teenindusosakond

SININE JA VALGE. Soome 100

Raamatunäitus "SININE JA VALGE. Soome 100"01.12.2017–13.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus SININE JA VALGE. Soome 100”.

Soome ise­seis­vus­päe­val, 6. det­semb­ril tähis­tab Soome vaba­riik oma sajan­dat sün­ni­päeva. Riigi seni­ses aja­loos suu­ri­mat pidu­päeva tähis­ta­takse juu­be­li­aas­tale koha­selt YHDESSÄ ehk ühes­koos ning see ula­tub kõik­jale üle Soome ja piiri tahagi.
Suuremaid ja väik­se­maid sünd­musi ning mäles­tus­hetki kor­ral­da­vad kõik, kellele Soome ise­seis­vus ja selle sajas sün­ni­päev olu­li­sed on.
Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus võib näha üle­vaa­te­näi­tust „SININE ja VALGE. Soome 100“.

Mohammad Barrangi Fashtami isikunäitus

Iraani kunstnik Mohammad Barrangi Fashtami tööde näitus Iraani kunstnik Mohammad Barrangi Fashtami tööde näitusTapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 15. novemb­rist – 29. det­semb­rini Iraani kunst­nik Mohammad Barrangi Fashtami oma­näo­li­ses vär­vi­li­ses kivi­trü­kis teos­ta­tud tööde näi­tus.

Mohammad Barrangi Fashtami on sün­di­nud Iraanis Rashtis 12. mail 1988. Omandanud baka­lau­reusekraadi graa­fi­kas. Illustreerinud las­te­raa­ma­tuid ning las­teaja­kirja Soroush. Teinud koos­tööd Iraani kir­jas­tus­tega Shabaviz ja Semat. Osalenud arvu­ka­tel gru­pi­näi­tus­tel ja fes­ti­va­li­del Iraanis, Araabia Ühendemiraatides, Serbias, Türgis ja Ukrainas
Barrangi päl­vis 2009. aas­tal Belgradi rah­vus­va­he­li­sel illust­rat­sioo­ni­bien­naa­lil „Golden Pen” audip­lomi Kambiz Kakavandi raa­matu “Kass, kes tah­tis olla tii­ger” illust­rat­sioo­nide eest. 2017. aas­tal valiti Tragalys IV rah­vus­va­he­li­sel fes­ti­va­lil tema „Unenäo“ illust­rat­sioo­nid 900 teose hul­gast, 30 osa­le­ja­rii­gist esi­m­ese auhinna vää­ri­li­seks.
Tema tööd kuu­lu­vad ka rah­vus­va­he­lise illust­rat­sioo­ni­näi­tuse „It’s Always Tea-Time” koos­seisu, mis avati Eesti Lastekirjanduse Keskuses 2015. aas­tal ning mida on täna­seks eks­po­nee­ri­tud Lätis, Soomes, Ungaris ja mit­mel pool Poolas.
Rahvusvaheline žürii hin­das 2017. aasta novemb­ris ava­tud Tallinna 5. illust­rat­sioo­ni­trien­naa­lil kümne võrdse dip­lomi saa­jate hulka ka Mohammad Barrangi Fashtami.
Kunstnik elab praegu Inglismaal Yorkshires.

Näitus jõu­dis meie raa­ma­tu­ko­gusse tänu Viive Noorele ja Eesti Lastekirjanduse Keskusele.

Põhjala saared

Väljapanek "Põhjala saared"13.–29. novemb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Põhjala saa­red”.

2017. aasta raa­ma­tu­ko­gu­nä­dal toi­mub 13.–19. novemb­rini ning tee­maks on „Põhjala saa­red”. Soome 100. juu­beli puhul tehakse kum­mar­dus just soome kir­jan­dusele.

Reisijutud Tiit Pruuliga

9. novemb­ril kell 18.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus „Reisijutud Tiit Pruuliga”.

Reisijutud Tiit Pruuliga

Oma rei­si­dest ja vastil­mu­nud raa­ma­tust „Minu maa­ilm” tuleb vest­lema määil­ma­rän­dur Tiit Pruuli.
Tiit Pruuli on kir­ju­ta­nud : „Ma tahan kõike. Hinnaalanduseta, odava väl­ja­müü­gita. Tahan nau­tida seda, kuis viin oma rei­si­rühma läbi kõrbe nagu Mooses, ja tahan istuda üksi suur­linna poh­mel­li­ses hom­mi­ku­hä­mus. Tahan nutta väi­ke­ses küla­ki­ri­kus ja naerda neeg­ri­naise suu­res süles, tahan rää­kida Kierkegaardiga vai­ku­sest ja hüpata Jay-Z kont­ser­dil röö­ki­vas rah­va­mas­sis. Tahan olla ilma­maa ser­val – põhja- ja lõu­na­poo­lu­sel, len­nata Padmasambhavana Himaalaja kohal, sõita ron­giga läbi Venemaa, juua šam­pan­jat pre­si­den­ti­dega.
Tahan vaa­data maa­ilma süü­ta­lapse sil­ma­dega, enne kui Damaskuse teras rebib mu patust keret.
Tahan surra ja uuesti sün­dida. Ja armas­tada, armas­tada, armas­tada. Lõputult. Nendest taht­mis­test on sün­di­nud see raa­mat ja ins­pi­ree­ri­tud mu rei­sid. Lähen jälle, kuigi tean, et on hea, kui saan kübe­megi sel­lest, mida igat­sen.”

Kui rännukihk ei anna asu …

Näitus "Kui rännukihk ei anna asu ..."Näitus "Kui rännukihk ei anna asu ..."1.–29. novemb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kui rän­nu­kihk ei anna asu …”.

Inimesed on rän­na­nud aas­ta­tu­han­deid. Ajaga on muu­tu­nud vaid rän­da­mise viis ja motii­vid. Meile on alati pak­ku­nud huvi, kui­das tei­sed rah­vad mujal ela­vad. Teada saa­maks seda, tuleb mõneks ajaks loo­buda kodu­sest rahust ja minna rän­dama.

Rännuhuvilised leia­vad raa­ma­tu­ko­gust hul­ga­nisti reisi- ja rän­nu­raa­ma­tuid – raa­ma­tuid, mis too­vad kau­ged maad meile lähe­male.

Killuke kauget maad koju kaasa

Väljapanek "Killuke kauget maad koju kaasa" Väljapanek "Killuke kauget maad koju kaasa"1.–29. novemb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Killuke kau­get maad koju kaasa”.

Puhkusereis ei lõpe veel koju jõud­mi­sega. Mälestused ja emot­sioo­nid jää­vad meie mõte­tesse ja süda­me­tesse veel kauaks ka pärast reisi. Väljapanekul on raa­ma­tu­ko­gu­rahva rei­si­delt kaasa too­dud ese­med.

Õpime õppima

Raamatunäitus "Õpime õppima"5. oktoob­rist 11. novemb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Õpime õppima”.

Mis on see vägi, mis ini­mest õppima innus­tab, nii et iial kül­lalt ei saa ?
Mida me peame oma elu suu­ri­maks õppi­miseks ?
Mida tahak­sime veel õppida ?
Inimene on suu­te­line õppima usku­ma­tult palju, vaja on vaid aega, huvi asja vastu ja ees­märki, mille nimel pin­gu­tada.
Pakume välja valiku raa­ma­tuid, mis õpe­ta­vad õppima. Õppimine on lahe !

Mul on vaid sõnad

Raamatunäitus "Mul on vaid sõnad"Raamatunäitus "Mul on vaid sõnad"2.–30. oktoob­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Mul on vaid sõnad”.

4. oktoob­ril tähis­tab oma 75. sün­ni­päeva poe­tess Ave Alavainu. Luuletamine on Alavainu sõnul oma vaimu väl­ja­ela­mine ja tema vaim luu­le­kee­les on elu­line, vai­mu­kas ja vahe.

Identiteedi olemus

Näitus “Identiteedi olemus”18. sep­temb­rist 21. oktoob­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas Soome Instituudi ränd­näi­tus “Identiteedi ole­mus”.

Näitus esit­leb viie noore ja andeka soome foto­kunst­niku loo­min­gut. Fotograafid käsit­le­vad oma töö­des iden­ti­teedi ja mäluga seo­tud küsi­musi, kasu­ta­des sel­leks eri­ne­vaid teh­ni­kaid ala­tes must­val­gest fil­mist kol­laa­ži­deni.

Näitus “Identiteedi olemus”Mis kujundab ini­m­ese iden­ti­teeti ? Mis asjaolud ja sünd­mu­sed mõju­ta­vad meid kui üksikisi­kuid ? Need küsi­mu­sed pole inim­konna jaoks midagi uut, aga nende täht­sus on täna­päeva ühis­kon­nas taas tera­valt esile ker­ki­nud. Elame maa­il­mas, mida ise­loo­mus­ta­vad muu­tuv poliit­maas­tik ja tei­sed glo­ba­li­see­ru­mise taga­jär­jed.

Näitusel osale­vad : Hanna Råst, Ida Taavitsainen, Salla Lahtinen, Vanessa Forstén, Fia Doepel.

Kõik kunst­ni­kud on eri­neva taus­taga. Mõned neist kas­va­sid üles Helsingis, mõned maal, mõned on soom­la­sed, mõned soo­me­roots­la­sed. Teosed paku­vad vaa­te­nurka sel­lest, kui­das noo­red täis­kas­va­nud ennast mää­rat­le­vad ning iden­ti­teedi mõis­tet taju­vad. Käsitlus on lai : mina­pilt, brän­ding, kao­tu­se­ko­ge­mus … Kuidas mõju­tab välis­maa­ilm meie isik­sust ja kui­das meie mõt­ted kajas­tu­vad meie väli­mu­ses ja ene­se­väl­jen­duses.

Tapa rongijaama elluärkamine

Näitus "Tapa rongijaama elluärakamine"16. augus­tist 16. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Tapa ron­gi­jaama ellu­ära­ka­mine”.

Projekti „Tapa ron­gi­jaama ellu­är­ka­mine“ tar­vis kokku sea­tud näi­tus viib meid Tapa jaama aja­loo rada­dele. Tapa raud­tee­jaama pea­hoone on Eesti üks vanemaid. Tapa jaam on olu­line süm­bo­l­ob­jekt nii raud­tee kui ka Tapa lin­na­ehi­tu­ses, samuti väär­tus­lik his­to­rist­liku arhi­tek­tuuri näide. See ise­ära­lik tel­lis­ki­vist hoo­ne­mas­siiv on juba ehi­tus­li­kult oma­laadne, mille sar­nast koha­li­kus raud­tee­ar­hi­tek­tuu­ris ette näi­data pole. Peegeldab ta ju Tapa kui sõlm­jaama aja­loolist olu­li­sust, mil­leta poleks tek­ki­nud ale­vik, hil­jem linn. Teisalt on jaa­ma­hoone alati olnud teel­oleva ini­m­ese varju- ja koh­tu­mis­paik ning muidu tore aja­viit­mise koht.
Selle aasta juu­lis tun­nistati jaama pea­hoone kul­tuu­ri­mi­nistri käsk­kir­jaga kul­tuu­ri­mä­les­ti­seks.

Näituse koos­tas TTÜ muu­seumi kuraa­tor Nele Inglist. Mõte hakata vanu foto­sid täna­päe­vas­tega kokku sula­tama pole Nele jaoks paeluv mitte ainu­üksi aja­loo­huvi või pil­dis­ta­mis­rõõmu tõttu, vaid on ka hea põh­jus saada mõne Eestimaa paiga või lin­naga pare­mini tut­ta­vaks.

« Vanemad uudised