teenindusosakond

Õpime õppima

Raamatunäitus "Õpime õppima"5. oktoob­rist 11. novemb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Õpime õppima”.

Mis on see vägi, mis ini­mest õppima innus­tab, nii et iial kül­lalt ei saa ?
Mida me peame oma elu suu­ri­maks õppimiseks ?
Mida tahak­sime veel õppida ?
Inimene on suu­te­line õppima usku­ma­tult palju, vaja on vaid aega, huvi asja vastu ja ees­märki, mille nimel pingutada.
Pakume välja valiku raa­ma­tuid, mis õpe­ta­vad õppima. Õppimine on lahe !

Mul on vaid sõnad

Raamatunäitus "Mul on vaid sõnad"Raamatunäitus "Mul on vaid sõnad"2.–30. oktoob­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Mul on vaid sõnad”.

4. oktoob­ril tähis­tab oma 75. sün­ni­päeva poe­tess Ave Alavainu. Luuletamine on Alavainu sõnul oma vaimu väl­ja­ela­mine ja tema vaim luu­le­kee­les on elu­line, vai­mu­kas ja vahe.

Identiteedi olemus

Näitus “Identiteedi olemus”18. sep­temb­rist 21. oktoob­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas Soome Instituudi ränd­näi­tus “Identiteedi ole­mus”.

Näitus esit­leb viie noore ja andeka soome foto­kunst­niku loo­min­gut. Fotograafid käsit­le­vad oma töö­des iden­ti­teedi ja mäluga seo­tud küsi­musi, kasu­ta­des sel­leks eri­ne­vaid teh­ni­kaid ala­tes must­val­gest fil­mist kollaažideni.

Näitus “Identiteedi olemus”Mis kujundab ini­m­ese iden­ti­teeti ? Mis asjaolud ja sünd­mu­sed mõju­ta­vad meid kui üksikisi­kuid ? Need küsi­mu­sed pole inim­konna jaoks midagi uut, aga nende täht­sus on täna­päeva ühis­kon­nas taas tera­valt esile ker­ki­nud. Elame maa­il­mas, mida ise­loo­mus­ta­vad muu­tuv poliit­maas­tik ja tei­sed glo­ba­li­see­ru­mise tagajärjed.

Näitusel osale­vad : Hanna Råst, Ida Taavitsainen, Salla Lahtinen, Vanessa Forstén, Fia Doepel.

Kõik kunst­ni­kud on eri­neva taus­taga. Mõned neist kas­va­sid üles Helsingis, mõned maal, mõned on soom­la­sed, mõned soo­me­roots­la­sed. Teosed paku­vad vaa­te­nurka sel­lest, kui­das noo­red täis­kas­va­nud ennast mää­rat­le­vad ning iden­ti­teedi mõis­tet taju­vad. Käsitlus on lai : mina­pilt, brän­ding, kao­tu­se­ko­ge­mus … Kuidas mõju­tab välis­maa­ilm meie isik­sust ja kui­das meie mõt­ted kajas­tu­vad meie väli­mu­ses ja eneseväljenduses.

Tapa rongijaama elluärkamine

Näitus "Tapa rongijaama elluärakamine"16. augus­tist 16. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Tapa ron­gi­jaama ellu­ära­ka­mine”.

Projekti „Tapa ron­gi­jaama ellu­är­ka­mine“ tar­vis kokku sea­tud näi­tus viib meid Tapa jaama aja­loo rada­dele. Tapa raud­tee­jaama pea­hoone on Eesti üks vanemaid. Tapa jaam on olu­line süm­bo­l­ob­jekt nii raud­tee kui ka Tapa lin­na­ehi­tu­ses, samuti väär­tus­lik his­to­rist­liku arhi­tek­tuuri näide. See ise­ära­lik tel­lis­ki­vist hoo­ne­mas­siiv on juba ehi­tus­li­kult oma­laadne, mille sar­nast koha­li­kus raud­tee­ar­hi­tek­tuu­ris ette näi­data pole. Peegeldab ta ju Tapa kui sõlm­jaama aja­loolist olu­li­sust, mil­leta poleks tek­ki­nud ale­vik, hil­jem linn. Teisalt on jaa­ma­hoone alati olnud teel­oleva ini­m­ese varju- ja koh­tu­mis­paik ning muidu tore aja­viit­mise koht.
Selle aasta juu­lis tun­nistati jaama pea­hoone kul­tuu­ri­mi­nistri käsk­kir­jaga kultuurimälestiseks.

Näituse koos­tas TTÜ muu­seumi kuraa­tor Nele Inglist. Mõte hakata vanu foto­sid täna­päe­vas­tega kokku sula­tama pole Nele jaoks paeluv mitte ainu­üksi aja­loo­huvi või pil­dis­ta­mis­rõõmu tõttu, vaid on ka hea põh­jus saada mõne Eestimaa paiga või lin­naga pare­mini tuttavaks.

Mari Saat kirjutab südamega

Raamatuväljapanek "Mari Saat kirjutab südamega"1.–29. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mari Saat kir­ju­tab süda­mega”.

Väljapanek tänavu seits­me­küm­nen­dat juu­be­lit tähis­tava Mari Saadi loomingust.

Kuula !

Väljapanek „Kuula!“9.–30. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Kuula!“.

Väljapanek tut­vus­tab raa­ma­tu­ko­gus lei­du­vaid audio­raa­ma­tuid. Päris kaval mõte on lae­nu­tada raa­ma­tu­ko­gust kuu­la­miseks üks heli­raa­mat, kas­või vahe­te­va­hel. Silmad puh­ka­vad, kuid kir­jan­dus­ela­mus on garanteeritud.

Kuda rahvas, nõnda rõõvas

Näitus "Kuda rahvas, nõnda rõõvas" Näitus "Kuda rahvas, nõnda rõõvas"8.–30. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kuda rah­vas, nõnda rõõvas”.

Rahvarõivastega on meist kokku puu­tu­nud pea­aegu iga­üks, kas neid ise lau­lu­pi­du­del kan­des või kand­jate paku­tud estee­ti­list vaa­te­pilti nautides.
Rahvarõivad on talu­po­ja­rõivad, mida kanti nii argi- kui pidu­päe­va­del. Eestis tähis­ta­sid rah­va­rõivad ühtaegu sei­sus­likku ja rah­vus­likku kuu­lu­vust – talu­po­ja­sei­sust ja maa­rah­vast, sest valit­se­vad klas­sid kuu­lusid saksa rahvusse.
Nimetus „rah­va­rõivad” tuli tar­vi­tu­sele ärka­mis­ajal, mil C. R. Jakobson jt rah­vus­li­kud tege­lased hak­ka­sid taot­lema tra­dit­sioo­ni­liste talu­po­ja­rõi­vaste kand­mist pidu­li­kel kok­ku­tu­le­ku­tel rah­vus­liku uhkuse rõhutamiseks.
Tänapäeval kan­takse lau­lu­pi­du­del ja muu­del rah­vus­li­kel üri­tus­tel eelkõige 19. sajandi pidu­likku talu­po­ja­rõi­vast. Kihelkondlike eri­ne­vus­tega talu­po­ja­rõi­vast on saa­nud rahvussümbol.

Naiskodukaitse 90 aasta juubeli näitus

Naiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitusNaiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitus10. juu­list 15. augus­tini Tapa Linnaraamatukogu tee­nin­dus­osa­kon­nas „Naiskodukaitse 90. aas­ta­päeva foto­näi­tus”.

Naiskodukaitse Viru ring­kond alus­tas orga­ni­sat­siooni 90. aasta juu­beli tähis­ta­mist foto­näi­tu­sega, mis avati Tartu rahu aas­ta­päe­val, 2. veebruaril Lääne-Virumaa Keskraamatukogus Rakveres.
Loe edasi »

Igal tassil oma lugu

Väljapanek "Igal tassil oma lugu"8. juu­nist 28. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Igal tas­sil oma lugu”.

Väljapanek "Igal tassil oma lugu"Kollektsioneerimine võib alguse saada puht­ju­hus­li­kult. Seekord oli tõu­ke­jõuks tele­saade, kus oma­aegne menu­kas tele­aja­kir­ja­nik Moidela Tõnisson rää­kis oma kruuside kogust. Pea igalt oma rei­silt tõi ta suve­nii­riks kaasa kruusi. Mõte tun­dus tore ja jär­gi­mist vää­riv. Kuidagi kuju­nes aga nii, et kruuside ase­mel hak­ka­sid kogu­nema hoo­piski tas­sid. Ja pole need kõik mitte rei­si­delt too­dud (mõned küll), vaid pigem tähis­ta­vad nad mõnda eri­list sünd­must, on seo­tud mõne kalli inimesega.
Igal tas­sil on oma lugu. Nad oota­vad puh­vet­ka­pis kan­nat­li­kult oma hetke. Ja kui tuline kohv on tassi vala­tud, esi­mene lonks võe­tud, siis mee­nub ka lugu, mis toob nae­ra­tuse näole, vahel ka pisara sil­ma­nurka, kuid igal juhul toob hinge soo­just ja kin­ni­tab aru­saa­mist, et meie elus on nii palju ilusat …

Laulupidu on südame asi

Raamatunäitus "Laulupidu on südame asi." Raamatunäitus "Laulupidu on südame asi."1. juu­nist 16. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Laulupidu on südame asi”.

Lennart Meri ütles 1999. aasta lau­lu­peo ava­kõ­nes : „Laulupidu on südame asi. Nagu eesti keel ja meel, nagu armastus.”
Raamatunäitusel on välja pan­dud raa­ma­tud meie lau­lu­pi­dude ajaloost.

« Vanemad uudised