väljapanekud

Rahutud Jukud

Raamatuväljapanek "Rahutud Jukud"25. sep­temb­rist 30. oktoob­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Rahutud Jukud”.

Väljapanek aegu­ma­tu­test ning täna­päe­vas­test koolilu­gu­dest. Raamatud on abiks 4. klas­sile, kes osale­vad ette­lu­ge­mise võist­lusel „Kõik on kõige tar­ge­mad” ning teis­te­legi vah­vate koo­li­jut­tude austajatele.

Veera Saar 105

Raamatuväljapanek "Veera Saar 105" Raamatuväljapanek "Veera Saar 105"21. sep­temb­rist 15. novemb­rini Saksi raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Veera Saar 105”.

Väljapanek tut­vus­tab meie kandi kir­ja­niku loo­min­gut ja vii­mast I. Grünfeldt’i artik­lit „Aegumatu Ukuaru looja” aja­kir­jast Elu Lood.

Kes joonistas pildid ?

Evi Tihemets19. sep­temb­rist 16. oktoob­rini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kes joo­nis­tas pil­did?”.

Tapa val­laga seo­tud graa­fik Evi Tihemets tähis­tas 21. augus­til oma 85. sün­ni­päeva. Ta on illust­ree­ri­nud mit­meid las­tele kui ka täis­kas­va­nu­tele kir­ju­ta­tud raa­ma­tuid. Kõige tun­tum neist on Hans Christian Anderseni las­te­raa­mat „Lumekuninganna”.

Tere, kool !

Väljapanek "Tere, kool!"29. augus­tist 18. sep­temb­rini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Tere, kool!”.

Raamatuväljapanekuga ter­vi­tame 1. sep­tembri puhul kõiki õpilasi ja õpe­ta­jaid. Tulge uudis­tama eri­ne­vaid aabit­said ja kooli tee­ma­lisi jutu­raa­ma­tuid. Ja mui­dugi ohu­tust ja tur­va­li­sust koo­li­teel aita­vad meelde tule­tada vas­ta­vad raamatud.

Mari Saat kirjutab südamega

Raamatuväljapanek "Mari Saat kirjutab südamega"1.–29. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mari Saat kir­ju­tab süda­mega”.

Väljapanek tänavu seits­me­küm­nen­dat juu­be­lit tähis­tava Mari Saadi loomingust.

Kaelus-turteltuvi, aasta lind 2017

Raamatuväljapanek "Kaelus-turteltuvi, aasta lind 2017"15. augus­tist 15. sep­temb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kaelus-turteltuvi, aasta lind 2017”.

Eesti Ornitoloogiaühing valib Eesti aasta lindu ala­tes 1995. aas­tast. Aasta linnu vali­mise ees­märk on tut­vus­tada ava­lik­ku­sele üht Eestis esi­ne­vat lin­nu­liiki või lii­gi­rühma ning kaa­sata loo­dus­hu­vilisi selle liigi uuri­mise ja kaitse tegevustesse.

Turteltuvide, armas­tuse ja truu­duse süm­bo­liks ole­vate lin­dude, auks on Eesti Ornitoloogiaühing kor­ral­da­nud armas­tus­luule kon­kursi. 15. sep­temb­rini on ooda­tud luu­le­tu­sed, mis rää­givad armas­tu­sest või tur­tel­tu­vi­dest kui puhta ja oma­ka­su­püüd­matu armas­tuse sümbolist.

Kuula !

Väljapanek „Kuula!“9.–30. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Kuula!“.

Väljapanek tut­vus­tab raa­ma­tu­ko­gus lei­du­vaid audio­raa­ma­tuid. Päris kaval mõte on lae­nu­tada raa­ma­tu­ko­gust kuu­la­miseks üks heli­raa­mat, kas­või vahe­te­va­hel. Silmad puh­ka­vad, kuid kir­jan­dus­ela­mus on garanteeritud.

Mehhiko

Väljapanek "Mehhiko" Väljapanek "Mehhiko"24. juu­list 31. augus­tini Saksi raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Mehhiko”.

Väljapanek Airi Pajumaa foto­dest. Airi Pajumaa elas ja töö­tas mõni aasta Mehhikos ja õpe­tas seal põlis­rah­vaste – maiade ja astee­kide – las­tele ing­lise keelt.

Lahedad loomad ja nende loojad

Raamatuväljapanek „Lahedad loomad ja nende loojad“Raamatuväljapanek „Lahedad loomad ja nende loojad“14. juu­nist 11. augus­tini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Lahedad loo­mad ja nende loo­jad“.

Lastekirjanik Leelo Tungal on luge­jate süda­meid võit­nud pal­jude tore­date raa­ma­tu­tega, kus tegut­se­vad lus­ta­kad loo­mad nagu Siil Felix, Puudel Pedro, Mustamäe sus­si­murdja ; suve- ja sügis­koe­rad, ulgu­vad hun­did, leh­mad ja konnad …
Kunstnik Piret Mildeberg on ilmes­ta­nud väga pal­jusid las­te­raa­ma­tute tege­lasi nagu Jaan Rannapi Nublu, Aino Perviku Sookoll, Felix Kotta tub­lid loo­mad, Uno Leiese Metroo-Mutt ja Helvi Jürissoni Mägra-maja mäger.
Mõlemal on tänavu täh­tis juu­bel pidada. Soovime palju õnne !

Igal tassil oma lugu

Väljapanek "Igal tassil oma lugu"8. juu­nist 28. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Igal tas­sil oma lugu”.

Väljapanek "Igal tassil oma lugu"Kollektsioneerimine võib alguse saada puht­ju­hus­li­kult. Seekord oli tõu­ke­jõuks tele­saade, kus oma­aegne menu­kas tele­aja­kir­ja­nik Moidela Tõnisson rää­kis oma kruuside kogust. Pea igalt oma rei­silt tõi ta suve­nii­riks kaasa kruusi. Mõte tun­dus tore ja jär­gi­mist vää­riv. Kuidagi kuju­nes aga nii, et kruuside ase­mel hak­ka­sid kogu­nema hoo­piski tas­sid. Ja pole need kõik mitte rei­si­delt too­dud (mõned küll), vaid pigem tähis­ta­vad nad mõnda eri­list sünd­must, on seo­tud mõne kalli inimesega.
Igal tas­sil on oma lugu. Nad oota­vad puh­vet­ka­pis kan­nat­li­kult oma hetke. Ja kui tuline kohv on tassi vala­tud, esi­mene lonks võe­tud, siis mee­nub ka lugu, mis toob nae­ra­tuse näole, vahel ka pisara sil­ma­nurka, kuid igal juhul toob hinge soo­just ja kin­ni­tab aru­saa­mist, et meie elus on nii palju ilusat …

« Vanemad uudised