Sirgjoonelise luulerokkari hõõguvad read. Wimberg ehk Jaak Urmet

13. märt­sist 5. april­lini 2019. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Sirgjoonelise luu­le­rokkari hõõ­gu­vad read. Wimberg ehk Jaak Urmet”.

Lisaks peal­kir­jas esi­ne­vale ise­loo­mus­tusele on Wimberg ka proo­sa­kir­ja­nik, stse­na­rist, tele­saa­dete juht ja toi­me­taja, kir­jan­dus­loo­lane ning veel palju muudki. Väljapanek on täien­duseks Jaak Urmeti koh­tu­misele Jäneda luge­ja­tega 2. april­lil.

Ajalugu ei saa kunagi valmis. Eesti Vabariik 101

21. veebruarist 14. märt­sini 2019. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Ajalugu ei saa kunagi val­mis. Eesti Vabariik 101.”

Vaated Eesti Vabariigi aja­loole ei ole alati olnud ühe­sed. Nii on aja­loo­sünd­muste tõl­gen­dused eri­ne­nud ajas ja aja­loo­laste pilgu läbi. Siiski ei pea me oma aja­loo pärast vaban­dama ega selle eest peitu pugema.

Sõbrad, need erilised

7.–16. veeruarini 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Sõbrad, need eri­li­sed”.

Sõbrad on nagu tähed, nad pole alati näh­ta­vad, aga nad on alati ole­mas. Näidata las­tele, et raa­ma­tu­ko­gus on ole­mas eri­ne­vaid raa­ma­tuid sõp­ra­dest ja sõp­ru­sest.

Kätte tuleb päev

7. veebruarist 1. märt­sini 2019. a Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kätte tuleb päev”.

Luuletaja Triin Soomets tähis­tab 2. märt­sil oma 50 aasta juu­be­lit. Ta on kir­ju­ta­nud nii suur­tele kui väi­ke­s­tele. Väljapanekuga tähis­tame ka eesti keele aas­tat.

GORI 125

14.–30. jaa­nua­rini 2019.a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek GORI 125”.

20. veebruaril möö­dub kari­ka­tu­rist Vello Agori (Gori) sün­nist 125 aas­tat. Selle sünd­muse tähis­ta­miseks annab Omniva välja post­margi, mille kujun­da­jaks on Riho Luuse.

Sügise kirjad

1. novemb­rist 7. det­semb­rini 2018. a Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Sügise kir­jad”.

Sügis on pal­jude jaoks hall, vih­mane ja tuu­line aas­ta­aeg. Kõik nii ei arva. Pigem on see aeg kau­nis oma vär­vide poo­lest, eriti tore on seda nau­tida lii­ku­des par­ki­des, met­sas. Tule naudi loo­duse ilu raa­ma­tute kaudu ja läbi luule.

Kurbergid ja Tapa

5. oktoob­rist 15. novemb­rini 2018. a Saksi raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Kurbergid ja Tapa”.
Kuna 100 aas­tat tagasi kuu­lus mär­ki­mis­väärne osa prae­guse Tapa linna maast Moe mõi­sale, siis tut­vus­tame Kurbergide ehi­ta­tud ühis­kond­likke hoo­neid Tapa lin­nas. Väljapanek haa­kub Nele Inglisti foto­näi­tu­sega.