­val­is­use kam­paa­nia, mis kesk­endub kübertead­likkuse tõst­mise­le vane­maeal­iste seas, kes ei olé sealsetest ohtud­est nii hästi in­formeer­i­tud. Kam­paa­nia ko­d­ule­ht www.itvaatlik.ee koondab li­ht­sad nõuand­ed tur­valiselt in­ter­netis toimetamiseks.

(Eesti) Luiged Jäneda tiigil

(Eesti)

24. sep­tem­brist 22. no­vem­bri­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Luiged Jäne­da ti­ig­il”.

Luiged on Jäne­da ti­ikidel pe­sit­senud juba pea 100 aa­s­tat. …

(Eesti) Kohtumine Rene Viljatiga

(Eesti) 24. ok­too­bril 2019. a kell 12.00 Lehtse raa­matuko­gus ko­h­tu­mine Rene Vil­jati­ga.
Teemaks värske raa­mat “Tapa vald muiste ja nüüd”.

(Eesti) Tark liikleja

(Eesti)

23.–27. sep­tem­bri­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Tark li­ik­le­ja”.

23.–28. sep­tem­ber on Maan­teeameti poolt ku­u­lu­tatud li­ik­lus­nä­dalaks. Selle puhul toimu­vad raa­matukogudes üle Eesti li­ik­lusvik­tori­inid lastele ja täiskas­vanutele. Väl­japanekus on raa­matud, brošüürid ja män­gud, mis aitavad ja õpetavad ohutult li­ik­le­ma. Tule ja pane oma tead­mised proovile! Kao­ta­da pole mida­gi, või­ta küll!

(Eesti)

12. au­gustist 27. sep­tem­bri­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Mõni in­imene ise ongi nagu muinasjutt. Edgar Val­ter 90.”

Edgar Val­ter on tun­tud lastekir­janik, il­lus­traa­tor ja karika­tur­ist. 21. sep­tem­bril on kir­janiku 90. sün­ni­aastapäev. …

(Eesti)

17. ju­u­nist 12. au­gus­ti­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus “In­imene, kes meeldib lastele — Il­mar To­musk”.

28. ju­u­nil tähistab lastekir­janik ja keelein­spek­t­siooni di­rek­tor Il­mar To­musk oma 55. sün­nipäe­va …

(Eesti) Minu arm

(Eesti)

17. ju­u­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Minu arm”.

XXVII laulu- ja XX tantsu­peo juht­mõte on “Minu arm“ …

(Eesti)

6. maist 14. ju­uni­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek “Nu­ti­ka raa­matukoguhoid­ja väl­jakutse”.

Raa­matuko­gus käib palju külas­ta­jaid ja va­hel tuleb ette oluko­r­di kui luge­ja küsib hu­vi­tavalt: ma ei tea, mis raa­mat see oli, aga selle kaanel oli min­gi maja. Oli vist väike maja … Või tege­likult üsna suur maja! Üh­esõ­na­ga maja pilt. Ei, mida­gi muud ma sell­est raa­ma­tust ei mäle­ta. Oli see nüüd su­ve­ma­ja, järve­ma­ja, ko­du­ma­ja, li­b­lika­ma­ja, kaardi­ma­ja, mäles­tuste maja, klaas­ma­ja või ma­ha­jäe­tud maja …

(Eesti) Mamma Muu

(Eesti)

6. maist 14. ju­uni­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Mam­ma Muu”.

12. ju­u­nil on 75. sün­nipäev Root­si lastekir­janikul Ju­j­ja Wies­lan­der­il. Ta on kir­ju­tanud mit­meid lus­takaid ja lõbu­said lu­gusid lehmast nimega Mam­ma Muu. Sel­l­el värvikal tege­lasel on vah­va sõber Vares, kel­le­ga koos tehakse palju põnevat. Roni­takse pu­ude ot­sas, loetakse raa­ma­tu­id, ki­igutakse jne.

(Eesti) Elud ja lood

(Eesti)

4. april­list 3. mai­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Elud ja lood”.

(Eesti) Hakkame sõnu sättima

(Eesti)

4.–28. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­guss raa­matunäi­tus “Hakkame sõnu sät­ti­ma”.

Haridus- ja Teadus­ministeerium ku­u­lu­tas 2019. aas­ta eesti keele aas­taks, …

(Eesti) Wimbergi moodi lood

(Eesti)

4. märt­sist 5. aprilli­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Wim­ber­gi moo­di lood”.

Jaak Urmet ehk kir­janiku­na tun­tud Wim­berg on väga mit­mekül­gne mees …

(Eesti) Kätte tuleb päev

(Eesti)

7. vee­bru­ar­ist 1. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Kätte tuleb päev”.

Lu­ule­ta­ja Tri­in Soomets tähistab 2. märt­sil oma 50 aas­ta ju­ube­lit. Ta on kir­ju­tanud nii su­urtele kui väikestele. Väl­japaneku­ga tähis­tame ka eesti keele aa­s­tat.