info

3. juulist - 1. augustini on Jäneda raamatukogu suletud.

Soovi korral saab laenutusi pikendada Tapa linnaraamatukogu vahendusel:

telefon 323 2081
e-post

Loeme sajani”

"Loeme sajani"4. april­lil 2017 alus­ta­sime luule­le­vi­ta­mis­pro­jek­tiga „Loeme sajani“.

Eestis on palju häid luu­le­ta­jaid, kes on kir­ju­ta­nud väga häid luu­le­tusi. Kahju oleks sel­line anne ja varan­dus lasta kaotsi minna. Luuleraamatud lausa oota­vad riiu­list välja pää­se­mist ja vär­si­read ette lugemist-kuulamist.

Luuletused on tõe­line luge­mise maius­pala. Kui õige tähis­taks Eesti Vabariigi täht­sat sün­ni­päeva las­te­luule luge­mise ja levi­ta­mi­sega ! (Tõesti, mil­leks gri­pi­pi­si­kuid levi­tada, kui on ole­mas palju äge­dam pisik – luu­le­pi­sik). Hea tuju või südam­lik hetk on garan­tee­ri­tud nii luge­jal kui kuu­la­jal. Loeme kamba peale 100 luu­le­tust. Kingime Eesti 100. sün­ni­päe­vaks 100 vah­vat luulehetke.

"Loeme sajani" - luulesõber Luule Sõber"Loeme sajani"Luulelevitamisprojektis võivad osa­leda 1.–4. klas­side õpi­lased. Selleks tuleb raa­ma­tu­ko­gust otsida üks vahva luu­le­raa­mat. Luuleraamatuid aita­vad leida raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad või luu­le­riiuli juu­res istuv Luule Sõber. Lapsed saa­vad luu­le­tusi ette lugeda kodus oma perele, sugu­las­tele, naab­ri­tele, sõp­ra­dele, aga võib-olla hoo­pis oma lem­mik­loo­ma­dele. Luuletusi võib lugeda külla min­nes ter­vi­tu­seks või külast lah­ku­des tänu­tä­heks. Võimalusi teisi luu­le­tus­tega ülla­tada on palju.

Esimesed väi­ke­sed luge­jad on juba läi­nud luu­let levi­tama. Loeme sajani !

 

6.-10. märtsini on Jäneda raamatukogu suletud.

Pikendussoov on võimalik edastada Tapa linnaraamatukogule aadressil või telefonil 323 2081.

Tähelepanu Lehtse raamatukogu külastajad !

Lehtse raamatukogu ajutiselt vanas majas tagasiSeoses Lehtse kes­ku­se­hoone ehi­ta­mi­sega asub raa­ma­tu­kogu ala­tes 19. oktoob­rist aju­ti­selt vanas asu­ko­has Rägavere tee 11.

Raamatukogu on ava­tud E-R 10–18 ;
L, P ja iga kuu vii­ma­sel töö­päe­val sule­tud.

Kuna töö­tame väga kit­sas­tes olu­des, siis sel­lest tule­ne­valt on ka meie raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­punk­tis paku­ta­vad tee­nu­sed tava­pä­ra­sest taga­si­hoid­li­ku­mad. Raamatukogus saab lae­nu­tada eelkõige uue­mat kir­jan­dust. Mõelnud oleme ka õpi­las­tele, et oleks kät­te­saa­dav just neile vaja­lik koolilu­ge­mine. Endiselt saab lugeda/laenutada aja­lehti ja aja­kirju. Suurem osa raa­ma­tu­fon­dist on olude sun­nil kuni raa­ma­tu­kogu kes­ku­sesse taga­si­ko­li­miseni paki­tult hoiul. Vajadusel saab puu­duva raa­matu tel­lida valla teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest. Internetipunktiarvuti puu­du­mise tõttu saab teos­tada vaid olu­lisi e-toiminguid – pan­ga­te­hin­gud jt e-teenused. Endiselt on või­ma­lik teha koo­piaid, prin­tida ja skaneerida.
Vabandage või­ma­like eba­mu­ga­vuste pärast !

Pühade aeguTapa Interneti- ja Infopunkt ava­tud 23. det­semb­ril 10–15,
24. ja 31. det­semb­ril sule­tud.

Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gud 23. det­semb­ril ava­tud 10–15,
26. ja 30. det­semb­ril sule­tud.

Muudel päe­va­del raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel aegadel.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 – Ere Käärmaa

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere Käärmaa 28. oktoob­ril Ulvis toi­mu­nud Lääne-Virumaa raa­ma­tu­ko­gu­hoidja päe­val kuu­lu­tati välja ja anti üle maa­konna aasta raa­ma­tu­ko­gu­hoidja 2016 auhind, mille päl­vis Ere Käärmaa. Auhinna andis üle Eesti Vabariigi kul­tuu­ri­mi­nis­ter Indrek Saar.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere KäärmaaEre Käärmaale tõi tun­nus­tuse tema mit­me­külgne ja aktiivne tege­vus raa­ma­tu­kogu üri­tuste ja näi­tuste kor­ral­da­misel ning läbi­vii­misel. Ere leiab aega ja jõudu oma põhi­töö kõr­valt Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus tege­leda ka valla eri­ne­vate koostöö- ja kultuuriprojektidega.

Lääne-Virumaa aasta raa­ma­tu­ko­gu­hoidja ja raa­ma­tu­kogu kon­kurssi kor­ral­da­vad Lääne-Viru Maavalitsus ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ala­tes 2011. aas­tast. Konkursile esi­ta­tud isik(ud) pidi(d) olema aasta jook­sul mõju­ta­nud elu raa­ma­tu­ko­gun­duse vald­kon­nas, paist­nud jooks­val aas­tal silma inno­vaa­ti­lise ja tule­mus­liku aren­dus­liku või prak­ti­lise tege­vuse eest kutsetöös.

Oluline teadaanne

dsc_2466_Seoses lammutus- ja ehi­tus­töö­dega saab ala­tes 21. sep­temb­rist raa­ma­tu­ko­gusse sise­neda ars­ti­punkti ukse kaudu. Raamatukogu on edas­pidi ava­tud ikka tava­pä­ra­selt E-R 10–18 ja L 10–15.
Vabandame eba­meel­di­vuste pärast !

Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee

Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee24. sep­temb­ril kella 10–11 Tapa kesk­väl­ja­kul Tallinna Keskraamatukogu raa­ma­tu­ko­gu­buss Katarina Jee.

Peatuse ajal saab tut­vuda raa­ma­tu­ko­gu­bussi ja bus­sis ole­vate raa­ma­tu­tega ning raa­ma­tu­ko­gu­bussi töö­ta­jate töö­tin­gi­mus­tega. Võimalik on küsida Tallinna Keskraamatukogu tee­nuste kohta (näi­teks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jate poolt paku­ta­vad koo­li­tu­sed, e-raamatute lae­na­mine ja e-raamatukogu ELLU) ning õppida kasu­tama e-kataloogi ESTER. Lapsed saa­vad raa­ma­tu­ko­gu­bus­sis joo­nis­tada ja pilte vär­vida, tut­vuda lahe­date koo­mik­si­raa­ma­tu­tega, nupu­tada mõis­ta­tusi ja lahen­dada ristsõnu.

Raamatukogubussi sõidu ees­märk on tut­vus­tada ühte või­ma­likku lahen­dust, kui­das viia raa­ma­tu­ko­gu­tee­nus lähe­male hajaasus­tu­sega piir­kon­da­des ela­va­tele ini­mes­tele. Tallinna Keskraamatukogu on raa­ma­tu­ko­gu­bussi abil tal­lin­las­tele raa­ma­tu­ko­gu­tee­nust pak­ku­nud juba 2008. aas­tast alates.

Raamatukogubussiga on ooda­tud koh­tuma kõik huvi­li­sed. Meie omalt poolt jagame infot sel­lel aas­tal lin­na­raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­vate üri­tuste, näi­tuste, koh­tu­miste ja muu kohta.

23. novembrist 27. novembrini on Saksi Raamatukogu SULETUD.

Raamatuid tagastada ning laenutähtaegu pikendada saab Tapa Linnaraamatukogus (Kooli 6, Tapa) kohapeal, telefonil 323 2081 või meilitsi

Luulerong jõudis õnnelikult lõpp-peatusesse

Midritulemused 2015Koolivaheaja esi­mene esmas­päev. Väljumine kell 10.30 Tapa Gümnaasiumist. Rong hili­neb. Piilupart on tuk­kuma jäänud.

Õnneks on vipe­rus­teta kohale jõud­nud luu­le­lu­ge­jad, juhen­da­jad ja hul­ga­nisti pöidlahoidjaid-lapsevanemaid üle Eesti. Tulemuseks päi­ke­se­line vaheaja­päev las­te­luule seltsis üle­rii­gi­li­sel etlus­kon­kur­sil „Ellen Niiduga Midrimaal“.

Seitsmeliikmeline žürii, mille esi­me­heks Tallinna Ülikooli kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht ja luu­le­taja Sulev Oll, vaa­gis põh­ja­li­kult kuuldut-nähtut. Tulemused kajas­tu­vad pro­to­kol­lis. Pilte näeb meie kodu­lehe gale­riist (otse­link)

Luulerong jõu­dis depoosse tänu hak­ka­ja­tele esi­ne­ja­tele, suu­re­pä­ras­tele juhen­da­ja­tele, vah­va­tele vane­ma­tele, kal­li­tele kaa­sa­löö­ja­tele ja super-sponsoritele !

Kohtume taas kahe aasta pärast – koo­li­va­heaja esi­me­sel esmas­päe­val aas­tal 2017.

Midritoimkonna nimel
Mae Mitt

« Vanemad uudised