Saksi raamatukogu suvepuhkusel

01.06–03.07.2018 on Saksi raa­ma­tu­kogu sule­tud.
Laenutähtaega saab piken­dada Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus tele­fo­nil 323 2081, meili teel

või raa­ma­tu­kogu kodu­lehe vahen­dusel.

3. juu­list – 1. augus­tini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud. Soovi kor­ral saab lae­nu­tusi piken­dada Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu vahen­dusel : tele­fon 323 2081 e-post *pro­tec­ted email*

6.–10. märt­sini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud. Pikendussoov on või­ma­lik edas­tada Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gule aad­res­sil *pro­tec­ted email* või tele­fo­nil 323 2081.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 – Ere Käärmaa

28. oktoob­ril Ulvis toi­mu­nud Lääne-Virumaa raa­ma­tu­ko­gu­hoidja päe­val kuu­lu­tati välja ja anti üle maa­konna aasta raa­ma­tu­ko­gu­hoidja 2016 auhind, mille päl­vis Ere Käärmaa. Auhinna andis üle Eesti …

Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee

24. sep­temb­ril kella 10–11 Tapa kesk­väl­ja­kul Tallinna Keskraamatukogu raa­ma­tu­ko­gu­buss Katarina Jee. Peatuse ajal saab tut­vuda raa­ma­tu­ko­gu­bussi ja bus­sis ole­vate raa­ma­tu­tega ning raa­ma­tu­ko­gu­bussi töö­ta­jate töö­tin­gi­mus­tega. Võimalik …

23. novemb­rist 27. novemb­rini on Saksi Raamatukogu SULETUD. Raamatuid tagas­tada ning lae­nu­täht­aegu piken­dada saab Tapa Linnaraamatukogus (Kooli 6, Tapa) koha­peal, tele­fo­nil 323 2081 või mei­litsi …

XVIII Põhjamaade raamatukogunädal

Esmaspäeval, 10. novemb­ril 2014 algab XVIII Põhjamaade raa­ma­tu­ko­gu­nä­dal, mis on pühen­da­tud tee­male „Trollid  Põhjalas”. Trollid on põh­ja­maa talve uduse häma­ruse ja pime­duse loo­ming. Põhjalas elut­seb palju …