(Eesti) Tapa Linnaraamatukogu võtab tööle raamatukoguhoidja laste- ja noorteosakonda

(Ees­ti) Kui meel­divad lap­sed ja raa­ma­tud, siis oota­me just Sind!

Pea­mised töö­üles­an­ded:

  • luge­ja­tee­nin­dus: pärin­gu­te­le vas­ta­mi­ne, luge­ja­te abistamine/juhendamine
  • las­te­le ja noor­te­le raa­ma­tu­ko­gu­tun­di­de, kir­jan­dusü­ri­tus­te, -näi­tus­te alga­ta­mi­ne ja läbi­vii­mi­ne
  • töö raa­ma­tu­fon­di­ga
  • tee­nus­te ja kogu­de tut­vus­ta­mi­ne (eks­kur­sioo­nid, kasu­ta­ja­koo­li­tus, näi­tu­sed jms)

(Eesti) Saksi raamatukogu suvepuhkusel

(Ees­ti) 01.06–03.07.2018 on Sak­si raa­ma­tu­ko­gu sule­tud.
Lae­nu­täht­ae­ga saab piken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus tele­fo­nil 323 2081, mei­li teel

või raa­ma­tu­ko­gu kodu­lehe vahen­dus­el.

Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may …

Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may …

(Eesti) Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee

24. sep­temb­ril kel­la 10–11 Tapa kesk­väl­ja­kul Tal­lin­na Kesk­raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­ko­gu­buss Kata­ri­na Jee. Pea­tu­se ajal saab tut­vu­da raa­ma­tu­ko­gu­bus­si ja bus­sis ole­va­te raa­ma­tu­te­ga ning raa­ma­tu­ko­gu­bus­si töö­ta­ja­te töö­tin­gi­mus­te­ga. Või­ma­lik …

Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may …

Luulerong jõudis õnnelikult lõpp-peatusesse

Koo­li­va­hea­ja esi­me­ne esmas­päev. Väl­ju­mi­ne kell 10.30 Tapa Güm­naa­siu­mist. Rong hili­neb. Pii­lu­part on tuk­ku­ma jää­nud. Õnneks on vipe­rus­te­ta koha­le jõud­nud luu­le­lu­ge­jad, juhen­da­jad ja hul­ga­nis­ti pöi­d­­la­­hoi­d­ja­id-lap­­se­va­­ne­maid üle …