Taimetark, arst ja kirjanik Aili Paju 80

3. sep­temb­rist 10. oktoob­rini 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Taimetark, arst ja kir­ja­nik Aili Paju 80”.
Aili Paju paneb oma raa­ma­tu­tes luge­jale süda­mele :

Loomuliku ter­ve­ne­mise võime on ole­mas igas ini­me­ses, tuleb vaid muuta elu­viisi, õppida elama koos­kõ­las loo­du­sega ja toi­tuda tar­galt”.

Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on 6. sep­temb­rist 2018. a ava­tud kahe nimeka Iisraeli kunst­niku Lena Revenko ja Irena Aizeni ühis­näi­tus „Jänesed, reba­sed ja tei­sed ini­me­sed“. Tegemist on üle­ilm­selt tun­tud kunst­ni­kega, kelle näi­tusi on võõ­rus­ta­nud gale­riid Iisraelis, Jaapanis, Hiinas, USA‐s, Suurbritannias, Venemaal ja mujal.

Irena Aizeni näi­tus on ava­tud 3. oktoob­rini ja Lena Revenko näi­tus 30. oktoob­rini.

Emakeel – see on ja jääb

3. maist 25. juu­nini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Emakeel – see on ja jääb”.

Reedel, 30. mail 1908 kogu­ne­sid Eestimaa Rahvahariduse Seltsi ja Eesti Kirjanduse Seltsi esin­da­jad ühiseks kee­le­koos­olekuks Tapale ees­mär­giga aru­tada „kir­ja­viisi ja õige­kirja ühtlaseks‐seadmisi“.

Katame laua

1. märt­sist 21 april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Katame laua”. Vaatamiseks on hul­ga­li­selt nõusid, ala­tes puust liudadest‐kaussidest kuni pee­nema port­se­lani ja klaas­nõu­deni välja. Asjad rää­givad, kui­das …