(Eesti) Tapa valla raamatukogud taasavatud 18. maist

Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may …

(Eesti) Raamatukogude lahtiolekuajad suvekuudel

(Eesti)

Tapa vallaraamatukogu

Avatud E‑R 11–18.
AIP avatud T‑R 10–18, L 10–15.
Laupäevi­ti või­ma­lik AIP’is raa­ma­tu­id tagas­ta­da ja ka laenu­ta­da (väike valik ole­mas koha­peal, samas saab ka ette tel­l­i­da).

(Eesti) Tapa Linnaraamatukogu võtab tööle raamatukoguhoidja laste- ja noorteosakonda

(Eesti) Kui meel­divad lapsed ja raa­matud, siis ootame just Sind!

Peamised tööüle­sand­ed:

  • luge­ja­teenin­dus: päringutele vas­t­a­mine, luge­jate abistamine/juhendamine
  • lastele ja noortele raa­matukogutun­dide, kir­jan­dusüri­tuste, ‑näi­tuste algat­a­mine ja läbivi­imine
  • töö raa­matu­fondi­ga
  • teenuste ja kogude tutvus­t­a­mine (ekskur­sioonid, kasu­ta­jakooli­tus, näi­tused jms)

(Eesti) Saksi raamatukogu suvepuhkusel

(Eesti) 01.06–03.07.2018 on Sak­si raa­matukogu sule­tud.
Laenutäh­tae­ga saab pik­enda­da Tapa lin­naraa­matuko­gus tele­fonil 323 2081, meili teel või raa­matukogu kod­ule­he vahen­dusel.

Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may …

Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may …

(Eesti) Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee

24. sep­tem­bril kel­la 10–11 Tapa keskväl­jakul Tallinna Keskraa­matukogu raa­matukogubuss Kata­ri­na Jee. Pea­tuse ajal saab tutvu­da raa­matukogubus­si ja bus­sis ole­vate raa­matute­ga ning raa­matukogubus­si töö­ta­jate töötingimuste­ga. Või­ma­lik …

Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may …

Luulerong jõudis õnnelikult lõpp-peatusesse

Koo­li­va­hea­ja esimene esmaspäev. Välju­mine kell 10.30 Tapa Güm­naa­si­u­mist. Rong hilineb. Piilu­part on tukku­ma jäänud. Õnneks on vipe­ruste­ta kohale jõud­nud luulel­uge­jad, juhen­da­jad ja hul­gan­isti pöid­la­hoid­­jaid-lap­se­­vane­­maid üle …