(Eesti) Kevade kutse

(Ees­ti)

2.–30. mai­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Keva­de kut­se”.

Keva­de kas­va­mist pidi tõu­seb tae­vas kõr­ge­ma­le, päi­ke on ere­dam ja loo­dus­se ilmub üha uusi vär­ve. Veed lähe­vad liik­ve­le, väl­ja ilmu­vad pun­gad, siis lehed ja õied. Õhk muu­tub kar­gest ker­geks. Just see­pä­rast on keva­det sage­li pee­tud luu­le­ta­ja­ile eri­ti ins­pi­rat­sioo­ni­rohkeks aas­ta­ajaks.

(Eesti) Järjest loe: pokud ja nurmenukud!

(Ees­ti)

29. april­list 24. mai­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Jär­jest loe: pokud ja nur­me­nu­kud!”

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek, mis peaks innus­ta­ma õpilasi osa­le­ma keva­dis­tes loo­dus­vaat­lus­tes. Poku­maa kut­sub üles loen­da­ma oma kodu­kan­di pokusid ning regist­ree­ri­ma neid lehel pokumaa.ee. Ees­ti­ma Loo­duse Fond koos­töös Tar­tu Üli­koo­li tead­las­te­ga ärgi­tab aga otsi­ma üles ning mää­ra­ma nur­me­nuk­ke oma kam­paa­niaga “Ees­ti otsib nur­me­nuk­ke”.

(Eesti) Kes elab metsa sees?

(Ees­ti)

26. april­list 25. mai­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kes elab met­sa sees?”.

Mai­kuu on loo­duse­kuu. Maa muu­tub rohe­li­seks ja loo­dus puh­keb õide.Meie metsa­des võib koha­ta eri­ne­vaid loo­mi ja lin­de. On elu tär­ka­mise aeg. Mets on val­la­tuid hää­lit­su­si täis. Näi­tu­sel on eri­ne­vad raa­ma­tud meie metsa­des ela­va­te lii­ki­de koh­ta. Või­ma­lus oma tead­mi­si läbi raa­ma­tu­te saa­da ja ise ka sam­mud met­sa poo­le sea­da.

(Eesti) Loeme rohelisi

(Ees­ti)

26. april­list 18. mai­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Loe­me rohe­li­si”.

Meie pla­neet elab üle hiig­las­lik­ke kesk­kon­na­muu­tusi. Mai­kuus on põhi­rõhk loo­dusel. Sel puhul on õige aeg võt­ta kät­te rohe­li­ne raa­mat kas sisult või kaa­ne­vär­vilt.

(Eesti) 2. aprill — rahvusvaheline lasteraamatupäev

(Ees­ti)

1.–10. april­li­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “2. aprill — rah­vus­va­he­li­ne las­te­raa­ma­tu­päev”.

2. april­lil maa­il­ma­kuul­sa mui­nas­ju­tu­vest­ja Hans Chris­tian Ander­se­ni sün­ni­päe­val tähis­ta­tak­se rah­vus­va­he­list las­te­raa­ma­tu­päe­va. Näi­tus on nen­de­le, kes on mui­nas­ju­tu­diee­dil.

(Eesti) Sirgjoonelise luulerokkari hõõguvad read. Wimberg ehk Jaak Urmet

(Ees­ti)

13. märt­sist 5. april­li­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sirg­joo­ne­li­se luu­le­rokka­ri hõõ­gu­vad read. Wim­berg ehk Jaak Urmet”.

Lisaks peal­kir­jas esi­ne­va­le ise­loo­mus­tuse­le on Wim­berg ka proo­sa­kir­ja­nik, stse­na­rist, tele­saa­de­te juht ja toi­me­ta­ja, kir­jan­dus­loo­la­ne ning veel pal­ju muud­ki. Väl­ja­pa­nek on täien­duseks Jaak Urme­ti koh­tu­mise­le Jäne­da luge­ja­te­ga 2. april­lil.

(Eesti) Ajalugu ei saa kunagi valmis. Eesti Vabariik 101

(Ees­ti)

21. veebruarist 14. märt­si­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aja­lu­gu ei saa kuna­gi val­mis. Ees­ti Vaba­riik 101.”

Vaa­ted Ees­ti Vaba­rii­gi aja­loo­le ei ole ala­ti olnud ühe­sed. Nii on aja­loo­sünd­mus­te tõl­gen­dus­ed eri­ne­nud ajas ja aja­loo­las­te pil­gu läbi. Siis­ki ei pea me oma aja­loo pärast vaban­da­ma ega sel­le eest pei­tu puge­ma.

(Eesti) Eesti keele aasta 2019

(Ees­ti)

28. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Ees­ti kee­le aas­ta 2019”.

Tun­ne­me ära meie kir­ja­ni­kud ja luu­le­ta­jad foto­del. Hari­dus- ja Tea­dus­mi­nis­tee­rium kuu­lu­tas 2019. aas­ta ees­ti kee­le aas­ta­ks. …

(Eesti) Sõbrad, need erilised

(Ees­ti)

7.–16. veeruari­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sõb­rad, need eri­li­sed”.

Sõb­rad on nagu tähed, nad pole ala­ti näh­ta­vad, aga nad on ala­ti ole­mas. Näi­da­ta las­te­le, et raa­ma­tu­ko­gus on ole­mas eri­ne­vaid raa­ma­tu­id sõp­ra­dest ja sõp­ru­sest.

(Eesti) Kätte tuleb päev

(Ees­ti)

7. veebruarist 1. märt­si­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kät­te tuleb päev”.

Luu­le­ta­ja Triin Soo­mets tähis­tab 2. märt­sil oma 50 aas­ta juu­be­lit. Ta on kir­ju­ta­nud nii suur­te­le kui väi­ke­s­te­le. Väl­ja­pa­ne­ku­ga tähis­ta­me ka ees­ti kee­le aas­tat.

(Eesti) GORI 125

(Ees­ti)

14.–30. jaa­nua­ri­ni 2019.a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek GORI 125”.

20. veebruaril möö­dub kari­ka­tu­rist Vel­lo Ago­ri (Gori) sün­nist 125 aas­tat. Sel­le sünd­mu­se tähis­ta­miseks annab Omni­va väl­ja post­mar­gi, mil­le kujun­da­jaks on Riho Luu­se.